1092/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Statsrådets förordning om avgifter till regionförvaltningsverken åren 2014 och 2015

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 22 § i lagen om regionförvaltningsverken (896/2009):

1 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som prissätts enligt självkostnadsvärdet

Regionförvaltningsverkets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som det tas ut fasta avgifter för enligt självkostnadsvärdet är de prestationer som anges i avgiftstabellen i bilagan, med undantag för de prestationer som avses i 2 §.

Andra avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) särskilda kontroller som regionförvaltningsverket utför på begäran av en myndighet eller någon annan sökande, med undantag av de allmänna tillsyns- och granskningsuppgifter som regionförvaltningsverket svarar för enligt lag och de tillsyns- och granskningsuppgifter vars avgifter anges i bilagan,

2) bevakning av statens rätt och fördel vid domstol eller hos någon annan myndighet eller vid någon annan förrättning,

3) kopior som ersätter ursprungliga enskilda beslut, intyg eller liknande dokument av de handlingar som förvaras hos regionförvaltningsverket, med undantag av prestationer som är avgiftsfria enligt 5 och 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992),

4) mottagande av deposition eller säkerhet,

5) annat beslut av regionförvaltningsverket som har fattats på ansökan.

Vid fastställandet av självkostnadsvärdet för prestationer som avses i 2 mom. används som självkostnadspris för det arbete som utförts för prestationen det pris per arbetstimme som anges i avgiftstabellen i bilagan.

Avgift enligt 2 mom. 4 punkten tas inte ut om depositionen eller säkerheten hänför sig till ett annat beslut av regionförvaltningsverket, för vilket avgift tas ut enligt vad som är särskilt föreskrivet. Avgift tas inte heller ut om det är fråga om en deposition som en utmätningsman gör med stöd av utsökningsbalken (705/2007) och avgiften för depositionen inte kan inkluderas i kostnaderna för verkställigheten av utsökningsärendet eller om det är fråga om en deposition som av naturskyddsskäl görs i samband med expropriation.

Till avgiften för ett sådant godkännande av ett mikrobiologiskt laboratorium som avses i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) läggs den avgift som Institutet för hälsa och välfärd tar ut för sitt utlåtande enligt 10 § i den lagen.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

I 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka regionförvaltningsverket tar ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet enligt avgiftstabellen i bilagan är

1) beslut om särskild granskning som fattas med stöd av gemenskapslagstiftningen,

2) förordnande av revisor eller verksamhetsgranskare på ansökan,

3) sammankallande av stämma eller andra sätt att fatta beslut som avses i 22 § i föreningslagen (503/1989),

4) beslut som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) och i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990),

5) miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen (86/2000) och andra beslut som baserar sig på miljöskyddslagen,

6) vattenhushållningsärenden som avses i vattenlagen (587/2011) och andra beslut som baserar sig på vattenlagen.

3 §
Avgiftsfrihet för beslut i besvärsärenden och omprövningsärenden

Avgift tas inte ut för förordnanden enligt 36 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) eller beslut i besvärsärenden enligt 81 § 2 mom. i den lagen. Avgift tas inte heller ut för beslut som gäller besvär eller rättelseyrkanden enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998) eller gymnasielagen (629/1998), för beslut som gäller besvär enligt lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) eller för beslut som gäller rättelseyrkanden enligt lagen om yrkesutbildning (630/1998), lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) eller lagen om anordnande av studentexamen (672/2005).

Om regionförvaltningsverket ändrar något annat beslut med anledning av en begäran om omprövning till förmån för den som begärt omprövning, ska någon avgift för beslutet inte tas ut.

4 §
Vissa bestämmelser om avgifterna för offentligrättsliga prestationer

För offentligrättsliga beslut om bifall och om avslag tas en lika stor avgift ut, om inte något annat föreskrivs. Om regionförvaltningsverket utfärdar en enda handling som omfattar flera sådana beslut som enligt denna förordning är avgiftsbelagda, tas det för vart och ett av besluten ut avgift i enlighet med denna förordning.

För en ansökan som återkallats eller som inte kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol på grund av besvär sänt tillbaka för behandling avdras det belopp som tagits ut för tidigare beslut i ärendet

För offentligrättsliga beslut tas det inte ut någon särskild kungörelse- eller handläggningsavgift. För en handling som sänds som telefax tas den avgift ut som gäller för handlingen i övrigt. När ett sådant intyg som avses i bilagan sänds per post till kunden, tas ingen postavgift ut.

5 §
Prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer för vilka regionförvaltningsverket bestämmer avgift enligt företagsekonomiska grunder är

1) utbildnings-, konsult- och sakkunniguppdrag i sådana fall där skötseln av uppdragen inte direkt hänför sig till regionförvaltningsverkets verksamhet,

2) postningstjänster,

3) sådana utredningar, undersökningar, publikationer och elektroniska informationsprodukter samt sådan informationssökning i register och databaser som utförts på beställning,

4) publicering av annonser och meddelanden i regionförvaltningsverks publikationer,

5) användning av de lokaler som är i regionförvaltningsverkets besittning,

6) deponering av skyddsdokument enligt lagen om bostadsköp (843/1994),

7) tagande av kopior,

8) andra ämbetsverkstjänster.

6 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

Beslut om avgifterna för framtagande av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt utlämnande av uppgifter som kopia eller utskrift enligt 3 mom. i den paragrafen fattas av regionförvaltningsverket med beaktande av vad som föreskrivs i den paragrafen.

7 §
Avgifter vid Statens ämbetsverk på Åland

Denna förordning tillämpas i tillämpliga delar på prestationer vid Statens ämbetsverk på Åland.

När Statens ämbetsverk på Åland sköter sådana uppgifter inom landskapet som hänför sig till trafiktillstånd samt fordonsbeskattning eller uppgifter i anslutning till lantbruksnäring, tas för ämbetsverkets nämnda prestationer ut avgifter med iakttagande av kommunikationsministeriets förordning om avgifterna för dessa prestationer samt bestämmelserna om närings-, trafik- och miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer, om inte något annat bestäms särskilt.

Statens ämbetsverk på Åland tar i egenskap av fartygsregistermyndighet ut avgifter enligt vad som särskilt bestämts i kommunikationsministeriets förordning om avgifter för fartygsregisterprestationer.

8 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller till utgången av 2015.

För en prestation i ett ärende som är anhängigt när denna förordning träder i kraft tas avgift ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 19 december 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Sami Kouki

Bilaga

AVGIFTSTABELL

Regionförvaltningsverkets offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift tas ut

Avgifterna har grupperats enligt ansvarsområde. De tillämpas dock oberoende av regionförvaltningsverkets interna organisering.

1 Prestationer inom ansvarsområdet grundläggande service, rättsskydd och tillstånd

Avgifter som tas ut med stöd av lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990), lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) samt lagen om privat socialservice (922/2011)

Tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt 2 000
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt, då det är fråga om inrättande av en ny verksamhetsenhet 1 500
Beslut om annan ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt 400
Tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster 1 200
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster när det är fråga om inrättande av en ny verksamhetsenhet eller ett nytt verksamhetsställe 800
Annat beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster 400
Registrering av anmälan till registret över privata socialserviceproducenter 350
Registrering av ändring som avses i 11 § i lagen om privat socialservice i registret över privata socialserviceproducenter 200
Registrering av ändring som avses i 11 § i lagen om privat socialservice i registret över privata socialserviceproducenter när det är fråga om att lägga till en ny kommun 100
Registrering av anmälan i registret över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster 200
Registrering av ändring av anmälningspliktiga registeruppgifter i registret över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster 120
Årsavgift för privata socialserviceproducenter 250
Årsavgift för privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster 250
Godkännande av direktör som svarar för privata hälso- och sjukvårdstjänster 240
Registerutdrag ur registret över privata serviceproducenter inom social- och hälsovården 20

Hos en ny serviceproducent som beviljats tillstånd tas inte ut någon årsavgift under det första kalenderåret. Årsavgift tas inte ut hos en serviceproducent som beviljats tillstånd för ett kalenderår när verksamheten upphört senast den 31 mars.

Av intäkterna från årsavgifterna från privata producenter av hälso- och sjukvård intäktsförs 50 % till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat socialservice (1053/2011) innehåller bestämmelser om betalandet av privata socialserviceproducenters årsavgifter till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Avgifter som tas ut med stöd av alkohollagen (1143/1994) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den

Tills vidare gällande eller tidsbestämt serveringstillstånd för alkoholdrycker 610
Tills vidare gällande eller tidsbestämt serveringstillstånd, om tillståndshavaren har något annat giltigt serverings- eller detaljhandelstillstånd 420
Tillfälligt serveringstillstånd för högst 200 kundplatser 420
Tillfälligt serveringstillstånd för högst 200 kundplatser, om tillståndshavaren har något annat giltigt serverings- eller detaljhandelstillstånd 190
Tillfälligt serveringstillstånd om serveringsområdet har över 200 kundplatser 610
Tillfälligt serveringstillstånd för över 200 kundplatser, om tillståndshavaren har något annat giltigt serverings- eller detaljhandelstillstånd 420
Om tillståndssökanden samtidigt söker två eller flera ovan nämnda serveringstillstånd ska sänkt avgift även då tillämpas så att den högsta handläggningsavgiften tas ut till fullt belopp och övriga handläggningsavgifter till sänkt belopp.
Tillstånd för förlängd serveringstid för alkoholdrycker 315
Särskild årsavgift för tillsyn som gäller tillstånd för förlängd serveringstid 130
Tillstånd för ändring av serveringsområde 190
Anmälningsavgift för utvidgning av serveringsområde 85
Anmälningsavgift för ändringar som gäller ägandeförhållanden eller en eller flera ansvarspersoner 210
Annat tillstånd som gäller servering 210
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 250
Godkännande av plats för alkoholbolagets butik 380
Tillstånd för utlämningsställe 380
Annat tillstånd som gäller detaljhandel 210
Beslut om ändring av serverings- och detaljhandelstillstånd 85
Årsavgift för tillsyn över detaljhandeln för varje butik 115
Årlig tillsynsavgift som tas ut hos alkoholbolaget för varje butik 380
Årlig tillsynsavgift för varje butik som tas ut hos sådana detaljförsäljare av alkohol som avses i 14 § 2 mom. i alkohollagen 210

Årliga tillsynsavgifter som tas ut med stöd av 55 § i alkohollagen

Hos innehavare av serveringstillstånd tas en årlig tillsynsavgift ut per verksamhetsställe enligt följande:

Verksamhetsställen där det serveras genom jäsning producerade alkoholdrycker med högst 4,7 volymprocent etylalkohol:

Avgiftens storlek bestäms på basis av serveringen föregående år eller de uppskattade inköpen under en ettårig beräkningsperiod, på det sätt som framgår av tabellen.

Serveringsmängd 0-1 999 liter per år 105
Serveringsmängd 2 000-49 999 liter per år 210
Serveringsmängd 50 000-99 999 liter per år 315
Serveringsmängd 100 000 liter eller mer per år 420

Verksamhetsställen där det serveras alkoholdrycker med mer än 4,7 volymprocent etylalkohol:

Avgiftens storlek bestäms på basis av 100-procentig alkohol utgående från de beräknade inköpen under föregående kalenderår eller de uppskattade inköpen under en ettårig beräkningsperiod, på det sätt som framgår av tabellen

Serveringsmängd 0-99 liter per år 105
Serveringsmängd 100-1 999 liter per år 210
Serveringsmängd 2 000-9 999 liter per år 420
Serveringsmängd 10 000 liter eller mer per år 790

Hos nya innehavare av detaljhandelstillstånd, serveringstillstånd eller tillstånd för förlängning av serveringstiden tas det inte ut någon tillsynsavgift under det första kalenderåret. Tillsynsavgifterna för detaljhandel, servering och förlängning av serveringstiden debiteras per kalenderår senast den 30 april, om tillståndsinnehavaren har ett giltigt tillstånd den 1 april.

Om en med stöd av alkohollagstiftningen gjord ansökan som tillställts regionförvaltningsverket dras tillbaka innan ärendet slutbehandlats, är handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits ut hos sökanden.

Övriga beslut

Beslut enligt lagen om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (497/2013)
- begränsat projektgodkännande: projektet omfattar enskilda åtgärder vilkas svårhetsgrad är högst måttlig 600
- normalt projektgodkännande: projektet omfattar ett eller flera delprojekt, svårhetsgraderna för åtgärderna kan variera 1 000
- omfattande projektgodkännande: projektet omfattar många olika delprojekt, svårhetsgraderna varierar 2 500
- ändring av ett projektgodkännande när ändringen kräver behandling av nämnden för projektgodkännanden 300
- ändring av ett projektgodkännande när ändringen inte kräver behandling av nämnden för projektgodkännanden 100
- behörighet hos den som planerar ett projekt 200
- för utvärdering i efterhand av projektgodkännande tas en separat avgift ut på basis av den arbetstid som använts för utvärderingen i efterhand då priset per arbetstimme är 86 €/h
Beslut enligt lagen om transport av djur (1429/2006)
- tillstånd att transportera djur 600
- tillstånd att transportera djur, om den som ansöker om tillstånd endast har ett transportmedel 350
- ändring av tillstånd att transportera djur 250
- intyg om godkännande av vägtransportmedel 180
- intyg om godkännande av vägtransportmedel, som beviljas i samband med tillstånd att transportera djur eller ändring av tillstånd att transportera djur 100
- kompetensbevis för förare och skötare på vägfordon 70
Tillstånd att hålla djurutställning (cirkus, djurpark, rörlig och fast utställning) 300
Befrielse från kravet beträffande nötkreaturs möjlighet att gå ute 190
Exportintyg som beviljats av länsveterinär 65
Kompetensbevis eller tillfälligt kompetensbevis som avses i rådets förordning (EG) nr 1099/2009 om skydd av djur vid tidpunkten för avlivning 60
Beslut som avses i 10 § i lagen om djursjukdomar (441/2013) om hälsokategori för en djurhållningsplats 86 €/h
En avgift för ett sådant godkännande av ett mikrobiologiskt laboratorium som avses i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) består av en grundavgift på 350 euro när godkännande söks för ett verksamhetsställe. För varje ytterligare verksamhetsställe för vilket godkännande söks samtidigt läggs 50 euro/verksamhets-ställe till avgiften. Dessutom läggs till avgiften en avgift för ett utlåtande från Institutet för hälsa och välfärd enligt 10 § i lagen om smittsamma sjukdomar.
Kontrollavgift för renkött per kroppAvgiften är dock minst 75 euro per kontroll 2,50
Kontrollavgift för nötkött per kroppAvgiften är dock minst 75 euro per kontroll 15
Kontrollavgift för kött från andra djur per kroppAvgiften är dock minst 75 euro per kontroll 2,5
Om kontrollen av köttet utförs på näringsidkarens begäran kl. 17.00–22.00, höjs avgiften med 20 procent, och kl. 22.00-8.00 eller på söndagar eller allmänna helgdagar och lediga dagar med 50 procent
Godkännande av renslakteri 350
Bestämmelser om undantag enligt lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger (945/2009)
- småbutikers undantag eller undantag som till sin betydelse är ringa 200
- undantag för rörelse av grupp- eller varuhustyp 450
- undantag för flera än en kommuns område 600
Handläggning av anmälan om alkoholdrycksbutik som livsmedelbutik 105
Inspektion av alkoholdrycksbutik i enlighet med livsmedelslagen (23/2006) 220
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor 150
Beslut enligt renskötsellagen (848/1990) 340
Tillstånd att anlägga en begravningsplats eller tillstånd att inrätta en enskild grav 390
Tillstånd att hålla ett krematorium 770
Tillstånd för flyttning av gravsatt stoft eller aska 190
Delgivning utomlandsDessutom tas av den avgiftsskyldige till fullt belopp ut arvode och kostnader som faktureras för en uppgift som utförts av en aktör som sköter delgivning utomlands 150
Registrering av fastighetsförmedlingsrörelse och rörelse för förmedling av hyreslägenheter 300
Ändring av registeruppgifter om fastighetsförmedlingsrörelse och rörelse för förmedling av hyreslägenheter 200
I lagen om samfälligheter (758/1989) avsett fastställande av delägarlagets stadgar 110
Tillstånd enligt 4 § i föreningslagen (503/1989) 300
Undantagstillstånd för verk som levererar hushållsvatten 515
Registrering av kreditgivare 300
Ändring av kreditgivares registeruppgifter 150
Årsavgift för tillsyn över kreditgivare 550
Indrivningsväsendets tillståndsbeslut 350
Ändring av den person som är ansvarig för indrivningsväsendet 150
Registrering av valutaväxlingsverksamhet 250
Ändring av registeruppgifterna i valutaväxlingsregistret 150
Registrering av företagstjänster 250
Ändring av registeruppgifterna i registret över företagstjänster 150

Tillsynsavgifterna för kreditgivare debiteras per kalenderår senast den 30 juni, om kreditgivare finns i kreditgivarregistret den 1 juni.

Prestationer till nedsatt självkostnadsvärde enligt 2 § i förordningen

Sådana beslut om särskild granskning som omfattas av gemenskapslagstiftningen 310
Förordnande av revisor eller verksamhetsgranskare på ansökan 220
Sammankallande av stämma eller andra sätt att fatta beslut enligt 22 § i föreningslagen (503/1989) 220
Beslut som avses i lagen om samförvaltning i hyreshus (649/1990) och lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) 220

2 Undervisnings- och kulturväsendet - prestationer inom ansvarsområdet

Beviljande av i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och i gymnasielagen (629/1998) avsedd dispens från behörighetskraven för lärare och rektor samt i lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) avsedd motsvarande dispens för rektor 350

På avgifter för privat dagvård som avses i lagen om barndagvård (36/1973) tillämpas vad som i punkt 1 i avgiftstabellen ovan nämns om avgifter enligt lagen om privat socialservice. 

3 Prestationer inom ansvarsområdet för miljötillstånd

Prestationerna inom ansvarsområdet för miljötillstånd är sådana prestationer till nedsatt självkostnadsvärde som avses i 2 § i förordningen.

3.1     Beslut

Miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen (86/2000) och andra beslut som baserar sig på miljöskyddslagen

(den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)

Skogsindustri
- cellulosafabrik (80-140 dagsverken) 44 210
- pappers eller kartongfabrik eller annan massafabrik än cellulosafabrik (40-70 dagsverken) 22 110
- fabriker som tillverkar spånplattor, fiberplattor, plywood eller andra träplattor eller laminerade produkter (40-70 dagsverken) 22 110
- fabrik som tillverkar limmade eller laminerade träprodukter (20-35 dagsverken) 11 050
- fönster- eller dörrfabrik (12-21 dagsverken) 6 630
- upplag av obarkat virke i vatten (7,5-12,5 dagsverken) 4 020
- träimpregneringsinrättning (15-25 dagsverken)  8 040
Metallindustri
- rostverk, sintverk eller koksverk (70-120 dagsverken) 38 180
- järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar (60-100 dagsverken) 32 160
- fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller (70-120 dagsverken) 38 180
- gjuterier eller andra smältverk eller varmdoppningsanläggningar (30-50 dagsverken) 16 080
- ackumulatorfabriker (15-25 dagsverken) 8 040
- valsverk för järnmetall (40-70 dagsverken) 22 110
- smideriverkstäder för järnmetall samt valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för andra metaller än järnmetaller (20-35 dagsverken) 11 050
- varv (20-35 dagsverken) 11 050
- anläggningar för ytbehandling, anläggningar för tillverkning av mönsterkort, betningsanläggningar, fosfateringsanläggningar eller anläggningar för anodisering av aluminium (15-25 dagsverken) 8 040
Energiproduktion
- kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar, vars största bränsleeffekt är
     - över 300 megawatt (MW) (30-50 dagsverken) 20 100
     - över 150 MW-300 MW (25-43 dagsverken) 13 670
     - 50-150 MW (15-25 dagsverken) 8 040
     - under 50 MW (7-10 dagsverken) 3 420
- kärnkraftverk (50-100 dagsverken) 30 150
- anläggning för tillvaratagande av koldioxid (20–40 dagsverken) 12 060
Kemisk industri
- fabrik som tillverkar titanoxid (60-100 dagsverken) 32 160
- fabrik som tillverkar koloxider (7,5-12,5 dagsverken) 4 020
- fabrik som tillverkar andra oorganiska baskemikalier eller andra oorganiska föreningar (50-85 dagsverken) 27 130
- fabrik som tillverkar organiska baskemikalier eller metallorganiska föreningar eller enzymer (45-78 dagsverken) 24 720
- olje- eller gasraffinaderi (70-120 dagsverken) 38 180
- fabriker som tillverkar färgämnen eller pigment eller målarfärgs-, tryckfärgs- eller lackfabriker (25-43 dags- verken) 13 670
- fabrik som tillverkar plastråvaror (40-70 dagsverken) 22 110
- fabriker som tillverkar plastlaminat eller latexer, gummifabriker eller limfabriker (25-43 dagsverken) 13 670
- fabriker som tillverkar konstfibrer (60-100 dagsverken) 32 160
- fabriker som tillverkar sprängämnen, andra gödselmedel än sammansatta gödselmedel eller mellanprodukter för dem, bekämpningsmedel, skyddskemikalier eller biocidpreparat eller verksamma ämnen som ingår i dem (50-85 dagsverken) 27 130
- fabriker som tillverkar sammansatta gödselmedel eller mellanprodukter för dem (70-120 dagsverken) 38 180
- läkemedelsfabriker eller fabriker som tillverkar råvaror för läkemedel (25-43 dagsverken) 13 670
- fabriker som tillverkar andra ytaktiva ämnen än tvättmedel (12-20 dagsverken) 6 430
Upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen
- upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form
     - cisternvolym minst 10 000 m3 (14-25 dagsverken) 7 840
     - cisternvolym minst 1 000 m3 och under 10 000 m3 (8-14 dagsverken) 4 420
- förgasnings- eller kondensverk för trä, torv eller kol eller andra anläggningar för tillverkning av flytande eller gasformigt bränsle (50-85 dagsverken) 27 130
- andra anläggningar för tillverkning av fast bränsle eller anläggningar för tillverkning av elektroniskt kol eller grafit (20-35 dagsverken) 11 050
Verksamhet där flyktiga organiska föreningar används, inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar frigörs ur drivgas eller expansionsmedel som ingår i råmaterialet (20-35 dagsverken) 11 050
Malm- eller mineralbrytning, tagande av marksubstanser och torv eller tillverkning av mineralprodukter
- gruvdrift
     - täktvolym över 500 000 ton per år (75-125 dagsverken) 40 190
     - täktvolym 100 000-500 000 t per år(40-70 dagsverken) 22 110
     - täktvolym under 100 000 ton per år (20-34 dagsverken) 14 070
- maskinell guldgrävning
     - årlig täktvolym över 1 000 m3 (10-15 dagsverken) 5 020
     - årlig täktvolym högst 1 000 m3 (5-10 dagsverken) 3 010
- anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler (40-70 dagsverken) 22 110
- torvutvinning
     - produktionsområdet överstiger 150 hektar (40-60 dagsverken) 20 100
     - produktionsområdet 50-150 hektar (25-40 dagsverken) 13 060
     - produktionsområdet understiger 50 hektar (15-25 dagsverken) 8 040
- anläggningar som behandlar asbest eller asbestbaserade produkter (40-70 dagsverken) 22 100
- cementfabrik (30-50 dagsverken) 16 080
- kalkverk (25-43 dagsverken) 13 670
- mineralullsfabrik (30-50 dagsverken) 16 080
- fabrik som tillverkar glas eller glasfiber (25-43 dagsverken) 13 670
- tegelbruk (15-25 dagsverken) 8 040
- gipsskivefabrik (25-43 dagsverken) 13 670
Produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning
- läderfabriker (30-50 dagsverken) 16 080
- anläggning för pälsberedning (15-25 dagsverken) 8 040
- fiberduksfabriker, anläggningar där fibrer eller textilier förbehandlas eller färgas (12-21 dagsverken) 6 630
Tillverkning av livsmedel eller foder
- anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk (25-43 dagsverken) 13 670
- sockerbruk eller sötningsmedelsfabrik (25-43 dagsverken) 13 670
- stärkelsefabrik eller fabrik som tillverkar stärkelsederivat (25-43 dagsverken) 13 670
- fabrik som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor eller margarinfabriker (25-43 dagsverken) 13 670
- grönsaks-, frukt- eller bärproduktfabrik eller färdigmatsfabrik (15-25 dagsverken) 8 040
- slakteri (25-43 dagsverken) 13 670
- bryggeri, jästfabrik, alkoholfabrik eller alkoholdrycksfabrik (15-25 dagsverken) 8 040
- benmjölsfabrik eller fabrik för tillverkning av foder eller foderprotein (15-25 dagsverken) 8 040
- annan än ovan avsedd anläggning för framställning av livsmedel genom beredning och behandling av vegetabiliska råvaror (15-25 dagsverken) 8 040
Fiskodling
- fiskodling där
     - fiskbeståndet ökar med mer än 100 000 kg per år (30-50 dagsverken) 16 080
     - fiskbeståndet ökar med 30 000-100 000 kg per år(20-30 dagsverken) 10 050
     - fiskbeståndet ökar med mindre än 30 000 kg per år (10-20 dagsverken) 6 030
- damm eller grupp av dammar med naturligt foder (8-14 dagsverken) 4 420
Djurstallar och pälsdjursfarmer
- djurstallar som är avsedda för minst 300 mjölkkor, 800 köttnöt, 1 000 fullvuxna suggor, 4 000 slaktsvin, 120 000 värphönor eller 200 000 broilrar, djurstallar som enligt djurenhetskoefficienten motsvarar ovan nämnda djurantal enligt produktionsinriktning eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningar motsvarar ett djurstall för 4 000 slaktsvin (25-40 dagsverken) 13 060
- djurstallar som är avsedda för minst 150 mjölkkor, 400 köttnöt, 500 fullvuxna suggor, 2 000 slaktsvin, 60 000 värphönor eller 100 000 broilrar, djurstallar som enligt djurenhetskoefficienten motsvarar ovan nämnda djurantal enligt produktionsinriktning eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningar motsvarar ett djurstall för 2 000 slaktsvin (15-25 dagsverken) 8 040
- andra djurstallar (10-13 dagsverken) 4 620
- pälsdjursfarmer för minst 8 000 avelshonor av mink eller iller eller sammanlagt 49 600 mink eller iller, eller för minst 2 400 avelshonor av räv eller sjubb eller sammanlagt 16 800 rävar eller sjubbar, eller pälsdjursfarmer för minst 3 200 andra avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjursfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar en pälsdjursfarm för minst 8 000 avelshonor av mink (25-40 dagsverken) 13 060
- pälsdjursfarmer för minst 4 000 avelshonor av mink eller iller eller sammanlagt 24 800 mink eller iller, eller för minst 1 200 avelshonor av räv eller sjubb eller sammanlagt 8 400 rävar eller sjubbar, eller pälsdjursfarmer för minst 1 600 andra avelshonor av andra pälsdjur eller andra pälsdjursfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar en pälsdjursfarm för minst 4 000 avelshonor av mink (15-25 dagsverken) 8 040
- andra pälsdjursfarmer (10-13 dagsverken) 4 620
Trafik
- hamnar eller lastnings- eller lossningskajer (20-34 dagsverken) 10 850
- flygplats (50-85 dagsverken) 27 130
- kemikaliebangårdar och terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till ett upplag eller från ett upplag till ett transportmedel (12-21 dagsverken) 6 630
Avfallshantering samt vatten och avlopp
- reningsverk för avloppsvatten
     - personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket överstiger 100 000 (40-60 dagsverken) 20 100
     - personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är över 50 000-100 000 (25-40 dagsverken) 13 060
     - personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är 4 000-50 000 (15-25 dagsverken) 8 040
     - personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds in i reningsverket är minst 100 och under 4 000 eller att minst 100 personers avloppsvatten leds annanstans än till vattenreningsverkets avlopp (10-15 dagsverken) 5 020
- avstjälpningsplats
     - avstjälpningsplats för farligt avfall (30-50 dagsverken) 16 080
     - avstjälpningsplats för vanligt avfall (30-50 dagsverken) 16 080
     - avstjälpningsplats för marksubstanser som dimensionerats för en årlig avstjälpningsmängd på över 100 000 ton (20-30 dagsverken) 10 050
     - avstjälpningsplats för marksubstanser som dimensionerats för en årlig avstjälpningsmängd på 50 000-100 000 ton (15-20 dagsverken) 7 030
- i 103 b § i miljöskyddslagen avsedd deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka (40-65 dagsverken) 21 100
- i 45 a § i miljöskyddslagen avsedd deponi för utvinningsavfall (30-50 dagsverken) 16 080
- förbränningsanläggning för farligt avfall (80-140 dagsverken) 44 210
- övrig verksamhet på vilken statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003) ska tillämpas (40-65 dagsverken) 21 100
- anläggningar eller platser där sådant problemavfall som uppkommer annanstans återvinns eller bortskaffas (15-30 dagsverken) 9 040
- komposteringsanläggningar eller andra anläggningar och platser för återvinning eller bortskaffning av avfall än de som avses ovan där minst 10 000 ton avfall återvinns eller bortskaffas årligen (15-30 dagsverken) 9 040
Behandling av en ansökan som gäller verksamhet av försöksnatur (6-10 dagsverken) 3 220

1. För handläggningen av en tillståndsansökan som gäller en väsentlig omställning av verksamheten (28 § 3 mom. i miljöskyddslagen), justering av tillståndsvillkoren (55 § 2 mom. i miljöskyddslagen) eller fortsatt tillståndsenlig verksamhet för viss tid tas en avgift ut vars storlek är 50 procent av avgiften enligt tabellen. För handläggning av en ansökan som gäller ändring av tillståndsvillkoren (58 § i miljöskyddslagen) tas en avgift ut vars storlek är 30 procent av avgiften enligt tabellen. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar arbetsinsatsen för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas en avgift ut enligt tabellen. Om det är fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 procent av avgiften enligt tabellen.

2. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp, om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen eller i punkt 1, och till ett 35 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större.

3. För behandling av ett ärende som en regional miljöcentral överfört med stöd av 33 § i miljöskyddslagen tas en avgift ut som motsvarar den som kommunen tar ut för handläggningen av tillståndansökan för verksamheten

4. För behandlingen av i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda tillståndsärenden som gäller flera verksamheter och som ska avgöras samtidigt tas en kombinerad avgift ut så att man till behandlingsavgiften för en verksamhet i högsta avgiftsklassen såsom de övriga verksamheternas andel adderar 50 procent av avgifterna för dessa verksamheter. Om den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet för någon verksamhet, är avgiften 50 procent av avgiften enligt avgiftstaxan i kommunen i fråga. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas full avgift ut för behandlingen av tillståndsärendet för varje verksamhet.

5. Om det är fråga om ett annat miljötillståndsärende, behandling av en plan, en utredning eller något annat motsvarande som lagstiftning eller tillståndsbeslut kräver, eller om en avgift enligt tabellen skulle vara oskäligt hög eller låg i relation till den arbetsinsats som handläggningen av tillståndet kräver, tas för handläggningen av ärendet ut en avgift vars storlek är 55 euro/h.

Vattenhushållningsärenden enligt vattenlagen (587/2011)

(den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)

Ärenden enligt 2 kap. i vattenlagen
- undantag från det förbud som avses i 2 kap. 11 § i vattenlagen (3-5 dagsverken) 1 610
Ärenden enligt 3 kap. i vattenlagen
- bro eller transportanordning (4-8 dagsverken) 2 410
- ledning (3-5 dagsverken) 1 610
- muddring, upptagning av stenmaterial, utfyllnad av vattenområde eller uppläggning
     - över 200 000 m3 ftr (30-50 dagsverken) 16 080
     - över 20 000-200 000 m3 ftr (15-30 dagsverken) 9 040
     - över 4 000-20 000 m3 ftr (10-15 dagsverken) 5 020
     - 2 000-4 000 m3 ftr (5-10 dagsverken) 3 010
     - mindre än 2000 m3 ftr (2,5-4,5 dagsverken) 1 410
- bottendamm eller annan fast damm
     - stort uppdämningsområde (över 4 km2)(25-35 dagsverken) 12 060
     - medelstort uppdämningsområde (0,1-4 km2)(15-25 dagsverken) 8 040
     - litet uppdämningsområde (mindre än 0,1 km2)(10-15 dagsverken)  5 020
- artificiell bassäng jämte reglering
     - över 50 km2 (150-250 dagsverken) 80 390
     - över 10-50 km2 (100-150 dagsverken) 50 240
     - 1-10 km2 (50-100 dagsverken) 30 150
     - mindre än 1 km2 (20-50 dagsverken) 14 070
- invallning av strand och rensning av vattendrag
     - torrläggningsområde mer än 1 000 hektar (40-70 dagsverken) 22 110
     - torrläggningsområde 400-1 000 hektar (20-35 dagsverken) 11 050
     - torrläggningsområde mindre än 400 hektar (10-18 dagsverken) 5 630
- brygga avsedd för minst 20 båtplatser (6-10 dagsverken) 3 220
- brygga avsedd för färre än 20 båtplatser (3-5 dagsverken) 1 610
- anläggning av brygga endast för privat bruk 750
- anläggning av fiskväg (8-13 dagsverken) 4 220
- täkt av marksubstanser på ett område större än 25 ha eller 200 000 m3 (30-50 dagsverken) 16 080
- täkt av andra marksubstanser (8-15 dagsverken) 4 620
- andra projekt enligt 3 kap. i vattenlagen (5-10 dagsverken) 3 010
Uttag av vatten (4 kap.)
- täkt av ytvatten och grundvatten som överstiger 2 000 m3/d (10-20 dagsverken) 6 030
- täkt av ytvatten och grundvatten 500-2 000 m3/d (8-13 dagsverken) 4 220
- andra vattentäktsärenden (3,5-6,5 dagsverken) 2 010
- bestämning av skyddsområde (20-30 dagsverken) 10 050
- byggande av tunnel på grundvattenområde (10-18 dagsverken) 5 630
- andra grundvattensärenden (2,5-4,5 dagsverken) 1 410
Dikningsärenden (5 kap.)
- torrläggningsområde över 500 ha (40-60 dagsverken) 20 100
- torrläggningsområde 100-500 ha (20-30 dagsverken) 10 050
- torrläggningsområde mindre än 100 ha (8-16 dagsverken) 4 820
- annat ärende som gäller dikning (3-5 dagsverken) 1 610
Bestående ändring av medelvattenståndet (6 kap.)
- vattenområde över 4 km2 (35-45 dagsverken) 16 080
- vattenområde över 1-4 km2 (25-35 dagsverken) 12 060
- vattenområde 0,1-1 km2 (15-25 dagsverken) 8 040
- vattenområde mindre än 0,1 km2 (5-10 dagsverken) 3 010
Ärenden som gäller reglering av vattendrag (7 kap.)
- reglering av vattenområden över 50 km2 (110-200 dagsverken) 62 300
- reglering av vattenområden på 10-50 km2 (60-110 dagsverken) 34 160
- reglering av vattenområden mindre än 10 km2 (25-40 dagsverken) 13 060
Kraftverksärenden (8 kap.)
- kraftverkstillstånd utan reglering av ovanför liggande insjöbassäng (60-110 dagsverken) 34 160
- kraftverk och reglering av ett vattenområde större än 50 km2 (150-260 dagsverken) 82 400
- kraftverk och reglering av ett vattenområde på 10-50 km2 (110-180 dagsverken) 58 280
- kraftverk och reglering av ett vattenområde mindre än 10 km2 (75-130 dagsverken) 41 200
- kvarn eller mindre än en megawatts småkraftverk (15-30 dagsverken) 9 040
- annat ärende i samband med vattenkraft eller kraftverk (20-50 dagsverken) 14 070
Timmerflottningsärenden (kap. 9)
- ett ordinarie verksamhetsställe (10-18 dagsverken) 5 630
     - tilläggsavgift för övriga verksamhetsställen per verksamhetsställe 1 780
- andra ärenden som gäller flottning (2,5-4,5 dagsverken) 1 410
Farleder och andra sjötrafikärenden
- bestämmande av allmän farled (15-25 dagsverken) 8 040
- bestämmande av allmän lokal farled (7-13 dagsverken) 4 020
- ändring eller indragning av farled, installering av säkerhetsanordningar (3,5-6,5 dagsverken) 2 010
Bildande eller upplösande av en i 12 kap. i vattenlagen avsedd vattenrättslig sammanslutning eller annat ärende som gäller vattenrättslig sammanslutning (2-6 dagsverken) 1 610

1. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 35 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större.

2. För handläggning av en ansökan som gäller ändring eller justering av ett tillstånd tas en avgift ut vars storlek är 50 procent av avgiften enligt tabellen. Om det är fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 procent av avgiften enligt tabellen.

3. Om beslutshandlingen omfattar flera sådana beslut i vattenhushållningsärenden som är avgiftsbelagda enligt tabellen, och om de hänför sig till en helhet som tjänar samma ändamål, tas för behandlingen av ärendet ut en avgift som motsvarar avgiften för behandling av ett ärende i den högsta avgiftsklassen, dock så att till avgiften kan läggas 50 procent av avgiften enligt avgiftstabellen för ett annat vattenhushållningsärende. Om det är fråga om ett ärende som behandlas vid gemensam behandling enligt 39 § i miljöskyddslagen, tas i behandlingsavgift ut en avgift enligt avgiftstabellen för miljötillstånd och punkterna 1-5 i den och hälften av avgiften för tillstånd för vattenhushållning.

4. Om det är fråga om ett annat ärende enligt vattenlagen eller om en avgift enligt tabellen skulle vara oskäligt hög eller låg i relation till den arbetsinsats som handläggningen av tillståndet kräver, tas för handläggningen av ärendet ut en avgift vars storlek är 55 euro/h.

5. För behandling av ett mindre ärende som inletts enbart för privata behov tas en avgift på 290 euro ut.

6. Ingen avgift tas ut av statliga och kommunala myndigheter då de bevakar laglighet eller allmänt intresse så som vattenlagen föreskriver.

3.2     Övriga prestationer

Ersättningsärende 55 euro/h, dock högst 9 000 euro
Beslut med anledning av rättelseyrkande 115
För behandlingen av ett ersättningsärende som en skadelidande part inlett tas ingen avgift ut.
Förvaltningstvångsärenden som inletts av någon annan än en myndighet eller en skadelidande, om inledandet måste anses uppenbart onödigt (18 kap. 12 § i vattenlagen) 810

4 Prestationer inom ansvarsområdet arbetarskydd

Bemyndigande för asbestrivningsarbete 500
Kompetensbrev för laddare 230
Nytt kort för laddare 85
Erkännande av examen för laddare som avlagts utomlands 325
Erkännande av examen för kranförare som avlagts utomlands 325
Erkännande av examen för dykare som avlagts utomlands 350
Erkännande av examen för asbestrivare som avlagts utomlands 200
Tillstånd att föra kran på en viss byggarbetsplats 200
Undantagstillstånd som regionförvaltningsverket beviljar med stöd av olika författningar 350

De i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg (395/2012) avsedda ibruktagningsinspektionerna av fartyg är sådana offentligrättsliga prestationer för vilka man inom tillsynen över arbetarskyddet tar ut avgifter som bestäms från fall till fall och som motsvarar prestationens självkostnadsvärde. Avgifterna bestäms enligt den tid som använts för arbetet. Priset per arbetstimme är 70 euro. I avgiften ingår dessutom specificerat de särkostnader som hänför sig till prestationen.

5 Prestationer inom ansvarsområdet räddningsväsende och beredskap

Beviljande av befrielse från förpliktelsen att bygga ett skyddsrum 500

6 Övriga prestationer

Annat beslut på ansökan än de som nämnts ovan eller regionförvaltningsverkets andra avgiftsbelagda prestationer 86 €/h
Diareintyg 35
Lagakraftsbevis 35
Annat intyg som lämnats på begäran med undantag av löneintyg eller kopior av matrikeln som ges anställda vid räkenskapsverket 25
Ingående av förbindelse om efterpantsättning 40
Årsavgift för lån som är under indrivning 100

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.