1046/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av revisionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i revisionslagen (459/2007) 35 § samt

ändras 4 § och 38 § 1 mom. som följer:

4 §
Revisionsskyldighet

Sammanslutningar och stiftelser ska välja revisorer och låta förrätta revision enligt vad som föreskrivs i denna lag och någon annanstans i lag.

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag behöver en revisor inte väljas i en sammanslutning där högst en av följande förutsättningar har uppfyllts såväl under den avslutade räkenskapsperioden som under den omedelbart föregående perioden:

1) balansomslutningen överstiger 100 000 euro,

2) omsättningen eller motsvarande avkastning överstiger 200 000 euro, eller

3) antalet anställda överstiger i medeltal tre.

En revisor behöver inte heller väljas i en sammanslutning när denna inleder sin verksamhet och ännu inte har räkenskapsperioder enligt 2 mom., om det inte är uppenbart att förutsättningar att låta bli att välja revisor saknas.

En revisor ska dock alltid väljas i en sammanslutning vars huvudsakliga bransch är ägande och hantering av värdepapper och vilken utövar ett sådant betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen av en annan bokföringsskyldig som avses i 1 kap. 8 § i bokföringslagen.

Om en sammanslutning inte enligt 1, 2 eller 3 mom. är skyldig att välja en revisor, kan det i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna bestämmas om revision samt om val av flera revisorer.

Om endast en revisor valts för en sammanslutning och revisorn inte är en revisionssammanslutning som avses i 33 eller 34 §, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. Vad som i denna eller någon annan lag föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanter.

Om beslut om fastställelse av bokslutet fattas vid ett sammanträde som hålls av sammanslutningens eller stiftelsens organ, ska bokslutet och verksamhetsberättelsen lämnas till revisorn senast en månad före detta sammanträde.

38 §
Avlägsnande av uppgifter ur revisorsregistret

Om godkännandet av en i registret antecknad revisor har avbrutits eller om godkännandet har återkallats på det sätt som avses i 50 §, ska Centralhandelskammarens revisionsnämnd avlägsna uppgifterna om revisorn ur registret. Anmälan om avregistrering kan också göras av den som har återkallat godkännandet av revisorn, förutsatt att beslutet vunnit laga kraft. Centralhandelskammarens revisionsnämnd ska efter att ha fått anmälan, utan dröjsmål meddela vederbörande myndigheter som administrerar revisorsregister i EES-staterna om återkallandet.Denna lag träder i kraft den 31 december 2013.

Om godkännandet av en revisor har upphört med stöd av 35 § sådan den lyder vid ikraftträdandet av denna lag ska på återställande av godkännandet tillämpas vad som föreskrivs i 36 §.

RP 191/2013
EkUB 35/2013
RP 178/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.