921/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 5 och 7 § i lagen om friluftsliv

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om friluftsliv (606/1973) 5 § 1 mom. och 7 § 3 mom. som följer:

5 §

Sedan planen för en friluftsled har fastställts genom ett beslut som vunnit laga kraft, ska kommunen skriftligen hos Lantmäteriverket söka förordnande om friluftsledsförrättning inom ett år från det att beslutet vann laga kraft. Planen för friluftsleden ska fogas till ansökan.


7 §

Om den olägenhet som orsakas av användningen av en friluftsled blir väsentligt mycket större än vad som kunnat uppskattas med stöd av de uppgifter som fanns att tillgå vid friluftsledsförrättningen, kan vid en ny friluftsledsförrättning bestämmas att en tilläggsersättning ska betalas. Förordnande om förrättning kan även sökas av områdets ägare hos Lantmäteriverket. Kostnaderna för en sådan förrättning som avses här kan vid förrättningen helt eller delvis påföras områdets ägare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.