919/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 38 och 51 § i lagen om samfällda skogar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samfällda skogar (109/2003) 38 § 1 och 2 mom. samt 51 § 2 mom., av dem 38 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 1497/2007, som följer:

38 §
Förfarandet vid delning och sammanslagning av samfällda skogar

När tillstånd enligt 33 § 1 mom. har beviljats för delning av en samfälld skog i två eller flera samfällda skogar, ska delägarlaget ansöka om delning hos Lantmäteriverket. På delning tillämpas bestämmelserna om klyvning i fastighetsbildningslagen.

När ett avtal om sammanslagning av två eller flera samfällda skogar har godkänts av delägarlagen, ska delägarlagen för de samfällda skogar som ska sammanslås ansöka om sammanslagning hos Lantmäteriverket. Bestämmelser om sammanslagning finns i 133 § 3 mom. och 134 § 2 och 3 mom. i fastighetsbildningslagen.


51 §
Upplösning av en samfälld skog

När en samfälld skogs område har inlösts eller sålts enligt 1 mom. ska förvaltningsnämnden eller ombudsmannen eller, om ingen sådan finns, någon av delägarna inom 60 dagar från det att delägarlagets skulder har betalts underrätta Lantmäteriverket om delägarlagets upplösning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.