1043/2013

Utfärdad i Helsingfors den 20 december 2013

Lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statens pensionsfond (1297/2006) 5 och 6 § som följer:

5 §
Inkomster

Statens pensionsfonds inkomster består av de pensionsavgifter från statens ämbetsverk och inrättningar, affärsverk och andra sammanslutningar och av de pensionsavgifter från arbetstagare som inbetalas till fonden samt av avkastningen på fondens medel. Till inkomsterna hör dessutom de avgifter för ordnande av pensionsskydd som avses i 5 § i lagen om statens pensioner och sådana andra avgifter som enligt separata bestämmelser utgör inkomster för fonden.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar statens pensionsfond en avgift med vilken ansvaret och kostnaderna för beaktande av arbetslöshets- och utbildningsperioder täcks i tillämpliga delar så som föreskrivs i 182 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006).

Arbetstagarens pensionsavgift, som avses i 136 § i lagen om statens pensioner, ska redovisas på statens pensionsfonds konto på det sätt som den kommunala pensionsanstalten bestämmer.

6 §
Utgifter och tillväxt

Från statens pensionsfond överförs årligen till statsbudgeten ett belopp som utgör 40 procent av de årliga utgifterna för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av lagen om statens pensioner. När fonden har vuxit till sitt fulla belopp bestäms det årligen i statsbudgeten om beloppet av överföringen från fonden till statsbudgeten.

Statens pensionsfond har vuxit till sitt fulla belopp i slutet av det finansår under vilket de fonderade medlen uppnår ett belopp som utgör 25 procent av pensionsansvaret för pensioner som grundar sig på anställning som omfattas av lagen om statens pensioner. Bestämmelser om användningen av fondens medel när fonderingsmålet har uppnåtts utfärdas separat.

Utgifterna för fondens verksamhet betalas av fondens medel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 172/2013
ShUB 19/2013
RSv 145/2013

Helsingfors den 20 november 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Näringsminister
Jan Vapaavuori

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.