1079/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1766/2009) 2, 17, 25 och 29 § 1 och 2 mom., av dem 29 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 200/2010, som följer:

2 §
Priserna per enhet för gymnasieutbildning som ordnas utomlands

Genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet föreskrivs såsom pris per enhet för gymnasieutbildning som ordnas utomlands med stöd av ett tillstånd enligt 3 § 1 mom. i gymnasielagen det genomsnittliga pris per enhet som föreskrivits för gymnasieutbildning med stöd av 23 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), eller nämnda pris per enhet höjt eller sänkt med högst 20 procent.

17 §
Priserna per enhet för grundläggande utbildning som ordnas utomlands

Genom förordning av undervisnings- och kulturministeriet föreskrivs såsom pris per enhet för grundläggande utbildning som ordnas utomlands med stöd av ett tillstånd enligt 7 § 1 mom. i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) det grundpris för den grundläggande utbildningen som avses i 54 § i lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009), eller nämnda grundpris höjt eller sänkt med högst 20 procent.

25 §
Lämnande av uppgifter

Anordnaren av utbildningen eller verksamheten ska lämna undervisnings- och kulturministeriet de i 58 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet avsedda uppgifter om kostnaderna och verksamhetens omfattning som behövs för att fastställa finansieringen. Uppgifterna ska lämnas på Utbildningsstyrelsens och Statistikcentralens blanketter på det sätt som anges i 2—4 mom.

Uppgifter om kostnaderna och inkomsterna i fråga om gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskolor, grundläggande konstundervisning som finansieras enligt antalet undervisningstimmar samt museer, teatrar och orkestrar ska årligen lämnas in på Utbildningsstyrelsens och Statistikcentralens blanketter för insamling av kostnadsuppgifter, före utgången av april påföljande år, om inte undervisnings- och kulturministeriet beslutar något annat.

Uppgifterna om verksamhetens omfattning ska lämnas på Utbildningsstyrelsens och Statistikcentralens blanketter inom 10 dagar från statistikföringsdagen, om inte undervisnings- och kulturministeriet beslutar något annat.

Utbildningsanordnarna ska årligen lämna undervisnings- och kulturministeriet uppgifterna om elevantal för fastställande av finansiering för grundläggande utbildning enligt 11 och 12 §, 13 § 1 och 2 mom., 14—16 § och 18 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, samt uppgifter om slutförda läroämnen enligt 13 § 3 mom. i den lagen och uppgifter om verksamhet enligt 19 § i den lagen på Statistikcentralens blanketter enligt situationen  på statistikföringsdagen.

29 §
Statsbidragsmyndighet i vissa fall

Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller anläggningsprojekt enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 5—8 punkten i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt anläggningsprojekt enligt lagen om kommunernas kulturverksamhet. Regionförvaltningsverket är statsbidragsmyndighet för anläggningsprojekt enligt de lagar som nämns i 1 § 1 mom. 1—4 punkten i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt anläggningsprojekt enligt lagen om grundläggande utbildning, i lagen om grundläggande konstundervisning, bibliotekslagen och lagen om barndagvård. Regionförvaltningsverket i Södra Finland är behörig statsbidragsmyndighet i ärenden som gäller anläggningsprojekt för läroanstalter, när undervisningen ordnas utomlands.

Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet

1) i fråga om förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, morgon- och eftermiddagsverksamhet och grundläggande konstundervisning när det gäller statsbidrag för uppnående av utbildningspolitiska syften enligt 44 § 1 mom. i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, strategisk utveckling av undervisning och verksamhet, försök, inledande och utveckling av verksamhet och behövliga specialuppgifter i anslutning till verksamheten, samt statsbidrag som avses i 44 § 2 mom. i den paragrafen,

2) i fråga om yrkesutbildning när det gäller statsbidrag för uppnående av utbildningspolitiska syften enligt 1 mom. i den paragraf som nämns i 1 punkten, samt statsbidrag som avses i 2 mom. i den paragrafen,

3) i fråga om allmänna bibliotek, kulturväsendet, museer, teatrar och orkestrar samt idrottsverksamhet och ungdomsarbete när det gäller statsbidrag som avses i 1 och 2 mom. i den paragraf som nämns i 1 punkten,

4) när det gäller statsbidrag enligt 3 mom. i den paragraf som nämns i 1 punkten för skötseln av sådana centralbiblioteks- och landskapsbiblioteksuppgifter som avses i bibliotekslagen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 19 december 2013

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringssekreterare
Toni Tuomainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.