1004/2013

Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2013

Finansministeriets förordning om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan denna paragraf lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer som utförs av den revisionsnämnd för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden) som avses i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin (467/1999) tas avgifter ut till staten enligt denna förordning.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka OFR-nämnden tar ut fasta avgifter är

1) avgift för behandling av ansökan om examensrätt 70 euro,

2) examensavgift av den som deltar i OFR-examen 220 euro,

3) avgift för införande av en person i OFR-registret och för revisorsintyg 70 euro,

4) avgift för behandling av ansökan om att bli godkänd som OFR-sammanslutning och avgift för införande av en sammanslutning i OFR-registret 470 euro,

5) avgift för behandling av ansökan om avbrytande av ett godkännande för viss tid enligt 19 § i lagen om revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin 50 euro,

6) avgift för behandling av ansökan om återställande av ett godkännande som OFR-revisor 70 euro,

7) avgift för extra examensuppgifter vid OFR-examen så att avgiften för en extra uppgift som omfattar 1—3 studiepoäng är 195 euro, avgiften för en extra uppgift som omfattar 4—6 studiepoäng är 325 euro och avgiften för en extra uppgift som omfattar 7—9 studiepoäng är 485 euro,

8) årsavgift för OFR-sammanslutning 500 euro,

9) årsavgift för OFR-revisorer 130 euro,

10) avgift för intyg och utdrag ur OFR-registret 20 euro.

Utöver den avgift som avses i 1 mom. 8 punkten tas hos en OFR-sammanslutning på basis av det antal OFR-revisorer som den sista dagen det kalenderår som föregår inlämnandet av utredningen över OFR-verksamheten är anställda hos en OFR-sammanslutning ut 120 euro i avgift per revisor för det antal som överstiger två, dock högst 1 930 euro.

Den avgift som avses i 1 mom. 9 punkten tas ut av de personer som är införda i OFR-registret vid ingången av kalenderåret.

3 §
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts enligt företagsekonomiska grunder

Följande prestationer prissätter OFR-nämnden enligt företagsekonomiska grunder:

1) publikationer,

2) fotokopior och andra kopior,

3) andra serviceprestationer.

4 §
Prestationer enligt offentlighetslagen

OFR-nämnden beslutar om de avgifter som tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av en uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3 mom. i den lagen med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller till och med den 31 december 2015.

För prestationer som har inletts innan denna förordning har trätt i kraft tas avgift ut till det belopp som skulle ha tagits ut med stöd av den förordning som gällde vid ikraftträdandet.

  Helsingfors den 11 december 2013

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finanssekreterare
Leena Savolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.