933/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 3 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) 3 § som följer:

3 §
Närings-, trafik- och miljöcentralernas verksamhetsområde och uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter inom följande verksamhetsområden de uppgifter som särskilt föreskrivits för dem:

1) främjande av företagsamhet och näringsverksamhet,

2) innovationer och affärsverksamhet under internationalisering,

3) fungerande arbetsmarknader, tillgången på arbetskraft och sysselsättningen,

4) utbildning, kunnande och kultur,

5) invandring, integration och goda etniska relationer,

6) gårdsbruket, fiskerinäringen och landsbygdsutvecklingen, systemet för identifiering av djur samt säkerheten hos produktionsförnödenheterna och växthälsan inom jord- och skogsbruket,

7) energi och energiproduktion,

8) trafiksystemets funktion, trafiksäkerheten, väg- och trafikförhållandena, landsvägshållningen och ordnandet av kollektivtrafiken,

9) miljövård, markanvändning, styrning av byggandet, vård av kulturmiljön, skydd och ett hållbart nyttjande av naturens mångfald samt nyttjande och vård av vattentillgångarna,

10) lönegarantiärenden,

11) vissa strukturfonds- och regionutvecklingsuppgifter som hänför sig till ovan nämnda uppgifter.

Närings-, trafik- och miljöcentralerna ska dessutom

1) styra och övervaka de arbets- och näringsbyråer som avses i 3 kap.,

2) bereda en utvärdering av den regionala tillgången till basservice inom trafiken,

3) bevaka allmänt intresse i miljö- och vattenärenden, producera och distribuera miljöinformation och förbättra miljömedvetenheten, förebygga och bekämpa miljöskador och miljöolägenheter, sköta statens vattenrättsliga tillstånd och privaträttsliga avtal och sörja för genomförandet av miljö-, vattenförsörjnings- och vattendragsarbeten.

I fråga om närings-, trafik- och miljöcentralernas övriga uppgifter föreskrivs särskilt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 114/2013
FvUB 16/2013
RSv 155/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.