1054/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av 15 § i lagen om alterneringsledighet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om alterneringsledighet (1305/2002) 15 § 2 mom. som följer:

15 §
Alterneringsersättningens storlek

När den i 1 mom. avsedda arbetslöshetsdagpenningen fastställs ska vad som i 4 kap. 1—5 samt 7 och 8 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa bestäms om arbetslöshetsdagpenning tillämpas på lagstadgad förmån, lön och annan arbetsinkomst som den alterneringslediga får under alterneringsledigheten. Alterneringsersättningens belopp påverkas emellertid inte av sådana andra ersättningar eller vederlag som intjänats före alterneringsledigheten och som betalas ut under ledigheten och för vilka den alterneringslediga inte får motsvarande fritid och inte heller av sådana naturaförmåner som inte medräknas i löneinkomsterna och som enligt alterneringsavtalet erhålls även under alterneringsledigheten. Vid beräkning av alterneringsersättningens belopp ska det skyddade belopp som avses i 4 kap. 5 § 1 och 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa inte dras från lönen eller annan arbetsinkomst.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 90/2013
RP 176/2013
ShUB 24/2013
AjUU 14/2013
GrUU 25/2013
RSv 172/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.