963/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (717/2008) lagens rubrik, 1—3, 3 a och 4 §, rubriken för 5 § samt 5 § 1 och 3 mom. samt 6, 7 och 9 §, av dem 3 a §, 5 § 1 och 3 mom. samt 6 § sådana de lyder i lag 162/2011, som följer:

Lag

om Innovationsfinansieringsverket Tekes

1 §
Organisatorisk ställning

Innovationsfinansieringsverket Tekes, som driver teknologi- och innovationspolitik, hör till arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

2 §
Verksamhetens syfte

Syftet med Tekes verksamhet är att med hjälp av teknologi och innovationer främja utvecklingen inom industri och service. Verksamheten ska reformera näringarna, öka förädlingsvärdet, förbättra produktiviteten och arbetslivets kvalitet, öka exporten samt skapa sysselsättning och välfärd.

3 §
Tekes uppgifter

Tekes ska genom sin sakkunskap och finansieringsverksamhet främja såväl utvecklingen av teknologier och innovationer som ett omfattande utnyttjande av forsknings- och innovationsverksamhetens resultat i näringsverksamheten, arbetslivet och på annat håll i samhället samt kapitalplaceringsmarknaden för företagens tidiga fas.

Tekes utför dessutom sådana uppgifter i anslutning till planering, utredningar, försök och uppföljning inom teknologi- och innovationspolitiken som arbets- och näringsministeriet ger verket inom ramen för sin resultatstyrning eller som särskilt föreskrivs för verket genom förordning av statsrådet.

Tekes får sköta uppgifter som hänför sig till det internationella forsknings- och innovationssamarbetet genom att administrera ett av staten helägt aktiebolag som bildats för dessa uppgifter och svara för ägarstyrningen av bolaget i enlighet med 6 § i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning (1368/2007).

Tekes får mot ersättning producera administrativa stödtjänster till de aktiebolag som verket administrerar.

3 a §
Konkurrensutsättning för små och medelstora företags räkning

Tekes får med iakttagande av lagen om offentlig upphandling (348/2007) konkurrensutsätta varu- och tjänsteleverantörerna för sådana små och medelstora företags räkning som av verket får finansiering enligt statsunderstödslagen (688/2001) för forsknings-, utvecklings- eller innovationsverksamhet.

Små och medelstora företag som av Tekes fått finansiering för forsknings-, utvecklings- eller innovationsverksamhet till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde kan för fullgörande av upphandlingen välja en leverantör som Tekes har konkurrensutsatt för företagets räkning.

Med små och medelstora företag avses företag som stämmer överens med kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.

4 §
Ledningen av Tekes

Tekes leds av en generaldirektör som utnämns av statsrådet. Generaldirektören leder, övervakar och utvecklar Tekes verksamhet och ansvarar inför arbets- och näringsministeriet för verksamhetens resultat och för att målen uppnås.

Generaldirektören avgör de ärenden som ska avgöras vid Tekes, om det inte föreskrivs särskilt om dem någon annanstans.

Generaldirektören fastställer arbetsordningen. Genom arbetsordningen kan generaldirektörens beslutanderätt överföras på en person som står i anställningsförhållande till Tekes, dock så att beslutanderätten i uppgifter som förutsätter betydande utövning av offentlig makt inte överförs på andra än personer i tjänsteförhållande. I arbetsordningen bestäms vilka ärenden som ska avgöras efter föredragning.

Generaldirektören kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars ska avgöras av någon annan person som står i anställningsförhållande till Tekes.

5 §
Tekes direktion

Tekes har en direktion som utnämns av statsrådet för tre år i sänder. Direktionen består av minst fem och högst sju medlemmar med kännedom om Tekes verksamhetsområde. En av medlemmarna företräder arbets- och näringsministeriet. Till direktionsmedlem kan inte den utses som står i anställningsförhållande till Tekes.


Tekes personal väljer inom sig en representant i direktionen. Denne har närvaro- och yttranderätt på direktionens möten utom vid behandlingen av utnämningsärenden.


6 §
Direktionens uppgifter

Direktionen styr, följer och övervakar Tekes verksamhet. Direktionen beslutar om Tekes allmänna verksamhetslinjer och om verksamhetens effektmål och övriga mål med beaktande av de mål som har överenskommits med arbets- och näringsministeriet.

Genom förordning av statsrådet utfärdas bestämmelser om direktionens rätt att inom ramen för de bevillningsfullmakter som i statsbudgeten anvisats Tekes besluta om beviljande av finansiering för företags och sammanslutningars forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt och för offentliga forskningsprojekt.

Direktionen beslutar om ägarstyrningen av de aktiebolag som administreras av Tekes och som avses i lagen om statens bolagsinnehav och ägarstyrning.

Bestämmelser om direktionens övriga uppgifter och beslutsfattande får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 §
Delegationen för Tekes

Tekes verksamhet följs av delegationen för Tekes. Bestämmelser om delegationens tillsättande, uppgifter, sammansättning och mandattid får utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 §
Närmare bestämmelser om förvaltningen

I fråga om behörighetsvillkoren för Tekes tjänster och tillsättande av tjänster gäller vad som föreskrivs i statstjänstemannalagen (750/1994). Bestämmelser om Tekes organisation och ledning, beviljande av tjänstledighet för en tjänsteman och om ställföreträdare samt om företrädande av staten i domstolar och vid ämbetsverk utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Om det i någon annan lag eller med stöd av den utfärdade bestämmelser hänvisas till Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer, ska det anses att hänvisningen avser Innovationsfinansieringsverket Tekes.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 125/2013
EkUB 25/2013
RSv 125/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.