1091/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 1 § 2 mom. samt 10 och 14 § i lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. En skogsvårdsförening har dock också efter ikraftträdandet av lagen rätt till de skogsvårdsavgifter som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

Sådana ansökningar om befrielse från skogsvårdsavgift som skogscentralen inte har meddelat beslut om före dagen för ikraftträdandet av lagen förfaller när lagen träder i kraft.

På användningen och på tillsynen över användningen samt på bokföring och revision av medlen i en skogsvårdsförenings reservfond och av medel som kommit i deras ställe tillämpas fram till den 31 december 2014 vad som i 12 § 1, 2 och 4 mom. samt 16, 21 och 22 § i lagen om skogsvårdsföreningar bestäms om skogsvårdsavgift. Därefter ska tillämpas vad som i 4 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om skogsvårdsföreningar (1090/2013) föreskrivs om skogsvårdsavgift.

RP 135/2013
JsUB 14/2013
RSv 176/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbrusminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.