1081/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av upphovsrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i upphovsrättsförordningen (574/1995) 1—4 §, sådana de lyder, den finska språkdräkten i 1 och 3 § sådan den lyder i förordning 1036/2005 och den svenska språkdräkten i 1 och 3 § sådan den lyder i förordningarna 1036/2005 och 1/2008, 2 § sådan den lyder i förordningarna 1036/2005 och 1/2008 samt 4 § sådan den lyder i förordning 1/2008, som följer:

1 §

Följande arkiv får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d § i upphovsrättslagen (404/1961) framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) arkivbildare enligt 1 § 1 mom. 1—3 och 5 punkten i arkivlagen (831/1994),

2) republikens presidents arkiv,

3) utrikesministeriets arkiv,

4) Riksarkivet,

5) landsarkiven,

6) arkiven enligt lagen om statsbidrag till privata arkiv (1006/2006),

7) arkiv som tjänar vetenskaplig forskning och vars verksamhet till betydande del finansieras med statsunderstöd,

8) evangelisk-lutherska kyrkans arkiv,

9) myndigheternas arkiv i landskapet Åland.

2 §

Följande bibliotek får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 och 2 mom. samt 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) Riksdagsbiblioteket,

2) biblioteken vid de universitet som avses i universitetslagen (558/2009),

3) andra vetenskapliga bibliotek som staten driver eller vars verksamhet till betydande del finansieras med statsunderstöd,

4) centralbiblioteket för de allmänna biblioteken,

5) landskapsbiblioteken,

6) Biblioteket för synskadade.

Följande bibliotek får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 1 mom. och 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) Depåbiblioteket,

2) biblioteken vid de yrkeshögskolor som avses i yrkeshögskolelagen (351/2003).

3 §

Följande museer får på de sätt som avses i 16 §, 16 a § 2 mom. och 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) statsägda museer,

2) Nationalgalleriet,

3) museerna vid de universitet som avses i universitetslagen,

4) riksomfattande specialmuseer,

5) landskapsmuseer,

6) regionala konstmuseer,

7) museer som beviljas statsandel eller uppfyller villkoren för erhållande av statsandel enligt museilagen (729/1992).

4 §

Följande inrättningar får på de sätt som avses i 16 d § i upphovsrättslagen framställa exemplar av material som är skyddat enligt den lagen och göra materialet tillgängligt för allmänheten:

1) bibliotek som avses i lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007),

2) Nationella audiovisuella institutet,

3) kommunala allmänna bibliotek som avses i bibliotekslagen (904/1998).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 19 december 2013

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringsråd
Jorma Waldén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.