953/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Justitieministeriets förordning om handläggning av häktningsärenden och andra brådskande ärenden vid tingsrätter i vissa fall

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 3 kap. 1 § 1 mom. i tvångsmedelslagen (806/2011), 124 § 1 mom. i utlänningslagen (301/2004) och 7 kap. 3 § 3 mom. i konkurslagen (120/2004), av dem 7 kap. 3 § 3 mom. i konkurslagen sådant det lyder i lag 867/2011:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om de tingsrätter som i brådskande fall

1) får besluta om häktning av anhållna, om hemliga tvångsmedel samt om hemliga metoder för inhämtande av information i ärenden enligt 3 kap. 1 § 1 mom. och 10 kap. 43 § 1 mom. i tvångsmedelslagen (806/2011), 5 kap. 45 § 1 mom. i polislagen (872/2011), 20 a § 1 och 2 mom. samt 20 d och 20 e § i tullagen (1466/1994), 41 § 2 mom. i gränsbevakningslagen (578/2005) samt 4 § 1 mom. och 5 § i lagen om fullgörande av polisuppgifter inom försvarsmakten (1251/1995),

2) är behöriga att handlägga ärenden enligt 124 § 1 mom. i utlänningslagen (301/2004), och

3) är behöriga att handlägga ärenden enligt 7 kap. 3 § i konkurslagen (120/2004).

2 §
Jour

Med jour avses tingsrättens beredskap att inom sitt jourområde på första maj, midsommaraftonen, självständighetsdagen, julaftonen samt på lördagar, söndagar och på kyrkliga helgdagar som infaller på någon annan veckodag

1) ta emot yrkanden om häktning av anhållna och handlägga häktningsärenden,

2) ta emot yrkanden och framställningar i tillståndsärenden och avgöranden som gäller hemliga tvångsmedel och hemliga metoder för inhämtande av information, och handlägga dessa ärenden,

3) ta emot anmälningar om förvar och exceptionell placering av utlänningar, och handlägga dessa ärenden,

4) ta emot anmälningar i ärenden som gäller gäldenärer som har förordnats att häktas till följd av tredska, och handlägga dessa ärenden.

I de ärenden som avses i 1 mom. 2 punkten ska jour ordnas även under annan tid utanför öppettiderna för tingsrätternas kanslier än den som avses i 1 mom.

3 §
Jourområden

Varje hovrätts domkrets bildar ett jourområde. Jourområdet för Helsingfors hovrätts domkrets omfattar emellertid inte Helsingfors stad. Helsingfors stad bildar Helsingfors tingsrätts jourområde, som omfattar hela landet i de ärenden som avses i 2 § 2 mom. under den tid som avses i det momentet.

4 §
Jourhavande tingsrätter

Inom jourområdena för hovrätternas domkretsar har följande tingsrätter jour under de tider som avses i 2 § 1 mom.:

1) inom jourområdet för Åbo hovrätts domkrets Birkalands, Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands, Västra Nylands och Ålands tingsrätter,

2) inom jourområdet för Vasa hovrätts domkrets Mellersta Finlands, Mellersta Österbottens, Satakunta, Södra Österbottens och Österbottens tingsrätter,

3) inom jourområdet för Östra Finlands hovrätts domkrets Kymmenedalens, Norra Karelens, Norra Savolax, Päijänne-Tavastlands, Södra Karelens och Södra Savolax tingsrätter,

4) inom jourområdet för Helsingfors hovrätts domkrets Esbo, Hyvinge, Tusby, Vanda och Östra Nylands tingsrätter,

5) inom jourområdet för Rovaniemi hovrätts domkrets Kajanalands, Kemi-Torneå, Lapplands, Uleåborgs och Ylivieska-Brahestads tingsrätter.

Tingsrätterna inom respektive jourområde har jour i tur och ordning. Helsingfors tingsrätt har jour fortgående.

Varje tingsrätt kan behandla ärenden som hör till dess egen domkrets, även om tingsrätten inte har jour.

5 §
Jourhavande domare

Jourhavande i tingsrätterna är lagmännen och tingsdomarna.

Om den jourhavande domaren vid tingsrätten inom jourområdet inte är anträffbar eller om domaren annars har förhinder, är tingsrätten inom något annat jourområde behörig att handlägga ärendet.

6 §
Tingsrätternas jourer

Hovrätten bestämmer jourerna för tingsrätterna inom domkretsens jourområde för ett kalenderår i sänder. Jourerna ska fördelas jämnt mellan tingsrätterna. Beslutet om jourerna ska meddelas tingsrätterna och polisinrättningarna inom jourområdet, Polisstyrelsen, centralkriminalpolisen, Tullen, gränsbevakningsväsendet och försvarsmakten samt Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning senast två månader innan beslutet träder i kraft. Samtidigt ska hovrätten uppge på vilket telefonnummer den jourhavande domaren är anträffbar.

7 §
Domarnas jourer

Chefen för ämbetsverket bestämmer jourerna för domarna vid den egna domstolen.

Beslutet om jourerna ska meddelas hovrätten i fråga senast en månad innan det träder i kraft.

Om den domare som står i tur att ha jour har förhinder, ska han eller hon omedelbart skaffa en vikarie och underrätta hovrätten om saken.

8 §
Jourorganisationen

En jour under en i 2 § 1 mom. avsedd dag varar från ingången av dygnet till utgången av dygnet. En sådan jour kan även omfatta flera dagar i följd. En jour som avses i 2 § 2 mom. varar från utgången av kansliets öppettid till dess att kansliet enligt sina öppettider nästa gång öppnar eller att ett sådant jourdygn som avses i 2 § 1 mom. börjar.

Jour vid tingsrätten har en domare åt gången. Om antalet ärenden är stort eller jouren är lång, eller om det finns andra särskilda skäl, kan flera domare ha jour samtidigt.

Den jourhavande domaren och en anhållningsberättigad eller annan behörig tjänsteman kommer överens om platsen för behandlingen av ärendet. Hänsyn ska då tas till ärendets natur, säkerhetssynpunkter och kostnaderna för behandlingen.

Under jourtjänstgöring ska den jourhavande domaren vara anträffbar per telefon på uppgivet telefonnummer.

Tingsrätten beslutar om andra frågor som har samband med jourorganisationen.

9 §
Särskilda bestämmelser

För jourtjänstgöring och de åtgärder som har vidtagits under jourtjänstgöringen betalas ersättning enligt vad justitieministeriet bestämmer särskilt.

Tingsrätten ska sända de uppgifter som behövs för betalning av ersättningen till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning.

10 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 4 § ska Hyvinge, Kymmenedalens, Päijänne-Tavastlands och Södra Karelens tingsrätter ha jour inom jourområdet för Kouvola hovrätts domkrets och Kajanalands tingsrätt ha jour inom jourområdet för Östra Finlands hovrätts domkrets från den 1 januari till den 31 mars 2014.

  Helsingfors den 13 december 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Jukka Lindstedt

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.