1002/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Försvarsministeriets förordning om försvarsmaktens avgiftsbelagda prestationer åren 2014—2016

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter som tas ut för försvarsmaktens prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Huvudstabens tillståndsbeslut gällande flygfotografering enligt 14 § i territorialövervakningslagen (755/2000) är en sådan avgiftsbelagd offentligrättslig prestation som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Avgiften för ett sådant beslut är 78 euro, vilket motsvarar självkostnadsvärdet.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är

1) användning av avlönad personal och värnpliktiga,

2) användning av områden, lokaliteter, försvarsmateriel, möbler, apparatur och annan materiel,

3) transport eller annan arbetsprestation med fordon, luftfartyg eller fartyg,

4) underhåll, reparation och tillverkning av lösegendom,

5) kemiska och fysikaliska undersökningar samt mätning och testning,

6) tagande av fotokopior,

7) informationssökning,

8) producerade och utgivna publikationer, elektroniska upptagningar samt tryckningstjänster,

9) biblioteks-, informations- och museitjänster,

10) tvättinrättningsservice och andra prestationer från verkstäder för klädvård,

11) prestationer som gäller fotoområdet,

12) prestationer som hänför sig till kontrollen av flygare och dykare,

13) prestationer som hänför sig till användningen av tryckkammare,

14) datakommunikationstjänster,

15) måltidsservice,

16) psykologiska lämplighetstest,

17) andra prestationer som baserar sig på beställning eller uppdrag.

Priserna på prestationer som prissatts enligt företagsekonomiska grunder kan sänkas, om anslag för ändamålet har anvisats i statsbudgeten.

Beslut om avgifter som ska tas ut för uppgifter som tas fram enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag fattas av Huvudstaben, med beaktande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

 Lokallån ur bibliotekens egna samlingar och annan lokal användning av material samt sökning i bibliotekens egna samlingskataloger och öppna publikationsarkiv är avgiftsfria. För fjärrlåneservice tas en avgift ut enligt försändelsekostnaderna och de avgifter som betalts till andra med anledning av prestationen.

4 §
Entréavgifter i museer

I museer som drivs av Krigsmuseet tas entréavgift ut enligt följande:

1) för vuxna 5 euro,

2) för barn, studerande och pensionärer 3 euro,

3) för en familjebiljett 12 euro,

4) för en gemensam biljett till museiobjekten Vesikko och Manegen på Sveaborg 6 euro.

För specialutställningar som arrangeras av Krigsmuseet är entréavgiften dock 2,50–10 euro.

Krigsmuseet har enligt den praxis som iakttas i övriga museer rätt att inte ta ut en entréavgift som avses i 1 och 2 mom. eller att sänka den eller delta i särskilda gemensamma biljetter tillsammans med andra museer.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller till och med den 31 december 2016.

  Helsingfors den 13 december 2013

Försvarsminister
Carl Haglund

Ekonomidirektör
Timo Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.