913/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av naturvårdslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i naturvårdslagen (1096/1996) 21 § 1 mom., 24 § 4 mom., 25 § 3 mom., 27 § 4 mom., 51 § 2 mom. samt 53 § 3 mom.,

av dem 24 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1587/2009 och 53 § 3 mom. sådant det lyder i lag 553/2004, som följer:

21 §
Bestämning och utmärkning av gränserna för naturskyddsområden

Bestämmelser om bildande av ett naturskyddsområde till en fastighet finns i fastighetsbildningslagen (554/1995).


24 §
Inrättandet av naturskyddsområden

Bestämmelser om utmärkningen av naturskyddsområden finns i 21 §. En uppgift om inrättande av ett naturskyddsområde ska registreras även i fastighetsdatasystemet.

25 §
Tidsbegränsad fridlysning av ett område

En uppgift om fridlysningsavtalet ska registreras i fastighetsdatasystemet.

27 §
Hävning av fridlysningen av ett naturskyddsområde

En uppgift om hävningen av skyddet ska registreras i fastighetsdatasystemet.

51 §
Ägarens rätt att kräva inlösning

Inlösningen anhängiggörs genom en ansökan hos Lantmäteriverket om förordnande om inlösningsförrättning.

53 §
Statens ersättningsskyldighet

Om överenskommelse inte har kunnat nås om ersättning eller andra alternativa sätt att genomföra skyddet, kan en ansökan om förrättning för att fastställa de ersättningar som avses i 1, 2 och 5 mom. göras hos Lantmäteriverket. Bestämmelser om fastställande av ersättningen finns i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter. På ersättning för inskränkningar i rätten att nyttja ett område ska betalas ränta enligt 95 § 1 mom. i den lagen från den dag då områdets ägare hos Lantmäteriverket har ansökt om förordnande om ersättningsförrättning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.