936/2013

Utfärdad i Helsingfors 13 december 2013

Lag om ändring av idrottslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i idrottslagen (1054/1998) 2 § 2 mom., 3 §, 6 § 1 mom., 7 § 4 mom., 8 § 4 mom. och 10 §, sådana de lyder, 2 § 2 mom., 3 §, 6 § 1 mom., 8 § 4 mom. och 10 § i lag 902/2009 och 7 § 4 mom. i lag 662/2002, som följer:

2 §
Ansvar och samarbetsförpliktelser

Undervisnings- och kulturministeriet ska svara för idrottsväsendets allmänna ledning och utveckling och samordningen i idrottssamarbetet inom statsförvaltningen. På det regionala planet ankommer dessa uppgifter på det regionala idrottsväsendet och på det lokala planet på kommunerna.


3 §
Det regionala idrottsväsendet

Med det regionala idrottsväsendet avses regionförvaltningsverket och regionala idrottsråd som landskapsförbunden tillsätter. I fråga om uppgifterna för det regionala idrottsväsendet och om de regionala idrottsrådens antal och sammansättning bestäms närmare genom förordning av statsrådet.

6 §
Finansiering av det regionala idrottsväsendet

Undervisnings- och kulturministeriet anvisar årligen verksamhetsanslag för det regionala idrottsväsendet och avtalar med respektive regionförvaltningsverk om hur anslagen ska användas. Ministeriet kan anvisa det regionala idrottsväsendet också andra anslag som fördelas vidare i form av understöd.


7 §
Statsunderstöd till riksomfattande och regionala idrottsorganisationer

Undervisnings- och kulturministeriet godkänner de organisationer som erhåller understöd med stöd av denna lag. Ministeriet ska pröva godkännandet av en organisation med hänsyn till organisationens verksamhet i syfte att ordna idrott och dess övriga idrottsfrämjande verksamhet samt hur organisationen i sin verksamhet beaktar idrottens etiska principer. Av särskilda skäl kan även en annan riksomfattande organisation som är verksam på idrottens område godkännas som en sådan organisation som omfattas av understödet. Närmare bestämmelser om förfarandet vid godkännande får utfärdas genom förordning av statsrådet.


8 §
Statsunderstöd för idrottsanläggningar

Ministeriet ska vid beviljande av understöd för uppförande av idrottsanläggningar begära utlåtande av regionförvaltningsverket och av statens idrottsråd.

10 §
Statsbidragsmyndighet

Undervisnings- och kulturministeriet är statsbidragsmyndighet i fråga om de understöd som avses i 5—9 §. Trots bestämmelserna i 57 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) är regionförvaltningsverket statsbidragsmyndighet i fråga om andra anläggningsprojekt än sådana som medför betydande kostnader. Närmare bestämmelser om behörighetsfördelningen mellan statsbidragsmyndigheterna får utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Ärenden som gäller idrottsväsendet och som vid ikraftträdandet av denna lag är anhängiga vid närings-, trafik- och miljöcentralerna samt före ikraftträdandet ingångna avtal och förbindelser som gäller ovan avsedda ärenden liksom de rättigheter och skyldigheter som följer av dem, vilka enligt denna lag hör till regionförvaltningsverken, överförs när denna lag träder i kraft till det behöriga regionförvaltningsverket.

RP 114/2013
FvUB 16/2013
RSv 155/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.