1029/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 18 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på galtsperma för att bekämpa djursjukdomar

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av lagen om djursjukdomar (441/2013):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om de krav som gäller bekämpning av djursjukdomar och som ska iakttas vid insamlig, hantering och förvaring av galtsperma.

2 §
Annan lagstiftning

Bestämmelser om förflyttande av galtsperma mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om hälsokrav i fråga om svin samt embryon och könsceller av svin som förflyttas mellan Europeiska unionens medlemsländer (1028/2013).

Bestämmelser om import av galtsperma från länder utanför Europeiska unionen finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om vissa levande djur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska gemenskapen (866/2008).

Bestämmelser om salmonellaprovtagning på sådan djurhållningsplats för svin som producerar rekryteringsdjur finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om kontroll av salmonella hos nötkreatur och svin (1030/2013), nedan jord- och skogsbruksministeriets förordning 1030/2013.

3 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) sperma obehandlad, behandlad eller utspädd sädesvätska från galtar,

2) galtstation en station för insamling av sperma där galtsperma samlas, hanteras och förvaras för inseminationsändamål,

3) karantän en djurhållningsplats där svin avsedda för en galtstation hålls isolerade före förflyttandet till galtstationen och från vilken svinen direkt förflyttas till galtstationen,

4) ursprunglig djurhållningsplats en djurhållningsplats från vilken svin skickas till en karantän,

5) stationsveterinär en veterinär som är anställd av en verksamhetsutövare och som svarar för att denna förordning iakttas på en galtstation,

6) karantänsveterinär en veterinär som är anställd av en verksamhetsutövare och som svarar för att denna förordning iakttas i karantänen,

7) hygiengräns ett ingångssystem till ett svinstall som byggts för persontrafik och genom vilken spridningen av smittsamma svinsjukdomar via människor förhindras.

I denna förordning används också de begrepp som är definierade i 6 § i lagen om djursjukdomar.

4 §
Sändning av prover till laboratorium

Prover som avses i denna förordning ska undersökas vid Livsmedelssäkerhetsverket med tillämpning av lämpliga metoder och med beaktande av rådets direktiv 90/429/EEG om djurhälsokrav som är tillämpliga vid handel inom gemenskapen med och import av sperma från tamdjur av svin, nedan direktiv 90/429/EEG. Proverna ska åtföljas av Livsmedelssäkerhetsverkets följebrev som fyllts i på behörigt sätt.

2 kap.

Krav som gäller en ursprunglig djurhållningsplats

5 §
Allmänna hälsokrav som gäller en ursprunglig djurhållningsplats

En ursprunglig djurhållningsplats ska uppfylla kraven enligt punkt 1 i bilaga I och boskapen på den ursprungliga djurhållningsplatsen ska undersökas enligt punkt 2 i bilaga I.

Om en ursprunglig djurhållningsplats inte hör till specialnivån inom det riksomfattande djurhälsovårdsprogrammet för svin i 12 § i veterinärvårdslagen (765/2009), ska kontrollen över risken för spridning av en djursjukdom i punkt 1 i bilaga I som ska bekämpas på djurhållningsplatsen med avseende på djurens hälsotillstånd, uppföljningen av hälsotillståndet och åtgärderna för att bekämpa djursjukdomen vara minst lika bra som i det fallet att djurhållningsplatsen hörde till specialnivån inom hälsovårdsprogrammet och uppfyllde dess krav.

Livmedelssäkerhetsverket fattar på ansökan beslut om uppfyllandet av kraven i 2 mom. Till ansökan ska bifogas de redogörelser som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

6 §
Införsel av svin, sperma och embryon till den ursprungliga djurhållningsplatsen

Om det till den ursprungliga djurhållningsplatsen har införts svin, sperma eller embryon som har sitt ursprung i en annan medlemsstat eller en stat utanför Europeiska unionen, eller svin som har producerats från sperma eller embryon som har sitt ursprung i en stat utanför Europeiska unionen, får svin inte föras från den ursprungliga djurhållningsplatsen till en karantän förrän det genom undersökningar eller vid behov genom karantän eller motsvarande arrangemang har säkerställts att den ursprungliga djurhållningsplatsen uppfyller kraven i 5 §.

Livsmedelssäkerhetsverket fattar på ansökan beslut om behövliga åtgärder enligt 1 mom. Till ansökan ska bifogas de redogörelser som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

3 kap.

Krav som gäller karantäner

7 §
Godkännande av en karantän

Det finns bestämmelser om godkännande av en karantän i 57 § i lagen om djursjukdomar. I ansökan om godkännande ska finnas ett förslag på karantänsveterinär.

Regionförvaltningsverket ska inspektera karantänen före godkännandet. En förutsättning för godkännande är att karantänen uppfyller kraven i punkt 1 i bilaga II.

8 §
Verksamheten vid och tillsynen över karantäner

Till karantänen får endast levereras sådana svin som kommer från ursprungliga djurhållningsplatser som uppfyller kraven i 5 och 6 § och som ska förflyttas till en galtstation.

Svin som ska förflyttas till en galtstation ska hållas i karantän minst 30 dygn (karantänstid) före de förflyttas. Under karantänstiden får inga nya svin levereras till karantänen.

Verksamheten vid en karantän ska uppfylla kraven i punkt 2 i bilaga II.

Karantänen ska stå under regelbunden tillsyn av karantänsveterinären i enlighet med punkt 3 i bilaga II. Om karantänsveterinären byts ut ska regionförvaltningsverket skriftligen underrättas om det minst 5 vardagar innan den nya karantänsveterinären inleder sitt arbete.

9 §
Förutsättningarna för förflyttning av svin från en karantän till en galtstation

De svin som ska förflyttas till en galtstation ska före karantänstiden ha undersökts med negativa resultat i enlighet med punkt 4 i bilaga II. Undersökningarna kan göras på den ursprungliga djurhållningsplatsen eller i karantän. Om undersökningarna utförs i karantän, ska resultaten vara kända innan karantänstiden börjar.

Svin som ska förflyttas till en galtstation ska behandlas mot leptospiros i enlighet med punkt 5 i bilaga II minst 15 men högst 30 dygn före förflyttandet.

Svin som ska förflyttas till en galtstation ska undersökas med avseende på smittsamma svinsjukdomar enligt punkt 6 i bilaga II. Resultaten av undersökningarna ska vara kända innan svinen förs till galtstationen.

Bestämmelser om andra villkor då svin förflyttas från en karantän till en galtstation finns i kapitel I punkt 3—5 i bilaga B till direktiv 90/429/EEG.

10 §
Myndighetstillsyn av karantäner

Kommunalveterinären ska inspektera karantänen och dess verksamhet minst en gång om året för att säkerställa att karantänen fortfarande uppfyller förutsättningarna för godkännande och kraven på verksamheten.

Kommunalveterinären ska utan dröjsmål underrätta regionförvaltningsverket och Livsmedelssäkerhetsverket om resultatet av inspektionen.

11 §
Återkallande av godkännande av en karantän

Bestämmelser om återkallande av godkännande av en karantän finns i 112 § i lagen om djursjukdomar.

12 §
Åtgärder om en smittsam svinsjukdom misstänks eller konstateras i karantänen

Karantänsveterinären ska omedelbart meddela kommunalveterinären om en djursjukdom som nämns i bilaga I misstänks eller konstateras i karantänen.

Förflyttandet av svin från karantänen till galtstationen ska avbrytas om en djursjukdom som avses i 1 mom. misstänks eller konstateras, tills det att misstanken visats vara obefogad eller tills djursjukdomen utplånats från karantänen. Kommunalveterinären ger anvisningar för utrotning av andra djursjukdomar än de som ska bekämpas.

Regionförvaltningsverket kan dock tillåta förflyttningar som avses i 2 mom. om det genom isolering, undersökning eller hantering av svinen kan säkerställas att förflyttandet av svinen inte medför risk för att djursjukdomen sprider sig till galtstationen. Förflyttanden kan dock inte tillåtas om det är fråga om en sådan farlig djursjukdom eller djursjukdom som med lätthet sprider sig som avses i 5 § 2 mom. i lagen om djursjukdomar.

4 kap.

Krav som gäller galtstationer

13 §
Förutsättningar för godkännande av en galtstation

Det finns bestämmelser om godkännande av en galtstation i 47 § i lagen om djursjukdomar. Regionförvaltningsverket ska inspektera galtstationen före godkännandet. En förutsättning för godkännande är att galtstationen uppfyller kraven i punkt 1 i bilaga III. Regionförvaltningsverket ska underrätta kommunalveterinären och Livsmedelssäkerhetsverket om godkännande av en galtstation.

Det finns bestämmelser om offentliggörande av en förteckning över godkända galtstationer i 96 § 3 mom. i lagen om djursjukdomar. Offentliggörandet av förteckningen sker i enlighet med kommissionens beslut 2009/712/EG om tillämpning av rådets direktiv 2008/73/EG avseende Internetbaserade informationssidor med förteckningar över anläggningar och laboratorier som godkänts av medlemsstaterna i enlighet med gemenskapens veterinärlagstiftning och avelstekniska lagstiftning.

14 §
Verksamheten på en galtstation

Verksamheten på en galtstation ska uppfylla kraven i punkt 2 i bilaga III.

Galtstationen ska stå under regelbunden tillsyn av stationsveterinären i enlighet med punkt 3 i bilaga III.

Stationsveterinären ska se till att alla galtar som hålls på galtstationen undersöks enligt punkt 4 i bilaga III.

Bestämmelser om samling, hantering och förvaring av sperma som sker på galtstationen finns i bilaga C till direktiv 90/429/EEG.

Om stationsveterinären byts ut ska galtstationen skriftligen underrätta regionförvaltningsverket om det minst 5 dygn före den nya stationsveterinären inleder sitt arbete.

15 §
Myndighetstillsyn över galtstationer

Kommunalveterinären ska inspektera galtstationens lokaler och galtstationens verksamhet minst två gånger om året för att säkerställa att galtstationen fortfarande uppfyller förutsättningarna för godkännande och kraven på galtstationens verksamhet.

Kommunalveterinären ska utan dröjsmål underrätta regionförvaltningsverket och Livsmedelssäkerhetsverket om resultatet av inspektionerna.

16 §
Återkallande av godkännande av en galtstation

Bestämmelser om återkallande av godkännande av en galtstation finns i 52 § i lagen om djursjukdomar. Regionförvaltningsverket ska underrätta Livsmedelssäkerhetsverket om att godkännandet av en galtstation har återkallats. När Livsmedelssäkerhetsverket har underrättats ska det återkalla det godkännandenummer som det gett galtstationen.

17 §
Åtgärder om en smittsam svinsjukdom misstänks eller konstateras på en galtstation

Stationsveterinären ska omedelbart meddela kommunalveterinären, om en djursjukdom som avses i bilaga I misstänks eller konstateras på galtstationen.

Om Aujeszkys sjukdom, brucellos, klassisk eller afrikansk svinpest eller någon annan ny allvarlig smittsam svinsjukdom som ska bekämpas och som kan spridas via sperma misstänks på galtstationen, ska regionförvaltningsverket meddela användningsförbud för all sperma som samlats från galtar på stationen och bestämma att sperman ska förvaras i ett separat lager samt bestämma om andra åtgärder som är nödvändiga för att spridningen av sjukdomen ska förhindras. Förbudet och föreläggandena ska återkallas om misstanken visas vara ogrundad.

Livsmedelssäkerhetsverket meddelar de åtgärder som ska vidtas om en djursjukdom som avses i punkt 4 i bilaga III eller någon annan allvarlig smittsam svinsjukdom som kan spridas via sperma konstateras på en galtstation.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

18 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som ställs på galtsperma för att bekämpa djursjukdomar (5/VLA/2012).

Rådets direktiv 90/429/EEG (31990L0429); EGT nr L 224, 18.8.1990, s. 62
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 176/2012 (32012R0176); EGT nr L 61, 2.3.2012, s. 1
Rådets direktiv 2008/73/EG (32008L0073); EUT nr L 219, 14.8.2008, s. 40
Kommissionens beslut 2009/712/EG (32009D0712); EUT nr L 247, 19.9.2009, s. 13

Helsingfors den 18 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Seppo Kuosmanen

Bilaga I

HÄLSOKRAV SOM GÄLLER DEN URSPRUNGLIGA DJURHÅLLNINGSPLATSEN

1. Djursjukdomsläget på den ursprungliga djurhållningsplatsen

1.1. Den ursprungliga djurhållningsplatsen ska uppfylla kraven i kapitel I punkt i bilaga B till direktiv 90/429/EEG.  

1.2. På den ursprungliga djurhållningsplatsen får inte utöver det som föreskrivs i punkt 1.1 förekomma eller finnas misstanke om förekomst av följande djursjukdomar:

1.2.1.  PRRS-sjukdom,

1.2.2.  smittsam gastroenteritis hos svin (TGE),

1.2.3.  grishosta,

1.2.4.  nyssjuka,

1.2.5.  dysenteri,

1.2.6.  skabb,

1.2.7.  klinisk infektion med Actinobacillus pleuropneumoniae,

1.2.8.  klinisk PMWS.

2. Undersökning av djursjukdomar

Boskapen på den ursprungliga djurhållningsplatsen ska när svinen skickas i karantän med negativt resultat ha undersökts genom blodprov med avseende på följande djursjukdomar:

1.  brucellos,

2.  Aujeszkys sjukdom,

3.  smittsam gastroenteritis hos svin (TGE),

4.  PRRS-sjukdom,

5.  klassisk svinpest.

Om den ursprungliga djurhållningsplatsen finns i en medlemsstat eller inom en medlemsstats territorium eller i en stat utanför Europeiska unionen som är fri från ovannämnda djursjukdomar, ska minst 15 svin av boskapen på djurhållningsplatsen ha undersökts under de senaste 12 månaderna före förflyttandet. Provtagningen kan också göras i samband med slakt.

Om den ursprungliga djurhållningsplatsen finns i en medlemsstat eller inom en medlemsstats territorium eller i en stat utanför Europeiska unionen som inte är fri från ovannämnda djursjukdomar, beslutar Livsmedelssäkerhetsverket särskilt för varje enskild djursjukdom hur många svin som ska undersökas och tidpunkten när undersökningen ska genomföras.

Bilaga II

KRAV SOM GÄLLER KARANTÄNER OCH UNDERSÖKNING AV SVIN

1. Krav som gäller godkännande av en karantän

Förutsättning för godkännande av karantän är att:

1.1. Karantänen inte finns på en djurhållningsplats där det hålls andra svin än sådana svin som är i karantän.  

1.2. Karantänen ska gärdas eller skyddas med andra fasta konstruktioner så att kontakten med klöv- och hovdjur utanför karantänen förhindras.  

1.3. Djurstallarna är lätta att rengöra och desinficera.  

1.4. Det finns en hygiengräns vid ingången till karantänen.

2. Krav som gäller karantänens verksamhet  

2.1. I karantänen får inte under karantänstiden hållas andra djur än svin som avses bli förflyttade till en galtstation.  

2.2. Till karantänen får levereras svin endast med karantänsveterinärens tillstånd.  

2.3. Svin som förts utanför karantänen får inte föras tillbaka till karantänen.  

2.4. Bestämmelser om skyldighet att föra förteckning över svin som hålls i karantän finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av svin 720/2012, nedan jord- och skogsbruksministeriets förordning 720/2012. Dessutom ska karantänsveterinären föra en förteckning över alla hälsokontroller och veterinärmedicinska åtgärder samt över varje enskilt djurs sjukdomar och hälsotillstånd.  

2.5. Karantänen ska kartlägga de sjukdomsrisker som finns i omgivningen eller som orsakas av karantänens verksamhet och verksamheten ska följa en på förhand uppgjord plan för riskhantering. Det ska föras bok över skyddet mot sjukdomar på det sätt som karantänsveterinären fastställer.  

2.6. Skadedjur ska bekämpas i karantänen enligt en särskild plan.  

2.7. Personer som under de 12 senaste timmarna har besökt andra djurhållningsplatser för svin får inte ges tillträde till karantänens djurstallar, om inte djurhållningsplatsens hälsostatus är minst lika bra som karantänens. Karantänsveterinären kan dock tillåta nödvändiga besök i djurstallet.  

2.8. Personer som under de 48 senaste timmarna har varit utomlands får inte ges tillträde till karantänens djurstallar.  

2.9. I karantänens djurstallar ska användas skyddskläder och skyddsskor för engångsbruk eller karantänens egna skyddskläder och skyddsskor. Ingången till karantänen ska ske via en hygiengräns.  

2.10. Obehörigt tillträde till karantänen ska förhindras. Karantänsveterinären ska råda besökare att vidta åtgärder som behövs för att förhindra spridning av djursjukdomar. Det ska föras bok över alla personer som besöker karantänen.  

2.11. Om symptom på smittsamma sjukdomar upptäcks hos djuren i karantänen ska karantänsveterinären omedelbart underrättas.

3. Karantänsveterinärens uppgifter  

Karantänsveterinären ska  

3.1. se till att svin som levereras till karantänen och deras ursprungliga djurhållningsplatser uppfyller kraven i denna förordning, och om den ursprungliga djurhållningsplatsen omfattas av det hälsovårdsprogram som avses i 6 § att den ursprungliga djurhållningsplatsen uppfyller kraven i programmet,  

3.2. se till att de planer som nämns i punkt 2.5. och 2.6. har gjorts upp och att de uppdateras,  

3.3. regelbundet kontrollera djurens hälsotillstånd och se till att sjukdomar förebyggs och behandlas,  

3.4. övervaka persontrafiken och den allmänna hygienen i karantänen och ge anvisningar om detta,  

3.5. se till att den bokföring som krävs i karantänen är aktuell,  

3.6. se till att alla åtgärder och undersökningar som krävs utförs på djuren, och  

3.7. vid behov göra obduktioner av döda djur och sörja för andra undersökningar som behövs för utredande av djurens sjukdomsläge.

4. Undersökningar före karantänstiden  

4.1. Bestämmelser om de undersökningar som ska göras på svin innan karantänstiden börjar finns i punkt 1.3 i bilaga B till direktiv 90/429/EEG.  

4.2. Dessutom ska svinen undersökas med avseende på PRRS och TGE samtidigt som de undersökningar som avses i punkt 4.1 görs.

5. Behandling mot leptospiros

Svinen behandlas med dihydrostreptomycin (dosering 25 mg per kg levande kroppsvikt) två gånger med 14 dygns mellanrum.

6. Undersökningar under karantänstiden  

6.1. Bestämmelser om de undersökningar som ska göras på svinen under karantänstiden finns i kapitel I punkt 1.4. och 1.5 i bilaga B till direktiv 90/429/EEG.  

6.2. Dessutom ska svinen undersökas med avseende på PRRS och TGE samtidigt som de undersökningar som avses i punkt 6.1 görs.  

6.3. Svinen ska också undersökas med avseende på salmonella ur träckprov som tagits från ändtarmen. De prov som ska undersökas får slås samman till ett samlingsprov från högst tio djur. Proven ska levereras till ett godsänt laboratorium och undersökas enligt den metod som krävs i 5 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning (1030/2013).  

Om den undersökning som avses i punkt 6.3 visar salmonella, får svin förflyttas från karantänen till en galtstation först när den bestämmelse som meddelats med anledning av konstaterad förekomst av salmonellabakterier har upphävts i enlighet med kraven i 23 § i lagen om djursjukdomar.

Bilaga III

KRAV SOM GÄLLER GALTSTATIONER

1. Förutsättningar för godkännande av en galtstation  

Förutsättning för godkännande av en galtstation är att:  

1.1. Galtstationen ska utrusta åtminstone med

1.1.1. djurstallar,

1.1.2. lokaler för spermasamling samt ett särskilt rum för rengöring, desinficering och sterilisering av utrustning för spermasamling,

1.1.3. ett rum för hantering av sperma som nödvändigtvis inte behöver vara förlagt till stationen, och

1.1.4. ett rum för lagring av sperma som nödvändigtvis inte behöver vara förlagt till stationen.  

1.2. Galtstationen är konstruerad och isolerad så att kontakt med klöv- och hovdjur utanför stationen förhindras. Galtstationen inte är placerad på en sådan djurhållningsplats där det hålls andra svin än de som är på galtstationen.  

1.3. Galtstationen är konstruerad så att djurstallarna och lokalerna för samling, hantering och förvaring av sperma lätt kan rengöras och desinficeras.  

1.4. Galtstationen är konstruerad så att djurstallarna är fysiskt skilda från spermahanteringsutrymmena och så att båda nämnda utrymmen är skilda från spermalagret.  

1.5. Galtstationen har separata isoleringsutrymmen som inte står i direkt kontakt med de andra djurens utrymmen.  

1.6. Det finns en hygiengräns vid ingången till djurstallarna.  

1.7. En stationsveterinär som är legitimerad i Finland har utsetts för galtstationen. I samband med godkännande av en galtstation ska regionförvaltningsverket skriftligen bemyndiga stationsveterinären till sin uppgift.  

1.8. Galtstationen ska stå under regelbunden tillsyn av stationsveterinären.  

1.9. Den personal som arbetar på en galtstation är tekniskt kompetent och ändamålsenligt utbildad för att se till den hygien och vidta de desinfektionsåtgärder som behövs vid bekämpning av djursjukdomar.

2. Krav som gäller galtstationers verksamhet

2.1. På galtstationerna får enbart hållas galtar vars sperma ska tillvaratas.  

2.2. Svinen ska levereras till galtstationen antingen

2.2.1. från en godkänd karantän,

2.2.2. från en annan godkänd galtstation där djursjukdomsläget motsvarar kraven i denna förordning, förutsatt att de villkor som avses i 9 § 4 mom. uppfylls och att de rutinundersökningar som krävs enligt punkt 4 i denna bilaga har gjorts under de föregående 12 månaderna, eller

2.2.3. från en annan godkänd galtstation där sjukdomsläget när det gäller TGE, PRRS, salmonellos eller leptospiros inte motsvarar kraven i denna förordning, förutsatt att villkoren i 9 § 4 mom. uppfylls, att de rutinundersökningar som krävs enligt punkt 4 i denna bilaga har gjorts under de föregående 12 månaderna och att djuren har isolerats före förflyttandet till galtstationen på ett sätt som godkänts av den kommunalveterinär som övervakar stationen och undersökts med avseende på sjukdomen i fråga med negativt resultat.  

2.3. Djuren ska förflyttas till en galtstation så att de under förflyttningen inte kommer i direkt eller indirekt kontakt med sådana klövdjur vars hälsotillstånd är sämre. Den transportmateriel som ska användas ska alltid före användningen desinficeras. Galtstationens stationsveterinär ska meddela anvisningar om desinficeringen.  

2.4. Bestämmelser om skyldighet att föra förteckning över svin på galtstationer finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning 720/2012. Dessutom ska stationsveterinären föra en företeckning över alla hälsokontroller och veterinärmedicinskaåtgärder samt över varje enskilt djurs sjukdomar och hälsotillstånd.  

2.5. Galtstationen ska kartlägga de sjukdomsrisker som finns i omgivningen eller som orsakas av galtstationens verksamhet och verksamheten ska följa en på förhand uppgjord plan för riskhantering. Det ska föras bok över skyddet mot sjukdomar.  

2.6. Skadedjur ska bekämpas på galtstationen enligt en särskild plan.  

2.7. Det ska föras bok över alla personer som besöker galtstationen. Obehörigt tillträde till galtstationens utrymmen ska förhindras.  

2.8. Personer som under de 12 senaste timmarna har besökt andra djurhållningsplatser för svin får inte ges tillträde till galtstationens djurstallar, om inte djurhållningsplatsens hälsostatus är minst lika bra som galtstationens. Stationsveterinären kan dock tillåta nödvändiga besök i djurstallet.  

2.9. Personer som under de 48 senaste timmarna har varit utomlands får inte ges tillträde till galtstationens djurstallar.  

2.10. I galtststationens djurstallar ska användas skyddskläder och skyddsskor för engångsbruk eller stationens egna skyddskläder och skyddsskor. Ingången till galtstationen ska ske via en hygiengräns.  

2.11. Om symptom på smittsamma sjukdomar upptäcks hos djuren på galtstationen ska stationsveterinären omedelbart underrättas.  

2.12. På en galtstation får behandlas och förvaras endast sperma som producerats enligt denna förordning samt galtsperma som importerats enligt de bestämmelser som avses i 2 § 1 och 2 mom. Importerad sperma ska förvaras i andra behållare än den sperma som producerats enligt denna förordning. Sperma som ska behandlas och förvaras på en galtstation får inte komma i kontakt med annan sperma. Det ska föras bok över alla de doser av sperma som kommer in i och förs ut ur lagret.  

2.13. Insamling, hantering och förvaring av sperma ska försiggå enbart i de lokaler som reserverats för dessa ändamål och under strikt hygieniska betingelser.  

2.14. All utrustning, utom engångsutrustning, som under insamlingen och hanteringen av sperma kommer i kontakt med donatordjuret eller dess sperma ska före användningen desinficeras eller steriliseras. Stationsveterinärens ska meddela anvisningar om desinficeringen och steriliseringen..  

2.15. Material av animaliskt ursprung som används vid behandling av sperma, inklusive tillsatser och spädningsämnen, ska skaffas eller behandlas före användningen så att risken för spridning av djursjukdomar förhindras.  

2.16. Förvaringskärl och transportkärl, med undantag för nya engångsbehållare, ska före varje påfyllning desinficeras eller steriliseras. Stationsveterinärens ska meddela anvisningar om desinficeringen och steriliseringen.  

2.17. För nedfrysning får inte användas ett sådant kylmedium som tidigare använts för behandling av andra produkter av animaliskt ursprung.  

2.18. Oberoende av om de samlade spermadoserna uppdelas i mindre doser ska varje dos av sperma tydligt märkas på ett sådant sätt att datumet för spermasamlingen och donatordjurets ras, signum eller annat igenkänningstecken samt ursprungsland, galtstationens namn och registreringsnummer (eventuellt i kodform) lätt kan konstateras.

3. Stationsveterinärens uppgifter

Stationsveterinären ska

3.1. regelbundet kontrollera galtarnas hälsotillstånd och behandla sjukdomar (profylax och terapi),  

3.2. övervaka insamlingen, hanteringen och lagringen av sperma samt bokföringen gällande sperma,  

3.3. se till att de produkter av animaliskt ursprung som används vid behandlingen av sperma uppfyller kraven i punkt 2.17,  

3.4. övervaka persontrafiken och den allmänna hygienen på galtstationen och ge anvisningar om detta,  

3.5. se till att alla föreskrivna åtgärder och undersökningar som ska vidtas på galtstationen utförs på galtarna,  

3.6. se till att de planer som nämns i punkt 2.5 och 2.6 har gjorts upp och att de uppdateras,  

3.7. vid behov göra obduktioner av galtar och sörja för andra undersökningar som behövs för utredande av djurens sjukdomsläge, och  

3.8. se till att seminologerna och personalen på galtstationen får fortbildning inom sitt område samt information om djursjukdomsläget på sitt arbetsfält.

4. Undersökningar av svinen på galtstationen

4.1. Bestämmelser om undersökningar av svin som hålls på en galtstation och om de åtgärder som ska vidtas när undersökningarna utfaller positivt finns i kapitel II i bilaga B till direktiv 90/429/EEG.  

4.2. Dessutom ska svinen undersökas med avseende på PRRS samtidigt som de undersökningar som avses i punkt 4.1 görs.

Om proverna tas på ett slakteri ska stationsveterinären eller den aktör som ansvarar för galtstationen meddela slakteriets besiktningsveterinär detta och besiktningsveterinären ska se till att proverna tas och att de skickas till Livsmedelssäkerhetsverket.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.