985/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 65 b och 65 c § i lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 65 b § och 65 c § 1 och 3 mom., sådana de lyder, 65 b § i lagarna 1360/2010 och 1242/2011, 65 c § 1 mom. i lag 1360/2010 och 65 c § 3 mom. i lag 1242/2011, som följer:

65 b §
Inrättande av ett tillsynskollegium

Finansinspektionen ska inrätta ett tillsynskollegium, om

1) Finansinspektionen svarar för grupptillsynen över ett tillsynsobjekt och gruppen omfattar ett tillsynsobjekt som beviljats koncession i en annan EES-stat, eller ett tillsynsobjekt som hör till gruppen har etablerat en betydande filial i en annan EES-stat, eller

2) ett finländskt kreditinstitut som inte omfattas av den gruppbaserade tillsynen har etablerat en betydande filial i en annan EES-stat.

De utländska EES-tillsynsmyndigheter som utövar tillsyn över verksamheten vid sådana kreditinstitut och filialer samt företag i finans- och försäkringsbranschen som avses i 1 mom. och den europeiska tillsynsmyndigheten har rätt att delta i tillsynskollegiet. Till tillsynskollegiet kan Finansinspektionen vid behov kalla representanter för EES-staternas centralbanker och tillsynsmyndigheter som motsvarar Finansinspektionen i andra stater än EES-stater.

65 c §
Tillsynskollegiets uppgifter och verksamhet

Tillsynskollegiet har till uppgift att underlätta samarbetet mellan tillsynsmyndigheterna vid tillsynen över kreditinstituten och deras filialer samt finans- och försäkringskonglomeraten. Finansinspektionen fastställer skriftliga verksamhetsprinciper i fråga om tillsynssamarbetet för tillsynskollegiet. Finansinspektionen ska innan den fastställer verksamhetsprinciperna höra de utländska EES-tillsynsmyndigheter som hör till kollegiet.


Finansinspektionen sammankallar tillsynskollegiet och fungerar som ordförande vid dess sammanträden. Finansinspektionen ska informera den europeiska tillsynsmyndigheten om tillsynskollegiets verksamhet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 83/2013
EkUB 28/2013
GrUU 24/2013
RSv 146/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.