1044/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i gymnasielagen (629/1998) 1 § 1 mom., rubriken för 2 § samt 2 § 1 mom., 3 § 1 mom., 10 § 1 mom., 19 § 2 mom., 20 § och 24 § 1 mom., av dem 10 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1184/1998, samt

fogas till lagen en ny 2 a § och till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 454/2001, nya 5 och 6 mom. som följer:

1 kap.

Tillämpningsområde och mål

1 §
Tillämpningsområde och syfte

I denna lag föreskrivs om allmänbildande gymnasieutbildning som bygger på den grundläggande utbildningens lärokurs och är avsedd för ungdomar och vuxna. I denna lag föreskrivs dessutom om utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning.


2 §
Utbildningens mål

Gymnasieutbildningens mål är att stödja de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar samt att ge dem sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för fortsatta studier, i arbetslivet, för fritidsintressen och en allsidig personlighetsutveckling. Målet för utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning är att ge de studerande språkliga och andra behövliga färdigheter för övergången till gymnasieutbildning. Dessutom ska utbildningen stödja de studerandes förutsättningar för livslångt lärande och för att utveckla sig under hela sitt liv.


2 a §
Definitioner

Med invandrare avses i denna lag en person som flyttat till Finland och som vistas i landet med ett tillstånd som beviljats för annat än turism eller därmed jämförbar kortvarig vistelse eller vars uppehållsrätt har registrerats eller som har beviljats uppehållskort enligt 161 § i utlänningslagen (301/2004).

Med en person med ett främmande språk som modersmål avses i denna lag en person vars modersmål enligt vad som antecknats i det befolkningsdatasystem som avses i lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster (661/2009) är något annat än finska, svenska eller samiska.

3 §
Utbildningsanordnare

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja kommuner, samkommuner, registrerade sammanslutningar och stiftelser tillstånd att ordna gymnasieutbildning. Tillstånd kan också beviljas för undervisning utomlands. Tillståndet inbegriper rätten att ordna utbildning som förbereder invandrare och personer med ett främmande språk som modersmål för gymnasieutbildning.


7 §
Undervisningens omfattning och innehåll

Utbildning som förbereder för gymnasieutbildning är en studiehelhet som omfattar ett läsår och särskilt inbegriper studier i finska eller svenska och vid behov i andra språk samt gymnasiestudier och kunskaper och färdigheter som krävs i gymnasiestudier. Studerande i utbildning som förbereder för gymnasieutbildning ska få studiehandledning.

Närmare bestämmelser om undervisningens omfattning utfärdas genom förordning av statsrådet.

10 §
Timfördelning och grunderna för läroplanen

Bestämmelser om de allmänna riksomfattande målen för utbildning som avses i denna lag och om hur den tid som används för undervisningen ska fördelas mellan undervisning i olika ämnen, ämnesgrupper och studiehandledning (timfördelning) utfärdas genom förordning av statsrådet.


19 §
Ansökan om inträde

Särskilda bestämmelser gäller för förfarandet vid ansökan till utbildning som avses i denna lag.

20 §
Grunderna för antagning av studerande

Som studerande till gymnasieutbildning kan antas den som har genomgått den grundläggande utbildningens lärokurs eller inhämtat motsvarande tidigare lärokurs. Som studerande kan också antas den som inte har slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs men som annars anses ha tillräckliga förutsättningar att klara av gymnasiestudierna.

Som studerande till utbildning som förbereder för gymnasieutbildning kan antas en person

1) som är invandrare eller en person med ett främmande språk som modersmål,

2) som har genomgått den grundläggande utbildningens lärokurs eller inhämtat motsvarande lärokurs eller som annars anses ha motsvarande kunskaper och färdigheter,

3) som inte har tillräckliga språkliga färdigheter att klara av gymnasiestudierna på finska eller svenska,

4) som har som mål att fortsätta studierna i gymnasiet efter den förberedande utbildningen, och

5) som inte har avlagt sådan examen som nämns i 37 § 1 mom. i universitetslagen (558/2009) eller högskoleexamen.

Utbildningsanordnaren beslutar om övriga grunder för antagning av studerande liksom även om eventuella inträdes- eller lämplighetsprov. Undervisnings- och kulturministeriet får genom förordning föreskriva närmare om grunderna för antagning av studerande. Enhetliga antagningsgrunder ska tillämpas på samtliga sökande.

Som studerande till sådan utbildning som avses i 1 mom. kan också antas den som endast har för avsikt att slutföra ett eller flera av de läroämnen som ingår i gymnasiets lärokurs.

24 §
Studietid

Gymnasiets lärokurs ska slutföras på högst fyra år, om inte studeranden av grundad anledning beviljas förlängning. Lärokursen för utbildning som förbereder för gymnasieutbildning ska slutföras på ett år, om inte förlängning beviljas på grund av sjukdom eller någon annan särskild anledning.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2014.

Utbildningsstyrelsen ska utarbeta grunder som uppfyller vad som föreskrivs i denna lag för läroplan så att utbildningsanordnarna senast den 1 augusti 2014 kan ta i bruk läroplaner med sådana grunder. 

RP 118/2013
KuUB 9/2013
Rsv 170/2013

  Helsingfors den 20 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisningsminister
Krista Kiuru

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.