1001/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Försvarsministeriets förordning om försvarsministeriets avgiftsbelagda prestationer åren 2014—2016

I enlighet med försvarsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om avgifter som tas ut för försvarsministeriets prestationer.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Tillstånd som försvarsministeriet beviljar i enlighet med 5—8 §, certifikat som försvarsministeriet beviljar i enlighet med 24 § och intyg över registrering som användare av generellt överföringstillstånd som försvarsministeriet ger i enlighet med 31 § i lagen om export av försvarsmateriel (282/2012) är sådana offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). För dem tas följande avgifter ut och de motsvarar prestationens självkostnadsvärde:

1) för ett export-, överförings-, förmedlings- och transiteringstillstånd 135 euro,

2) för ett certifikat 800 euro utökat med den avgift som eventuellt tagits ut av försvarsministeriet för en säkerhetsutredning som gäller sammanslutning,

3) för ett intyg över registrering som användare av generellt överföringstillstånd 75 euro.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten och som prissätts enligt företagsekonomiska grunder är

1) tagande av fotokopior,

2) informationssökning,

3) andra prestationer som baserar sig på beställning eller uppdrag.

Beslut om avgifter som ska tas ut för uppgifter som tas fram enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt för utlämnande av kopior och utskrifter enligt 34 § 3 mom. i samma lag fattas av försvarsministeriet, med beaktande av vad som föreskrivs i nämnda paragraf.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014 och gäller till och med den 31 december 2016.

  Helsingfors den 13 december 2013

Försvarsminister
Carl Haglund

Ekonomidirektör
Timo Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.