1035/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa djur, embryon och könsceller vid förflyttning mellan medlemsstater i Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om de krav för bekämpande av djursjukdomar som är villkor för förflyttningen av vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem från Finland till en annan medlemsstat eller via en annan medlemsstat till en stat utanför Europeiska unionen, eller från en annan medlemsstat till Finland eller via Finland till en tredje medlemsstat eller till en stat utanför Europeiska unionen.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas dock inte på förflyttning av följande levande djur och könsceller och embryon från dem:

1) nötkreatur, svin, får och getter,

2) fjäderfä,

3) hästdjur,

4) vattendjur, och

5) de djur som avses i artikel 2.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1739/2005 om fastställande av djurhälsokrav för transport av cirkusdjur mellan medlemsstater och som hålls i en sådan cirkus som avses i punkt 1 i nämnda artikel.

Förordningen tillämpas inte heller på sådan förflyttning av levande djur och embryon och könsceller från dem som kräver importtillstånd enligt 63 § i lagen om djursjukdomar.

3 §
Förhållande till vissa författningar.

Bestämmelser om de krav som ställs på registrering av aktörer i fråga om förflyttning av djur och embryon och könsceller från dem mellan Europeiska unionens medlemsstater och på kontroller av djur, embryon och könsceller samt om andra allmänna krav som gäller förflyttning finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om allmänna krav som för att bekämpa djursjukdomar ställs vid förflyttning av levande djur, embryon och könsceller mellan Europeiska unionens medlemsländer (1024/2013).

Utöver bestämmelserna i denna förordning, och oberoende av dem, tillämpas sådana förbud, villkor och restriktioner som Europeiska kommissionen förelägger som tillfälliga skyddsåtgärder för att hindra spridning av djursjukdomar i fråga om vissa förflyttningar av djur som avses i denna förordning.

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) hästdjur sådana hovdjur eller korsningar av dessa som avses i artikel 2.2 c i kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur,

2) svin tamsvinsraser som hör till arten Sus scrofa samt hägnade vildsvinsraser,

3) hov- och klövdjur andra hov- och klövdjur än nötkreatur, svin, lamm (Ovis aries) och getter (Cabra hircus) samt hästdjur,

4) idisslare andra idisslare än nötkreatur, lamm och getter,

5) djur av svinsläktet andra svindjur (Suina) än svin,

6) kameldjur djur som tillhör släktet Camelidae,

7) avgångsplats en djurhållningsplats eller en uppsamlingscentral i en medlemsstat från vilken ett djur transporteras till en annan medlemsstat,

8) djurhållningsplats som utgör destination en djurhållningsplats i en medlemsstat till vilken ett djur som transporterats från en anna medlemsstat anländer,

9) datasystemet Traces det integrerade veterinärdatasystem som avses i kommissionens beslut 2004/292/EG om idrifttagande av systemet Traces och om ändring av beslut 92/486/EEG, och

10) tuberkulos nötkreaturstuberkulos och tuberkulos hos hjortdjur.

I denna förordning används också de begrepp som definieras i 6 § i lagen om djursjukdomar.

2 kap.

Krav som gäller förflyttning av levande djur

5 §
Krav på klöv- och hovdjur

Klöv- och hovdjur som förflyttas ska uppfylla följande djurhälsokrav:

1) djurens avgångsplats har inte belagts med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av djur tillhörande djurarten i fråga av orsaker som hänger samman med bekämpning av djursjukdomar,

2) djuren har märkts med individuella märken på ett sådant sätt att avgångsplatsen kan identifieras,

3) beslut om slakt eller avlivning av djuren av orsaker som har att göra med deras hälsa har inte fattats,

4) djuren har inte vaccinerats mot mul- och klövsjuka och de härstammar inte heller från ett område som är belagt med förbud och spärrbestämmelser i syfte att hindra spridningen av mul- och klövsjuka,

5) djuren har varit på avgångsplatsen sedan födseln eller minst 30 dygn närmast före avsändandet, och

6) de djur som ska förflyttas har genomgått undersökningar av djursjukdomar enligt denna förordning.

Dessutom krävs det att de djur som ska förflyttas minst 30 dygn närmast före avsändandet har hållits isolerade från de andra djuren på avgångsplatsen på en plats som godkänts av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten och att undersökningarna av djursjukdomar har utförts under den tiden. I Finland fattas beslut om isoleringsplatsen av den kommunalveterinär som utfärdar det hälsointyg som ska åtfölja transporten. Isolering krävs dock inte om de undersökningar som föreskrivs i denna förordning har utförts på alla djur på avgångsplatsen.

Hov- och klövdjur ska åtföljas av ett intyg i enlighet med förlagan i del 1 i bilaga E till rådets direktiv 92/65/EEG om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG, nedan direktiv 92/65/EEG.

Hov- och klövdjur får inte transporteras i transportmedel som samtidigt transporterar djur som inte uppfyller åtminstone motsvarande krav på hälsostatus som dessa djur förutsätts uppfylla vid förflyttningar inom medlemsstaterna.

6 §
Särskilda krav på idisslare och kameldjur

Utöver vad som bestäms i 5 § har det på idisslares och kameldjurs avgångsplats inte fått förekomma brucellos eller tuberkulos inom 42 dygn närmast före avsändandet av djuren, och djuren ska inom 30 dygn närnast före avsändandet med negativa resultat ha genomgått test med avseende på dessa sjukdomar. Ett tuberkulostest krävs dock inte, om idisslarna och kameldjuren härstammar från en medlemsstat som har ett godkänt program för bevakning och bekämpning av tuberkulos enligt direktiv 92/65/EEG, och om deras avgångsplats omfattas av nämnda program och inom ramen för programmet har beviljats tuberkulosfri status.

Vid förflyttning av idisslare och kameldjur till Finland har det på avgångsplatsen inom 42 dygn närmast före avsändandet inte heller fått förekomma infektiös bovin rinotrakeit (IBR). Djuren ska dessutom inom 30 dygn närmast före avsändandet med negativt resultat ha undersökts avseende IBR.

Idisslare och kameldjur som förts in i Finland får inte förflyttas från den djurhållningsplats som utgör destination förrän 12 månader har förflutit från införseln. De idisslare och kameldjur som har förflyttats samt de djur som på den djurhållningsplats som utgör destination har varit i kontakt med de införda djuren så att de skulle ha kunnat smittas av tuberkulos ska undersökas med avseende på tuberkulos första gången 1–2 månader och andra gången 11–12 månader efter förflyttningen. Om djurens avgångsplats har tuberkulosfri status enligt 2 mom. undersöks djuren dock endast en gång 1–2 månader efter förflyttningen, och de ska hållas på den djurhållningsplats som är destination endast tills undersökningen har utförts. Undersökningen utförs av kommunalveterinären.

Bestämmelserna i 1–3 mom. tillämpas inte på renar som förts in från Sverige och Norge till Finland.

Bestämmelser om de krav som gäller blåtunga finns i kommissionens förordning (EG) nr 1266/2007 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 2000/75/EG när det gäller bekämpning och övervakning av bluetongue och restriktioner för förflyttning av vissa djurarter som kan smittas av blåtunga.

Utförsel av idisslare och kameldjur från Finland till en annan medlemsstat förutsätter att de ytterligare krav som eventuellt har ställts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är bestämmelseland ska iakttas.

7 §
Särskilda krav på djur av svinsläktet

Utöver det som anges i 5 § ska djur av svinsläktet uppfylla villkoren enligt kommissionens beslut 2008/185/EG om tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom i handeln med svin inom gemenskapen och kriterier för vilka uppgifter som ska lämnas om denna sjukdom. Om Finland, eller en annan medlemsstat genom vars område transporten sker, har beviljats tilläggsgarantier avseende Aujeszkys sjukdom, ska djur av svinsläktet som förs någon annanstans än till en medlemsstat uppfylla åtminstone kraven i fråga om tilläggsgarantier för slaktdjur. På hälsointyget ska antecknas i vilken artikel i kommissionens ovannämnda beslut de villkor fastställs som uppfylls av de djur som ska förflyttas.

Djuren ska också uppfylla villkoren i beslutet av Eftas övervakningsmyndighet nr 48/84/COL om tilläggsgarantier avseende transmissible gastroenteritis hos svin i EFTA-stater eller områden som är fria från sjukdomen. Om Finland eller en annan medlemsstat genom vars område transporten sker har beviljats tilläggsgarantier avseende TGE, ska svin som förs någon annanstans än till en medlemsstat uppfylla åtminstone kraven i fråga om tilläggsgarantier för slaktdjur. På hälsointyget ska antecknas i vilken artikel i kommissionens ovannämnda beslut de villkor fastställs som uppfylls av de djur som ska förflyttas.

Djuren ska dessutom härstamma från en brucellosfri besättning i enlighet med rådets direktiv 64/432/EEG om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen, eller inom 30 dygn närmast före avsändandet med negativt resultat ha genomgått ett brucellostest.

Utförsel av djur av svinsläktet från Finland till en annan medlemsstat förutsätter att de ytterligare krav som eventuellt har ställts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är bestämmelseland ska iakttas.

8 §
Krav på harar och kaniner

På avgångsplatserna för harar och kaniner som förflyttas får det inte ha förekommit eller misstänkts rabies inom en månad närmast före avsändandet. Hararna och kaninerna får inte heller inom den senaste månaden ha varit i kontakt med djur på vars djurhållningsplats rabies misstänks eller har konstaterats förekomma. Dessutom förutsätts det att inte ett enda djur på hararnas och kaninernas avgångsplats uppvisar symtom som tyder på myxomatos.

Hararna och kaninerna ska åtföljas av en skriftlig försäkran av aktören av vilken det framgår att

1) djuren uppfyller kraven i 1 mom.,

2) djuren vid tiden för avsändandet inte har uppvisat symtom på smittsamma sjukdomar, och att

3) djurens avgångsplats inte har belagts med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av djur tillhörande djurarten i fråga av orsaker som hänger samman med bekämpning av djursjukdomar.

Om harar eller kaniner förs ut från Finland till Irland, Förenade kungariket eller någon annan sådan medlemsstat som kräver att djuren åtföljs av ett officiellt hälsointyg, ska djuren med avvikelse från 2 mom. dock åtföljas av ett hälsointyg i enlighet med förlagan i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG.

Denna paragraf tillämpas inte när en enskild person tar med sig harar eller kaniner som sällskapsdjur från en annan medlemsstat till Finland.

9 §
Krav på minkar, rävar, illrar och mårdhundar

På avgångsplatserna för minkar och rävar som förflyttas får rabies inte ha förekommit eller misstänkts inom de senaste sex månaderna före avsändandet. Minkarna och rävarna får inte heller inom de senaste sex månaderna ha varit i kontakt med djur på vars djurhållningsplats rabies misstänks eller har konstaterats förekomma.

Minkarna och rävarna ska åtföljas av en skriftlig försäkran av aktören av vilken det framgår att

1) djuren uppfyller kraven i 1 mom.,

2) djuren vid tiden för avsändandet inte har uppvisat symtom på smittsamma sjukdomar, och att

3) djurens avgångsplats inte har belagts med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av djur tillhörande djurarten i fråga av orsaker som hänger samman med bekämpning av djursjukdomar.

Förenade kungariket, Irland, Sverige och Norge har dessutom ställt krav som hänger samman med bekämpning av rabies hos minkar och rävar som förs in i dessa länder.

Vid införsel av illrar och mårdhundar till Finland ska bestämmelserna i 1 och 2 mom. iakttas. Utförsel av  illrar och mårdhundar från Finland till en annan medlemsstat förutsätter att de krav som eventuellt har ställts av den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är bestämmelseland ska iakttas.

10 §
Krav på hundar, katter och frettar som förflyttas som sällskapsdjur

Bestämmelser om förflyttning av hundar, katter och frettar som sällskapsdjur inom medlemsstaterna finns i Europaparlamentets och rådets direktiv (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte och om ändring av rådets direktiv 92/65/EEG (förordningen om sällskapsdjur) samt kommissionens förordning (EU) nr 388/2010 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller det högsta antalet sällskapsdjur av vissa arter som får transporteras utan kommersiellt syfte.

Hundar, katter och frettar som förflyttas som sällskapsdjur ska åtföljas av ett intyg (sällskapsdjurspass) som överensstämmer med kommissionens beslut 2003/803/EG om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar inom gemenskapen.

Införsel till Finland av ovaccinerade under tre månader gamla hundar och katter som avses i artikel 5.2 i förordningen om sällskapsdjur är tillåten, förutsatt att

1) djuret kommer från en medlemsstat som är rabiesfri enligt internationella standarder för införsel och utförsel av djur upprättade av Internationella byrån för epizootiska sjukdomar (OIE),

2) djuret åtföljs av ett sällskapsdjurspass,

3) djuret åtföljs av en försäkran undertecknad av djurets uppfödare om att djuret sedan födseln har vistats på den plats där det är fött utan att ha varit i kontakt med vilda djur, och att

4) djuret transporteras direkt till Finland från den avsändande medlemsstaten eller via en annan rabiesfri medlemsstat.

Det är förbjudet att föra in ovaccinerade, under tre månader gamla illrar och frettar till Finland.

11 §
Krav på hundar, katter och frettar som inte förflyttas som sällskapsdjur

Hundar, katter och frettar som inte förflyttas som sällskapsdjur ska uppfylla kraven i förordningen om sällskapsdjur. De djur som förflyttas ska dessutom åtföljas av ett intyg i enlighet med förlagan i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG.

12 §
Särskilda krav på hundar

Bestämmelser om medicinsk behandling av hundar finns i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1152/2011 som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 vad gäller förebyggande hälsoåtgärder för kontroll av infektion med Echinococcus multilocularis hos hundar. Vid införsel av hundar till Finland kan undantaget enligt artikel 8.1 a i förordningen tillämpas i stället för artikel 7.1.

13 §
Godkännande och övervakning av djurparker och försöksdjursanläggningar

Förutsättningen för godkännande av en djurpark och en försöksdjursanläggning som avses i 61 § 3 eller 4 mom. i lagen om djursjukdomar är att regionförvaltningsverket har inspekterat djurparken eller försöksdjursanläggningen och konstaterat att den uppfyller kraven i bilaga C till direktiv 92/65/EEG.

Sådan övervakning av godkända djurparker och försöksdjursanläggningar som avses i 67 § i lagen om djursjukdomar ska göras i enlighet med punkt 2 i bilaga C till direktiv 92/65/EEG.

14 §
Krav som gäller förflyttning av djur mellan godkända djurparker och försöksdjursanläggningar

Sådana djurarter som är mottagliga för de sjukdomar som räknas upp i bilaga A och bilaga B till direktiv 92/65/EEG samt embryon och könsceller från dessa arter får förflyttas mellan en djurpark eller försöksdjursanläggning som godkänts enligt 13 § och ett sådant godkänt organ, institut eller centrum enligt artikel 2.1 c i direktivet som är beläget i en annan medlemsstat, om förflyttningen uppfyller villkoren i nämnda direktiv och transporten åtföljs av ett hälsointyg enligt förlagan i del 3 i bilaga E till direktivet.

15 §
Krav på fåglar som förflyttas som sällskapsdjur

Bestämmelser om förflyttning av andra fåglar än fjäderfä som sällskapsdjur mellan medlemsstaterna finns i förordningen om sällskapsdjur.

Sådana fåglar som förs in till Finland som sällskapsdjur ska dessutom uppfylla följande djurhälsovillkor:

1) fåglarna ska ha varit i den avsändande medlemsstaten minst 30 dygn före transporten eller, om de har importerats från länder utanför Europeiska gemenskapen, ska importen ha skett i enlighet med kommissionens beslut 2007/25/EG om vissa skyddsåtgärder i samband med högpatogen aviär influensa och förflyttning av sällskapsfåglar som åtföljer sin ägare till gemenskapen,

2) fåglarnas avgångsplats eller det område från vilket fåglarna härstammar ska inte vara belagt med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av fåglarna av orsaker som hänger samman med bekämpning av djursjukdomar,

3) fåglarna ska vara märkta med individuella märken antingen med en försluten benring eller ett mikrochips,

4) fåglarna ska vid tidpunkten för avsändandet inte uppvisa några symtom på smittsamma sjukdomar, och

5) fåglarna ska inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka eller aviär influensa.

Fåglarna ska åtföljas av en skriftlig försäkran av den aktör som ansvarar för fåglarna om att djurhälsokraven enligt 1 mom. har uppfyllts.

Förflyttning av fåglarna som sällskapsdjur till andra medlemsstater förutsätter att man utöver bestämmelserna i förordningen om sällskapsdjur iakttar de krav som den behöriga myndigheten i den medlemsstat som är bestämmelseland har ställt.

16 §
Andra krav på fåglar

Andra fåglar än fjäderfä som förflyttas inom medlemsstater i något annat syfte än som sällskapsdjur ska uppfylla kraven i 15 § 2 mom. 1–4 punkten och dessutom följande djurhälsovillkor:

1) fåglarnas avgångsplats eller det område från vilket fåglarna härstammar ska inte vara belagt med förbud eller spärrbestämmelser i fråga om förflyttning av fåglarna av orsaker som hänger samman med bekämpning av Newcastlesjuka,

2) på fåglarnas avgångsplats har aviär influensa inte konstaterats inom 30 dygn närmast före avsändandet, och

3) om det är fråga om papegojfåglar får psittakos inte ha konstaterats inom två månader närmast före avsändandet och fåglarna får inte ha kommit i kontakt med fåglar som har konstaterats ha psittakos.

Fåglarna ska åtföljas av en skriftlig försäkran om att kraven enligt 1 mom. har uppfyllts, utfärdad av den aktör som ansvarar för fåglarna. Papegojfåglar ska dessutom åtföljas av ett kommersiellt dokument som har bestyrkts av en veterinär utsedd av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten eller av en veterinär som befullmäktigats av nämnda myndighet och som ansvarar för avgångsplatsen.

Med avvikelse från vad som bestäms i 2 mom. ska fåglarna åtföljas av ett hälsointyg enligt förlagan i del 1 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG, utfärdat av en veterinär utsedd av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten, om fåglarna har vaccinerats mot aviär influensa i enlighet med en förebyggande vaccineringsplan godkänd genom kommissionens beslut 2007/598/EG om åtgärder för att förhindra spridning av högpatogen aviär influensa till andra fåglar i fångenskap som hålls i djurparker och godkända organ, institut eller centrum i medlemsstaterna. Av hälsointyget ska fågelarten framgå och intyget ska innehålla en försäkran om att djurhälsovillkoren i 1 mom. uppfylls.

Fåglarna ska transporteras i transportburar eller transportlådor för engångsbruk eller i desinficerade transportburar eller transportlådor. Fåglarna får inte transporteras i transportmedel som samtidigt transporterar fåglar som inte uppfyller kraven i denna paragraf.

Fåglar som förs in i Finland får inte vara vaccinerade mot Newcastlesjuka eller aviär influensa med undantag för brevduvor, utställningsduvor och prydnadsduvor, som ska vara vaccinerade mot Newcastlesjuka innan de avsänds till Finland.

På fåglar som förs in till Finland från andra medlemsstater än Sverige eller Norge ska, med undantag för brevduvor, utställningsduvor och prydnadsduvor som är vaccinerade mot Newcastlesjuka, undersökningar med avseende på Newcastlesjuka ha gjorts med negativt resultat inom 21 dygn närmast före avsändandet. Livsmedelssäkerhetsverket utfärdar anvisningar om undersökningsmetoden för Newcastlesjuka. Ett intyg över undersökningsresultatet från det laboratorium som utfört undersökningen ska bifogas det hälsointyg eller det kommersiella dokument som avses i 2 mom.

Förflyttning av andra fåglar än fjäderfä till andra medlemsstater förutsätter dessutom att de ytterligare krav som den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten ställer iakttas.

17 §
Krav på bin och humlor

Bin (Apis mellifera) och humlor (Bombus spp.) som förflyttas ska härstamma från en avgångsplats där det inom en radie på tre kilometer inte får förekomma och inte finnas någon misstanke om förekomst av amerikansk yngelröta hos bin. Om det på avgångsplatsen eller på det ovannämnda området tidigare har förekommit amerikansk yngelröta, ska beslutet enligt 23 § i lagen om djursjukdomar eller de ålägganden som en behörig myndighet i någon annan medlemsstat har meddelat djurhållningsplatsen ha upphävts och avgångsplatsen och alla djurhållningsplatser för bin och humlor på området i fråga ha inspekterats inom minst 30 dagar närmast före avsändandet. Honungsprover från avgångsplatsen ska dessutom vara undersökta med avseende på amerikansk yngelröta under året före avsändandet. Honungsproverna ska vara representativa för hela djurhållningsplatsen.

Humlor kan dock förflyttas även om kraven enligt 1 mom. inte uppfylls, om deras avgångsplats övervakas av den behöriga myndigheten i den avsändande medlemsstaten och någon misstanke om förekomst av amerikansk yngelröta inte förekommer på avgångsplatsen. Före förflyttningen ska den behöriga myndigheten inspektera avgångsplatsen och säkerställa att det inte förekommer några symtom på amerikansk yngelröta.

En förflyttning av bin och humlor förutsätter dessutom att det på deras avgångsplats eller på ett område inom en radie på hundra kilometer från den inte förekommer och inte finns någon misstanke om förekomst av lilla kupskalbaggen eller Tropilaelaps kvalster.

Bina ska uppfylla villkoren enligt kommissionens genomförandebeslut 2013/503/EG om erkännande av delar av unionen som fria från varroa hos bin och om fastställande av tilläggsgarantier som krävs vid handel inom unionen och vid import för att skydda dessa delars status som varroafria, om den djurhållningsplats som utgör destination är belägen på ett sådant territorium i en medlemsstat som förtecknas i bilagan till detta beslut.

Bina och humlorna ska åtföljas av ett hälsointyg i enlighet med förlagan i del 2 i bilaga E till direktiv 92/65/EEG. Vid utförsel av bin och humlor från Finland ska kommunalveterinären kontrollera bina och humlorna genom okulär besiktning innan hälsointyget utfärdas.

Bina eller humlorna får inte transporteras i en förpackning och i ett transportmedel som samtidigt transporterar bin och humlor som inte uppfyller kraven i denna paragraf.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav för vissa levande djur, animaliska biprodukter och vissa varor på Europeiska unionens inre marknad (1002/2010).

Importtillstånd som beviljats före ikraftträdandet av denna förordning är fortfarande i kraft under den tidsperiod som nämns i tillståndet, och djurparker och försöksdjursanläggningar som godkänts före ikraftträdandet av denna förordning får utan nytt godkännande vara verksamma i enlighet med beslutet om godkännande.

Rådets direktiv 92/65/EEG (31992L0065); EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54
Kommissionens beslut 2003/803/EG (32003D0803); EUT nr L 312, 27.11.2003, s. 1
Kommissionens beslut 2008/185/EG (32002D0185); EUT nr L 59, 4.3.2008, s. 19
Kommissionens beslut 2013/503/EG (32013D0503); EUT nr L 273, 15.10.2013, s. 38

  Helsingfors den 18 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Seppo Kuosmanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.