1006/2013

Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om hästdjur samt embryon och könsceller från dem som importeras från länder utanför Europeiska unionen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 2 och 5 § samt 30 § 2 mom. i lagen om veterinär gränskontroll (1192/1996) och 39 § i lagen om medicinsk behandling av djur (617/1997), sådana de lyder, 2 och 5 § i lagen om veterinär gränskontroll delvis ändrade i lag 397/1998: 

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Syfte och tillämpningsområde

Syftet med denna förordning är att förhindra att djursjukdomar sprids till Finland i samband med införsel av hästdjur samt embryon och könsceller från dem från länder utanför Europeiska unionen (tredjeländer).

I förordningen föreskrivs om de villkor på vilka hästdjur samt embryon och könsceller från dem får importeras till Finland antingen direkt från tredjeländer eller från tredjeländer genom en annan medlemsstat inom Europeiska unionen. Förordningen tillämpas även på hästdjur samt embryon och könsceller från dem som transporteras från tredjeländer genom finskt territorium vidare till något tredjeland eller någon medlemsstat inom Europeiska unionen enligt vad som föreskrivs i denna förordning.

Utöver bestämmelserna i förordningen ska bestämmelserna i de internationella avtal om import och transitering av hästdjur samt embryon och könsceller från dem som Europeiska unionen har ingått med tredjeländer iakttas.

2 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Denna förordning tillämpas inte vid import av hästdjur samt embryon och könsceller från dem från ett sådant land utanför Europeiska unionen som har en på Europeiska unionens lagstiftning eller på ett med unionen ingånget avtal grundad rätt att verka på unionens inre marknad till den del den gäller hästdjur samt embryon och könsceller från dem.

3 §
Förhållande till annan lagstiftning

Bestämmelser om de djurskyddskrav som ska iakttas vid transport av hästdjur finns i rådets förordning (EG) nr 1/2005 om skydd av djur under transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring av direktiven 64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 samt i lagen om transport av djur (1429/2006).

Bestämmelser om kontroller av hästdjur samt åtgärder i samband med dem vid Europeiska unionens yttre gräns finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur (398/2004) samt i kommissionens förordning (EG) nr 282/2004 om inrättande av ett dokument för deklarering och veterinärkontroll av djur från tredje land som förs in i gemenskapen.

Bestämmelser om kontroller av embryon och könsceller från hästdjur samt åtgärder i anslutning därtill vid Europeiska unionens yttre gräns  finns i jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor (1370/2004) samt i kommissionens förordning (EG) nr 136/2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer.

Bestämmelser om metoder för identifiering av importerade hästdjur finns i kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 om tillämpning av rådets direktiv 90/426/EEG och 90/427/EEG avseende metoder för identifiering av hästdjur samt i jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering och märkning av hästdjur (880/2009).

Bestämmelser om de krav som gäller härstamning och avelsvärde av hästdjur samt embryon och hästkönsceller från dem finns i hästhushållningslagen (796/1993).

Bestämmelser om import av utrotningshotade och fridlysta djurarter finns i 44 och 45 § i naturvårdslagen (1096/1996).

Bestämmelser om införsel och utsättande i frihet av däggdjursarter och viltbestånd av främmande ursprung finns i 42 § i jaktlagen (615/1993).

Bestämmelser om de djur som är förbjudna på cirkus och vid andra därmed jämförbara föreställningar där djur visar färdigheter som de blivit lärda finns i jord- och skogsbruksministeriets beslut om användning av djur på cirkus och vid andra därmed jämförbara föreställningar (595/1996).

4 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) hästdjur vilda eller tama djur tillhörande häst- (inklusive zebror) eller åsnearterna eller avkommor genom korsningar av dessa arter,

2) hästar djur tillhörande arten Equus caballus,

3) registrerade hästdjur sådana hästdjur som avses i artikel 2 c i rådets direktiv 2009/156/EG om  djurhälsovillkor vid förflyttning och import av hästdjur från tredje land,

4) hästdjur avsedda för slakt sådana hästdjur som är avsedda att föras till slakt antingen direkt eller via en sådan godkänd uppsamlingsplats som avses i artikel 7 i direktiv 2009/156/EG,

5) hästdjur avsedda för avel eller produktion andra hästdjur än de som nämns i 3 och 4 punkten,

6) embryon hästdjurs tidiga utvecklingsstadier som kan överföras till ett mottagardjur,

7) könsceller äggceller och sperma från hästdjur,

8) tjänsteveterinär en veterinär som har utsetts av behörig centralmyndighet i ett tredjeland,

9) importparti hästdjur samt embryon och könsceller från dem som härrör från samma tredjeland eller region i tredjelandet och för vilka det finns ett gemensamt veterinärintyg,

10) import leverans av ett importparti till Europeiska unionens territorium eller marknad,

11) tillfällig införsel högst 90 dygns uppehåll på Europeiska unionens territorium på grund av tävlings-, utställnings- eller avelsverksamhet i fråga om registrerat hästdjur som härrör från ett tredjeland,

12) transitering transport av ett importparti genom Europeiska unionens territorium vidare till ett tredjeland,

13) ursprungsland det tredjeland där hästdjuren samt embryona och könscellerna från dem har producerats,

14) exportland det tredjeland där en tjänsteveterinär har undertecknat det veterinärintyg som medföljer importpartiet,

15) unionen Europeiska unionen,

16) medlemsstat medlemsstat inom Europeiska unionen,

17) kommissionen Europeiska kommissionen, och

18) beslut om skyddsåtgärder det beslut som kommissionen utfärdar för att begränsa importen från ett tredjeland eller transitering genom det med anledning av förändringar i djursjukdoms- eller hälsosituationen i det berörda landet.

När det i förordningen hänvisas till någon av Europeiska unionens rättsakter avses rättsakten i fråga jämte ändringar.

2 kap.

Krav på import- och transitering av hästdjur

5 §
Krav som gäller tillfällig införsel av registrerade hästar

Registrerade hästar får importeras för tillfällig införsel endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG om upprättande av en förteckning över tredje länder eller delar av tredje länder från vilka medlemsstaterna tillåter import av levande hästdjur och sperma, ägg och embryon från hästdjur samt om ändring av besluten 93/195/EEG och 94/63/EG, om det i posten för landet eller området i kolumn 6 i förteckningen i bilagan finns en anteckning om att tillfällig införsel av registrerade hästar är tillåten. Vid sådan import ska också de tilläggsgarantier och tilläggsvillkor som anges i kolumn 15 i bilagan iakttas.

Registrerade hästar som importeras för tillfällig införsel ska uppfylla kraven på det veterinärintyg i bilaga II till kommissionens beslut 92/260/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för tillfällig införsel av registrerade hästar som bestäms på basis av hälsoklassificeringen i kolumn 5 i förteckningen i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG. Hästarna ska åtföljas av ett veterinärintyg som utfärdats enligt den ifrågavarande mallen.

Livsmedelssäkerhetsverket kan på ansökan bevilja tillstånd för registrerade hästdjur som importerats för tillfällig införsel att permanent vistas i landet, om hästdjuret redan före importen har uppfyllt de i 7 § nämnda krav som gäller permanent import och om hästens permanenta vistelse i landet inte medför någon risk för spridning av djursjukdomar.  Ansökan ska göras innan den utsatta tiden för tillfällig införsel har löpt ut.

6 §
Krav som gäller återinförsel av registrerade hästar

Registrerade hästar får efter tillfällig export för kapplöpningar, tävlingar, eller kulturevenemang återinföras till Finland endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG, om det i posten för landet eller området i kolumn 7 i förteckningen i bilagan finns en anteckning om att återinförsel av registrerade hästar är tillåten. Vid sådan införsel ska också de tilläggsgarantier och tilläggsvillkor som anges i kolumn 15 i bilagan iakttas.

Registrerade hästar som återinförs till Finland ska uppfylla villkoren enligt artikel 1 i kommissionens beslut 93/195/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för återinförsel efter tillfällig export av hästar som registrerats för kapplöpningar, tävlingar och kulturevenemang.  Hästarna ska åtföljas av ett veterinärintyg som utfärdats enligt den mall som finns i den ifrågavarande bilagan till kommissionens beslut 93/195/EEG.

7 §
Krav som gäller permanent import av registrerade hästar

Registrerade hästar får införas för permanent import endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG, om det i posten för landet eller området i kolumn 8 i förteckningen i bilagan finns en anteckning om att import av registrerade hästar är tillåten. Vid sådan import ska också de tilläggsgarantier och tilläggsvillkor som anges i kolumn 15 i bilagan iakttas.

Sådana registrerade hästar som införs för permanent import ska uppfylla villkoren för det veterinärintyg i bilaga II till kommissionens beslut 93/197/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av registrerade hästdjur och hästdjur för avel och bruksändamål som bestäms på basis av hälsoklassificeringen i kolumn 5 i förteckningen i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG. Hästarna ska åtföljas av ett veterinärintyg som utfärdats enligt den ifrågavarande mallen.

8 §
Import av hästdjur avsedda för slakt

Hästdjur avsedda för slakt får importeras endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG, om det i posten för landet eller området i kolumn 9 i förteckningen i bilagan finns en anteckning om att import av hästar avsedda för slakt är tillåten i enlighet med tilläggsgarantierna och tilläggsvillkoren i kolumn 15 i bilagan. Vid sådan import krävs det dessutom att exportlandet i bilagan till kommissionens beslut 2011/163/EU om godkännande av planer som lagts fram av tredjeländer i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 96/23/EG anges som ett land vars plan för kontroll av restsubstanser är godkänd i fråga om hästdjur.

Hästdjur avsedda för slakt ska uppfylla de villkor som anges i artikel 17 i rådets direktiv 2009/156/EG samt i kommissionens beslut 93/196/EEG om djurhälsovillkor och veterinärintyg för import av hästdjur för slakt.  Hästarna ska åtföljas av ett veterinärintyg som utfärdats enligt den mall som finns i den ifrågavarande bilagan till beslutet 93/196/EEG.

9 §
Import av registrerade hästdjur och hästdjur avsedda för avel och produktion

Registrerade hästdjur och hästdjur avsedda för avel och produktion får importeras endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG, om det i posten för landet eller området i kolumn 10 i förteckningen i bilagan finns en anteckning om att import av registrerade hästdjur och hästdjur avsedda för avel och produktion är tillåten. Vid sådan import ska också de tilläggsgarantier och tilläggsvillkor som anges i kolumn 15 i bilaga I iakttas.

Registrerade hästdjur och hästdjur avsedda för avel och produktion ska uppfylla villkoren för det veterinärintyg i bilaga II till kommissionens beslut 93/197/EEG som bestäms på basis av hälsoklassificeringen i kolumn 5 i förteckningen i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG. Hästarna ska åtföljas av ett veterinärintyg som utfärdats enligt den ifrågavarande mallen.

10 §
Transitering av hästdjur

Hästdjur får transporteras från ett tredjeland genom unionens territorium vidare till ett annat tredjeland endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG, om det i posten för landet eller området i kolumn 6 eller 8 i förteckningen i bilagan finns en anteckning om att tillfällig eller permanent import av registrerade hästar är tillåten. Vid sådan import ska också de tilläggsgarantier och tilläggsvillkor som anges i kolumn 15 i bilagan iakttas.

Hästdjur som ska transporteras genom unionens territorium ska uppfylla villkoren för ett veterinärintyg enligt kraven i artikel 1.2 och 1.3 i kommissionens beslut 2010/57/EU om hälsogarantier för transitering av hästdjur som transporteras genom de territorier som förtecknas i bilaga I till rådets direktiv 97/78/EG. Hästarna ska åtföljas av ett veterinärintyg som uppfyller dessa krav.

3 kap.

Krav på import och transitering av embryon och könsceller från hästdjur

11 §
Krav på import av sperma från hästdjur

Sperma från hästdjur får importeras endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG, om det i posten för landet eller området i kolumn 11, 12 eller 13 i förteckningen i bilagan finns en anteckning om att import av sperma från hästdjuren är tillåten. Vid sådan import ska också de tilläggsgarantier och tilläggsvillkor som anges i kolumn 15 i bilagan iakttas.

Sperman från hästdjur ska härröra från en godkänd semin- eller spermastation enligt förteckningen i artikel 17.3 b i rådets direktiv 92/65/EEG om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I  till direktiv 90/425/EEG.

Sperman från hästdjur ska uppfylla villkoren för det ifrågavarande veterinärintyg enligt del 2 i bilaga I till kommissionens beslut 2010/471/EU om import till unionen av sperma, ägg och embryon från hästdjur vad gäller förteckningar över semin- och spermastationer, embryosamlings- och embryoproduktionsgrupper samt intygskrav. Ett importparti av sperma ska åtföljas av ett veterinärintyg som har utfärdats enligt den ifrågavarande mallen och som har fyllts i enligt de förklarande anmärkningar som ges i del 1 i bilaga I till kommissionens beslut 2010/471/EU.

Sperma från hästdjur ska importeras till unionens territorium i slutna och förseglade behållare som inte samtidigt får användas för transport av könsceller som inte är avsedda för införsel till unionens territorium eller som inte uppfyller motsvarande djursjukdomskrav.

12 §
Krav på import av embryon och könsceller från hästdjur

Embryon och könsceller från hästdjur får importeras endast från de tredjeländer eller delar av tredjeländer som nämns i bilaga I till kommissionens beslut 2004/211/EG, om det i posten för landet eller området i kolumn 14 i förteckningen i bilagan finns en anteckning om att import av embryon och könsceller från hästdjur är tillåten. Vid sådan import ska också de tilläggsgarantier och tilläggsvillkor som anges i kolumn 15 i bilagan iakttas.

Embryon och könsceller från hästdjur ska härröra från en godkänd embryosamlings- eller embryoproduktionsgrupp enligt förteckningen i artikel 17.3 b i rådets direktiv 92/65/EEG.  Embryon och könsceller från hästdjur ska uppfylla villkoren för ett veterinärintyg enligt del 2 i bilaga II till kommissionens beslut 2010/471/EU. Ett importparti av embryon och könsceller ska åtföljas av ett veterinärintyg som har utfärdats enligt den mall som finns i bilagan och som har fyllts i enligt de förklarande anmärkningar som ges i del 1 i bilaga II till kommissionens beslut 2010/471/EU.

Embryon och könsceller från hästdjur ska importeras till unionens territorium i slutna och förseglade behållare som inte samtidigt får användas för transport av embryon och könsceller som inte är avsedda för införsel till unionens territorium eller som inte uppfyller motsvarande djursjukdomskrav.

13 §
Krav på transitering av embryon och könsceller från hästdjur

Embryon och könsceller från hästdjur får transporteras från ett tredjeland genom unionens territorium vidare till ett annat tredjeland endast om de uppfyller de importkrav som ställs på dem enligt 11 eller 12 §. Sperma från hästdjur som transporteras genom unionens territorium ska åtföljas av ett veterinärintyg enligt 11 §, och embryon och könsceller av ett intyg enligt 12 §. 

4 kap.

Särskilda bestämmelser

14 §
Krav på laboratorieundersökningar

Laboratorieundersökningar enligt de veterinärintyg som avses i 5, 7 och 10 § ska utföras i ett laboratorium som godkänts av den medlemsstat som är importpartiets destinations- eller transitland, om detta krävs i veterinärintyget. Laboratoriets ursprungliga resultat av undersökningen ska i detta fall fogas till det veterinärintyg som medföljer importpartiet.

Ett laboratorium som avses i 1 mom. ska vid import till Finland eller vid sådan i 10 § avsedd transport som sker genom finskt territorium vara godkänt av Livsmedelssäkerhetsverket.

15 §
Importbegränsningar i fråga om användningen av vissa läkemedelssubstanser

Till Finland får inte importeras hästdjur som tillförts tyreostatika, stilben, stilbenderivat, deras salter och estrar, 17-beta-estradiol och dess esterliknande derivat, beta-agonister eller andra ämnen med östrogen, androgen eller gestagen verkan. 

Med avvikelse från 1 mom. får från tredjeländer dock importeras hästdjur som har behandlats på det sätt som tillåts enligt 5 eller 6 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot eller begränsning av användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur (847/2008), om importen sker efter att karenstiden för det läkemedel som getts djuret har löpt ut. Innan karenstiden har löpt ut får från tredjeländer dock importeras hästdjur som på det sätt som föreskrivs i 5 och 6 § medicinerats med läkemedel som innehåller altrenogest eller beta-agonister, om den medicinska behandlingen har förts in i den identitetshandling som följer med hästdjuret.

Från tredjeländer får hästdjur som har behandlats medicinskt med de ämnen som anges i 9 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot eller begränsning av användningen av vissa läkemedelssubstanser för djur importeras till unionens territorium endast om det i den identitetshandling som följer med hästdjuret finns en anteckning om den medicinska behandlingen och om att djuret inte är avsett för slakt och användning som livsmedel.

16 §
Transport av hästdjur

Hästdjur får inte transporteras i sådana transportmedel som samtidigt transporterar hästdjur till någon annan destination än unionens territorium. Hästdjur får inte heller transporteras i sådana transportmedel som samtidigt transporterar hästdjur som inte uppfyller motsvarande djursjukdomskrav, om detta inte tillåts särskilt i de särskilda bestämmelser om djurhälsa som gäller import till unionen eller transport genom unionens territorium. Vid transport av hästdjur till unionens territorium får djuren inte förflyttas landvägen genom ett sådant tredjelands territorium, och inte heller vid annan typ av transport avlastas från transportmedlet på ett sådant tredjelands territorium från vilket import av hästdjur till unionen eller transport genom unionens territorium inte godkänns enligt 5—10 §.

Hästdjuren ska transporteras i fordon eller containrar som före transporten har rengjorts och desinficerats med desinfektionsmedel som är officiellt godkända i exportlandet.  Fordonen ska till sin konstruktion vara sådana att hästspillning, hästurin, strö eller foder inte kan spridas från fordonet under transporten.

Hästdjuret ska anlända till en gränskontrollstation i en medlemsstat inom 10 dagar från den dag veterinärintyget har beviljats. Om djuren transporteras sjövägen förlängs tidsfristen på 10 dagar med den tid som åtgår till sjötransporten.

17 §
Identifiering

Hästdjur som från tredjeländer importeras till unionen eller transporteras genom unionen ska kunna identifieras och kopplas samman med de veterinärintyg som följer med djuren.

Registrerade hästdjur som avses i 5, 7, 9 och 10 § ska under hela transporten åtföljas av en identitetshandling enligt artikel 8.1 i rådets direktiv 90/427/EEG om avelsmässiga och genealogiska villkor för handeln med hästdjur inom gemenskapen, som har beviljats av en godkänd organisation i tredjelandet. Bestämmelser om den identitetshandling som ska åtfölja sådana i 6 § avsedda registrerade hästar som återinförs till Finland efter att de har exporterats tillfälligt för kapplöpningar, tävlingar, eller kulturevenemang finns i kommissionens förordning (EG) nr 504/2008. Uppgifterna i identitetshandlingen ska antecknas i det veterinärintyg som följer med djuret.

Sådana hästdjur avsedda för slakt som avses i 8 § ska förses med ett tydligt och outplånligt brännmärke i form av ett minst 3 cm stort "S" på vänster framhov. Andra än sådana registrerade hästdjur som avses i 9 och 10 § ska förses med ett identifieringsmärke eller åtföljas av en handling som motsvarar identitetshandlingen för registrerade hästar eller någon annan handling med hjälp av vilken det med tillräcklig säkerhet kan konstateras att veterinärintyget gäller djuret i fråga. Andra än registrerade hästdjurs identifieringsuppgifter ska antecknas i det veterinärintyg som följer med djuret.

18 §
Veterinärintyg

Hästdjur samt embryon och könsceller från dem ska under hela transporten åtföljas av ett veterinärintyg som utfärdats av en tjänsteveterinär och som uppfyller kraven enligt denna förordning. Veterinärintyget utfärdas i samband med den officiella veterinärkontrollen av hästdjuren samt embryona och könscellerna från dem. Kontrollen av hästdjuren ska utföras i exportlandet samma dag djuren lastas eller i fråga om registrerade hästdjur den sista vardagen före lastningen.

Alla veterinärintyg och andra officiella handlingar som medföljer importpartier ska i fråga om hästdjur vara upprättade i enlighet med punkt 1 i bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinära gränskontroller av djur samt i fråga om embryon och könsceller från hästdjur i enlighet med punkt A i bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om veterinär gränskontroll av animaliska livsmedel och andra varor. Om ett importparti är avsett för Finland, får intygen även avfattas på engelska i stället för på finska eller svenska.

Importören ska förvara alla intyg och övriga handlingar eller kopior av dem minst fem år efter importen.

19 §
Förändring i djursjukdomssituationen

Trots vad som föreskrivs i denna förordning ska de beslut om skyddsåtgärder som kommissionen utfärdar och som gäller ursprungs-, export- eller transitlandet iakttas vid import av hästdjur samt embryon och könsceller från dem.

20 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets förordning om djursjukdomskrav vid import av hästdjur från stater utanför Europeiska unionen (468/2006).

Rådets direktiv 92/65/EEG (31992L0065), EGT nr L 268, 14.9.1992, s. 54
Kommissionens beslut 92/260/EEG (31992D0260), EGT nr L 130, 15.5.1992, s. 67
Kommissionens beslut 93/195/EEG (31993D0195), EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 1
Kommissionens beslut 93/196/EEG (31993D0196), EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 16
Kommissionens beslut 93/197/EEG (31993D0197), EGT nr L 86, 6.4.1993, s. 16
Rådets direktiv 96/22/EG (31996L0022), EGT nr L 125, 23.5.1996, s. 3
Kommissionens beslut 2004/211/EG (32004D0211), EGT nr L 073, 11.3.2004, s. 1-10
Kommissionens förordning (EG) nr 504/2008 (32008R0504), EUT nr L 149, 7.6.2008, s. 3
Rådets direktiv 2009/156/EG (32009L0156), EUT nr L 192, 23.7.2010, s. 1
Kommissionens beslut 2010/57/EU (32010D0057), EUT nr L 32, 4.2.2010, s. 9
Kommissionens beslut 2010/471/EU (32010D471), EUT nr L 228, 31.8.2010, s. 52
Kommissionens beslut 2011/163/EU (32011D0163), EUT nr L 70, 17.3.2011, s. 40

  Helsingfors 11 december 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinärråd
Hentriikka Kontio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.