1074/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Statsrådets förordning om Nationalgalleriet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om Nationalgalleriet (889/2013):

1 §
Upprätthållande och skyddande av Nationalgalleriets samling

Upprätthållandet av Nationalgalleriets samling omfattar förvaring, vård och användning av samlingen. Nationalgalleriet har ett samlingspolitiskt program med syfte att upprätthålla samlingen samt utöka samlingen enligt 2 § i lagen om Nationalgalleriet (889/2013).

Nationalgalleriets samling ska visas och förvaras i byggnader och lokaler som med tanke på temperatur, belysning och fukt lämpar sig för förvaring av samlingen. Byggnaderna och lokalerna ska vara ändamålsenligt övervakade.

Nationalgalleriet ska ha en säkerhetsstrategi för Nationalgalleriet och galleriets samling. Bestämmelser om uppgörande av museispecifika räddningsplaner finns i räddningslagen (379/2011) och bestämmelser om uppgörande av beredskapsplaner i beredskapslagen (1552/2011).

2 §
Årsmöte för Nationalgalleriets delegation

Nationalgalleriets delegation samlas till årsmöte i maj.

3 §
Behörighetsvillkor för Nationalgalleriets personal

Behörighetsvillkor är

1) för museichefen högre högskoleexamen, förtrogenhet med konstmuseisektorn och i praktiken visad ledarförmåga,

2) för förvaltningsdirektören och andra direktörer högre högskoleexamen, sådan månsidig erfarenhet som uppdraget förutsätter och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för intendenterna, amanuenserna, museilektorerna och andra personer med motsvarande uppgifter högre högskoleexamen samt sådan månsidig erfarenhet som uppdraget förutsätter,

4) för konservatorerna och den övriga personalen den utbildning som uppgiften kräver.

Den som avses i 1 mom. 1—3 punkten ska ha god förmåga att använda finska i tal och skrift samt nöjaktig förmåga att använda svenska i tal och skrift. Avvikelse från de språkkunskaper som krävs kan göras av särskilt vägande skäl.

4 §
Tidpunkten för Nationalgalleriets bokslut och revision

Nationalgalleriets bokslut och verksamhetsberättelse ska lämnas till revisorerna, delegationen samt undervisnings- och kulturministeriet senast den 15 mars det år som följer på räkenskapsperioden. Revision ska förrättas och revisionsberättelsen lämnas till delegationen, styrelsen och undervisnings- och kulturministeriet senast den 15 april det år som följer på räkenskapsperioden.

5 §
Tillsättande av statens konstverkskommission

I statens konstverkskommission ska mångsidig sakkännedom i de visuella konsterna samt Nationalgalleriet och Senatfastigheter vara företrädda.

Kommissionen väljer inom sig en vice ordförande. Nationalgalleriet ansvarar för kommissionens sekreteraruppgifter. Kommissionen kan anlita utomstående sakkunniga.

Om en medlem i kommissionen avgår eller avlider under mandatperioden, utser undervisnings- och kulturministeriet en ny medlem i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

6 §
Statens konstverkskommissions uppgifter

Konstverkskommissionen har till uppgift att

1) besluta om anskaffning av konstverk för statens konstverkskommissions samling,

2) anskaffa konstverk genom att ordna tävlingar samt genom att beställa och köpa verk,

3) besluta om placeringen av de anskaffade konstverken,

4) sköta andra uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet ålägger konstverkskommissionen.

7 §
Anskaffning och placering av statens konstverkskommissions verk

Konstverk för statens konstverkskommissions samling kan anskaffas för och placeras i förutom de fastigheter och byggnader som avses i 5 § 1 mom. i lagen om Nationalgalleriet också i fastigheter som ägs av Förenta Nationerna, Europeiska unionen, Europarådet, Nordiska rådet, statliga affärsverk, aktiebolag där staten har bestämmanderätten eller allmännyttiga samfund som får statsunderstöd och universitet enligt 1 § i universitetslagen (558/2009) samt i byggnader som används av dem. Konstverk kan även placeras utomlands i sådana lokaler som avses i denna paragraf.

En i 6 § 2 punkten avsedd tävling kan genomföras som en allmän tävling eller en tävling för inbjudna eller som en kombination av dessa. I tävlingen ska kommissionens tävlingsregler följas. Kommissionen är jury för tävlingarna.

Kommissionen bestämmer storleken på de pris som delas ut i tävlingarna och storleken på arvodet för det slutliga utförandet av arbetet. Kommissionen fattar också beslut om vilket av de prisbelönade arbetena som fullföljs.

Kommissionen ska ha verksamhetsprinciper för anskaffningen av verk.

8 §
Förvaring av verk i statens konstkommissions samling

Verken i statens konstkommissions samling ska förvaras i lokaler som lämpar sig för detta ändamål. Kommissionen ska ha verksamhetsprinciper för förvaringen och placeringen av samlingen.

9 §
Organisering av statens konstverkskommission

Statens konstverkskommission sammanträder på kallelse av ordföranden eller, då ordföranden är förhindrad, av vice ordföranden.

Kommissionen är beslutför när över hälften av medlemmarna, ordföranden eller vice ordföranden medräknad, är närvarande. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Om rösterna faller lika avgör ordförandens röst.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

En i 3 § avsedd person som anställts i tjänste- eller arbetsavtalsförhållande före förordningens ikraftträdande och som har uppfyllt behörighetsvillkoren för tjänste- eller arbetsavtalsförhållandet enligt de bestämmelser som gällde vid tidpunkten för anställningen är fortfarande behörig för uppgiften i fråga.

  Helsingfors den 19 december 2013

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Regeringsråd
Merja Leinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.