1056/2013

Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2013

Statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 7 § i lagen om statsrådet (175/2003):

1 §
Ministeriets uppgifter

Till inrikesministeriets uppgifter hör

1) polisförvaltningen,

2) allmän ordning och säkerhet,

3) polisens brottsbekämpning,

4) polisens tillståndsförvaltning,

5) skjutvapen,

6) lotterier,

7) den privata säkerhetsbranschen,

8) räddningsväsendet,

9) nödcentralsverksamheten,

10) regionförvaltningens gemensamma beredskap för undantagsförhållanden och störningar och centralförvaltningens uppgifter i samband med den,

11) finskt medborgarskap,

12) invandring och beviljande av internationellt skydd,

13) mottagning av asylsökande och beredskap för massflyktssituationer,

14) tagande i förvar med stöd av utlänningslagen (301/2004),

15) frågor som hänför sig till återflyttning, utvandring och utlandsfinländare,

16) återvändande och återsändande av utländska medborgare,

17) främjande av etnisk likabehandling och goda etniska relationer samt förebyggande av rasism och etnisk diskriminering,

18) gränsövervakning, gränskontroller och sjöräddningstjänst,

19) samordning av den nationella beredskapen inom civil krishantering,

20) Finlands flagga och Finlands vapen,

21) livräddningsmedaljer och Finlands Röda Kors utmärkelsetecken.

Utöver vad som föreskrivs i reglementet för statsrådet (262/2003) eller någon annanstans, föreskrivs om uppgifter för inrikesministeriets avdelningar och fristående enheter i ministeriets arbetsordning.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

Polisstyrelsen

centralkriminalpolisen

skyddspolisen

Polisyrkeshögskolan

polisinrättningarna

Räddningsinstitutet

Nödcentralsverket

Brandskyddsfonden

Migrationsverket

förläggningar för asylsökande

minoritetsombudsmannens byrå

diskrimineringsnämnden

Gränsbevakningsväsendet

Förvaltningens IT-central.

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en polisavdelning, en räddningsavdelning, en migrationsavdelning och en gränsbevakningsavdelning.

Gränsbevakningsavdelningen är staben för Gränsbevakningsväsendet. I fråga om ministeriets gränsbevakningsavdelning som staben för Gränsbevakningsväsendet föreskrivs särskilt.

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen ministeriets förvaltningsenhet, ministeriets ekonomienhet, ministeriets enhet för juridiska frågor, en enhet för intern granskning, ministeriets informationsenhet, ministeriets enhet för internationella frågor och ett sekretariat för den inre säkerheten.

4 §
Utövande av beslutanderätten

De ärenden om vilka beslut ska fattas vid ministeriet avgörs av ministern. Ministeriets tjänstemän avgör dock i enlighet med vad som föreskrivs i ministeriets arbetsordning sådana i 36 § i reglementet för statsrådet nämnda ärenden som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som en tjänsteman i annat fall skulle få avgöra. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen, avdelningscheferna, cheferna för de fristående enheterna och cheferna för resultatenheterna i ärenden som ska avgöras av en underlydande tjänsteman.

5 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms utöver vad som föreskrivs i 1 och 4 § också om styrning av ministeriets förvaltningsområde, ledning av ministeriet, ledningsgrupperna vid ministeriet, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare samt om beredningen av ärenden vid ministeriet. Ministeriets arbetsordning utfärdas av inrikesministern. När flera än en minister har förordnats till ministeriet godkänner respektive minister arbetsordningen för sitt ansvarsområde.

I fråga om den interna organisationen vid en avdelning eller vid en fristående enhet bestäms vid behov i ministeriets interna föreskrift som fastställs av chefen för avdelningen eller chefen för den fristående enheten.

6 §
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en avdelningschef. Chef för räddningsavdelningen är en räddningsöverdirektör.

Avdelningscheferna och chefen för ministeriets enhet för internationella frågor har titeln överdirektör och de tekniska direktörerna titeln överingenjör.

7 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen, räddningsöverdirektören som avdelningschef och avdelningschefer, utöver vad som föreskrivs i 43 § i 1 mom. 2 punkten i reglementet för statsrådet, förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

2) för lagstiftningsdirektören högre högskoleexamen i juridik, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

3) för förvaltningsdirektören och andra direktörer behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 3 punkten i reglementet för statsrådet,

4) för polisdirektören högre högskoleexamen i juridik eller, utöver polisbefälsexamen i polisförvaltningsförordningen (158/1996) avsedd lämplig högre högskoleexamen, förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

5) för regeringsråd behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet och för regeringsråd som är enhetschefer dessutom i praktiken visad ledarförmåga,

6) för inspektionsrådet, för utvecklingsråd och andra råd samt för konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

7) för lagstiftningsråd högre högskoleexamen i juridik och förtrogenhet med lagberedning,

8) för regeringssekreterare behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet,

9) för polisöverinspektörer högre högskoleexamen i juridik eller utöver polisbefälsexamen i polisförvaltningsförordningen avsedd lämplig högre högskoleexamen och förtrogenhet med de uppgifter som hör till ansvarsområdet,

10) för polisjurister högre högskoleexamen i juridik och förtrogenhet med uppgiftsområdet,

11) för polisinspektörer polisbefälsexamen eller tjänsteexamen för polisbefäl eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet.

8 §
Tillsättande av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen, räddningsöverdirektören som avdelningschef, avdelningschefer, förvaltningsdirektören och andra direktörer, regeringsråd, lagstiftningsråd och andra råd, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare finns i reglementet för statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om inrikesministeriet (1567/2011) jämte ändringar.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2013

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Kanslichef
Päivi Nerg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.