925/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 50 och 51 § i kommunstrukturlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kommunstrukturlagen (1698/2009) 50 § 1 mom. och 51 § som följer:

50 §
Uppgång av rå mellan kommuner

Blir det behövligt att bestämma sträckningen för en kommungräns och att märka ut den i terrängen på grund av fastställandet av gränsen mellan kommuner, ska Lantmäteriverket sköta förrättningen (uppgång av rå mellan kommuner) efter det att beslutet om gränsen har vunnit laga kraft. Ifall osäkerhet om kommungränsens sträckning råder på grund av att rån har vuxit igen eller av någon annan sådan orsak och ett allmänt behov kräver att råns sträckning klarläggs, kan Lantmäteriverket på eget initiativ bestämma att en uppgång av rån mellan kommuner ska förrättas. Vid förrättningen iakttas vad som i fastighetsbildningslagen och med stöd av den bestäms om rågång som sker i form av fastighetsbestämning samt om bestämmande av rån för en registerenhet och utmärkning av den i terrängen.


51 §
Kostnader som förorsakas Lantmäteriverket

Kostnaderna för Lantmäteriverkets uppgifter enligt denna lag ska betalas av statens medel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.