910/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av 5 och 17 kap. i vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i vattenlagen (587/2011) 5 kap. 38 §, 17 kap. 6 § 1 mom. och 11 § 1 mom. som följer:

5 kap.

Dikning

38 §
Ägoreglering på grund av dikning

Om en ägoreglering som avses i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/1988) eventuellt behöver göras på grund av dikning, ska den som fattat beslutet i dikningsärendet lämna dikningsplanen till Lantmäteriverket, när beslutet om planen har vunnit laga kraft.

17 kap.

Fastighetsrättsliga bestämmelser

6 §
Fastighetsförrättning

Om de uppgifter som avses i 5 § inte kan antecknas i fastighetsdatasystemet utan särskild utredning, ska Lantmäteriverket på ansökan av tillståndsmyndigheten förordna att fastighetsförrättning ska verkställas. På förrättningen tillämpas bestämmelserna om fastighetsbestämning i fastighetsbildningslagen.


11 §
Ägoreglering

Tillståndsmyndigheten ska sända ett lagakraftvunnet tillståndsbeslut till Lantmäteriverket, om

1) en nyttjanderätt som avses i 6 kap. 6 § beviljas genom beslutet, eller

2) genomförandet av det projekt som beslutet avser innebär att ägorna splittras eller blir mindre, att förbindelser avbryts eller försvåras eller att någon annan motsvarande olägenhet orsakas enligt vad som avses i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.