993/2013

Given i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av lagen om statsborgen för ägarbostadslån

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om statsborgen för ägarbostadslån (204/1996) 11 § 3 mom., 13 §, 15 § 2 och 3 mom., 16 § 1 mom. och 18 § 2 mom., av dem 16 § 1 mom. sådant det lyder i lag 275/1999, som följer:

11 §
Betalning av ersättning

Ersättningen för förlusterna kan, om Statskontoret så beslutar, lämnas obetald eller gottgörelsebeloppet sänkas, om denna lag eller de bestämmelser och föreskrifter som utfärdats med stöd av den eller god banksed inte har iakttagits vid beviljandet eller skötseln av bostadslånet eller vid skötseln av säkerheterna för det och om statens fördel har kränkts genom förfarandet.

13 §
Avstående från regressyrkande

En ersättning som betalts till lånebeviljaren av statens medel på grundval av statsborgen enligt denna lag kan på ansökan, om Statskontoret så beslutar, lämnas oindriven hos den som inte rimligtvis kan anses klara av betalningarna på grund av bestående arbetsoförmåga, långvarig arbetslöshet eller försörjningsplikt eller av någon annan därmed jämförbar orsak.

15 §
Tillsyn och skyldighet att lämna uppgifter

Lånebeviljaren och låntagaren är skyldiga att lämna Statskontoret de uppgifter det anser vara behövliga med tanke på tillsynen över statsborgen.

Statskontoret utövar tillsyn över lånebeviljarens verksamhet när statsborgen enligt denna lag används.

16 §
Ändringssökande

En sökande som är missnöjd med ett beslut som Statskontoret har fattat i ett ärende som avses i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, får söka rättelse i beslutet inom 14 dagar från delfåendet. Rättelseyrkandet ska riktas till den myndighet som fattat beslutet. Till ett beslut i vilket ändring får sökas ska fogas en anvisning om rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande ska behandlas utan dröjsmål.


18 §
Maximibelopp av statsborgen

Miljöministeriet fastställer fördelningen av maximibeloppet av statsborgen mellan lånebeviljarna på förslag av Statskontoret.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 104/2013
MiUB 4/2013
RSv 122/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Bostads- och kommunikationsminister
Pia Viitanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.