924/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 13 a § i tingsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tingsrättslagen (581/1993) 13 a § 2 och 4 mom., sådana de lyder i lag 1204/2003, som följer:

13 a §

För tjänsten som jordrättsingenjör krävs för uppgiften lämplig diplomingenjörsexamen inom lantmäteribranschen och god erfarenhet av verkställande av fastighetsförrättningar och god förtrogenhet med värdering av fastigheter.


Jordrättsingenjören utnämns i den ordning som bestäms i fråga om tingsdomare. Innan utnämningsframställning görs ska domarförslagsnämnden inhämta yttrande av Lantmäteriverket om sökandena till jordrättsingenjörstjänsten. Jordrättsingenjörerna har den rätt att kvarstå i tjänsten som i grundlagen bestäms för domare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.