1090/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av lagen om skogsvårdsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om skogsvårdsföreningar (534/1998) 4, 5, 8, 9, 11—13, 16—19, 21 och 22 §, av dem 11 och 13 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 514/2010, 17 § sådan den lyder i lag 1142/2003 samt 21 och 22 § sådana de lyder delvis ändrade i lag 318/2007,

ändras rubriken för 1 § och 1 § 1 mom. samt 3, 6, 7 och 15 § samt

fogas till 1 § ett nytt 3 mom. som följer:

1 §
Skogsvårdsföreningens syfte och uppgifter

En skogsvårdsförening är en sammanslutning av skogsägare. Syftet med en skogsvårdsförening är att främja lönsamheten hos det skogsbruk som skogsvårdsföreningens medlemmar bedriver och uppnåendet av de övriga mål som medlemmarna uppställt för sitt skogsbruk, främja en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevaka medlemmarnas intressen.


En skogsvårdsförening har till uppgift att erbjuda sina medlemmar tjänster i anslutning till skogsägande och skogsbruk. På en skogsvårdsförenings rätt att bedriva ekonomisk verksamhet tillämpas 5 § i föreningslagen (503/1989).

3 §
Bildande och registrering av en skogsvårdsförening

En förening kan registreras som en i denna lag avsedd skogsvårdsförening när dess medlemskår vid ansökan om registrering omfattar minst 300 skogsägare som på basis av äganderätt eller ständig besittningsrätt sammanlagt innehar minst 10 000 hektar mark som kan användas till skogsbruk.

Till ansökan om registrering av en skogsvårdsförening ska det fogas ett utlåtande från Finlands skogscentral om att de förutsättningar för registrering som avses i 1 mom. är uppfyllda.

Namnet på en registrerad skogsvårdsförening ska innehålla ordet "metsänhoitoyhdistys" eller ordet "metsäreviiri", eller motsvarande ord på svenska, antingen "skogsvårdsförening" eller "skogsrevir". Dessa ord får inte användas i namnet på någon annan förening.

På bildandet av en skogsvårdsförening och på registreringsförfarandet i övrigt tillämpas vad som i föreningslagen föreskrivs om bildande och registrering av en förening.

6 §
Medlemskap i en skogsvårdsförening

Som medlemmar i en skogsvårdsförening kan godkännas en skogsägare som avses i 2 §. Om en skog ägs av flera gemensamt kan samtliga samägare godkännas som medlemmar i skogsvårdsföreningen. Om en samfälld skog som avses i lagen om samfällda skogar (109/2003) är medlem i en skogsvårdsförening kan varje delägare i den samfällda skogen godkännas som medlem i föreningen. En fysisk eller juridisk person som inte äger skog kan godkännas som stödmedlem utan rösträtt i föreningen.

7 §
Rätt att få uppgifter ur Finlands skogscentrals system för skoglig information

På en skogsvårdsförenings rätt att få uppgifter ur Finlands skogscentrals system för skoglig information tillämpas lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (419/2011). En skogsvårdsförening har dock inte rätt att få personuppgifter på den grund som avses i 8 § 1 mom. 4 punkten i personuppgiftslagen (523/1999).

15 §
Beslutsfattande i en skogsvårdsförening

Den beslutanderätt som tillkommer en skogsvårdsförenings medlemmar utövas av fullmäktige, vars ledamöter föreslagits av medlemmarna och utsetts genom val. Om skogen ägs av ett samfund, en sammanslutning eller en samfälld förmån som avses i 2 § 2 mom. eller av makar gemensamt, har skogsägarna en gemensam röst. Fullmäktige väljs på en gång utan indelning i valdistrikt. När en skogsvårdsförening sammanslås med en annan kan fullmäktige likväl första gången väljas med iakttagande av indelning i valdistrikt. Fullmäktiges mandattid är fyra år.

När beslut fattas om sammanslagning av skogsvårdsföreningar och om arrangemang i samband med sammanslagningen, gäller som beslut, trots 27 § i föreningslagen, den mening som vid omröstning fått mer än hälften av rösterna. Vid lika röstetal gäller som beslut den mening som mötets ordförande meddelar att han eller hon omfattar eller, om omröstning sker vid ett särskilt omröstningstillfälle eller med anlitande av posten, den mening som vinner vid lottdragning. I en skogsvårdsförenings stadgar får det inte finnas bestämmelser som tillåter avvikelser från denna beslutsordning.

Närmare bestämmelser om valet av fullmäktige för en skogsvårdsförening utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

En skogsvårdsförening som har registrerats i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag ska betraktas som en skogsvårdsförening som har registrerats enligt 3 § i denna lag. Om stadgarna för en skogsvårdsförening innehåller bestämmelser som står i strid med denna lag, ska bestämmelserna i denna lag tillämpas i deras ställe. Skogscentralens beslut om en skogsvårdsförenings verksamhetsområde upphör att gälla vid denna lags ikraftträdande.

Det första fullmäktige som väljs i en skogsvårdsförening efter lagens ikraftträdande ska väljas med anlitande av posten i enlighet med det 15 § 1 mom. som gällde vid ikraftträdandet.

På användningen och på tillsynen över användningen av skogsvårdsavgifter redovisade till en skogsvårdsförening med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas de genom denna lag upphävda bestämmelserna i 12 § 1, 2 och 4 mom. samt 16, 21 och 22 § fram till den 31 december 2015.

På skadestånd som grundar sig på en handling eller försummelse som skett före ikraftträdandet av denna lag tillämpas 18 § som upphävts genom denna lag. Den paragrafen tillämpas också på skada som under perioden från ikraftträdandet av denna lag till och med den 31 december 2015 orsakas genom överträdelse av de genom denna lag upphävda bestämmelserna i 12 § 1 och 2 mom.

De medel som redovisats till skogscentralerna i enlighet med det genom denna lag upphävda 11 § 2 mom. ska Finlands skogscentral använda för främjande av privatskogsbruk senast den 31 december 2016.

Av de skogsvårdsavgifter som från och med den 1 december 2014 tas ut inom en skogsvårdsförenings verksamhetsområde redovisas 98,6 procent till skogsvårdsföreningen, och 1,4 procent till Skatteförvaltningen som ersättning för uttag och redovisning av avgifterna. Skatteförvaltningen redovisar skogsvårdsavgifter till skogsvårdsföreningarna för sista gången i samband med den periodiska redovisningen i december 2015. Därefter redovisar Skatteförvaltningen skogsvårdsavgifterna till staten.

Behandlingen av ärenden som är anhängiga när denna lag träder i kraft slutförs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs ovan.

RP 135/2013
JsUB 14/2013
RSv 176/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.