908/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/1977) 6 §, sådan den lyder i lag 476/1996,

ändras 5 § 2 mom., 10 § 2 mom., 11, 13 och 20 §, 52 § 4 mom., 53 § 2 mom., 54 § 2 mom., 71 § 2 mom., 72 c och 72 d §, 76 § 2 mom., 79 § 1 mom., 84 § 2 mom., 86 § 3 mom., 87 och 93 § samt 97 § 2 mom.,

sådana de lyder, 5 § 2 mom., 10 § 2 mom., 72 c §, 86 § 3 mom. samt 87 och 93 § i lag 476/1996, 11 § i lagarna 476/1996 och 1144/1999, 13 § i lag 1144/1999, 20 §, 52 § 4 mom., 71 § 2 mom. och 97 § 2 mom. i lag 709/1993, 53 § 2 mom. och 84 § 2 mom. i lag 917/2011, 54 § 2 mom. och 79 § 1 mom. i lag 580/2009 samt 72 d § och 76 § 2 mom. i lag 1433/2001, samt

fogas till 101 §, sådan den lyder i lag 1394/2009, ett nytt 2 mom. som följer:

5 §

Om inlösningstillstånd söks för ett företag som avses i 9 § 4 mom. och om ingen motsätter sig att inlösningstillstånd utfärdas eller det är fråga om inlösen som är av mindre betydelse med avseende på allmänt och enskilt intresse, avgörs ansökan om inlösningstillstånd av Lantmäteriverket.


10 §

Beslut om inlösningstillstånd ska utan dröjsmål i den ordning som föreskrivs i 9 § 1 mom. meddelas dem som enligt 8 § ska höras i saken samt sökanden. När inlösningstillståndet har utfärdats av statsrådet ska beslutet om inlösningstillstånd dessutom utan dröjsmål meddelas Lantmäteriverket, vilket samtidigt ska ges exemplar av ansökningshandlingarna.


11 §

Förordnande om verkställande av inlösen utfärdas av Lantmäteriverket sedan det beviljat inlösningstillstånd eller fått kännedom om det beslut genom vilket inlösningstillstånd beviljats.

Förordnande om verkställande av inlösen enligt 5 § 3 mom. samt sådan annan inlösen till vilken sökanden har rätt utan inlösningstillstånd utfärdas av Lantmäteriverket på ansökan.

13 §

Till förrättningsingenjör ska Lantmäteriverket förordna en lantmäteriingenjör som verkställer lantmäteriförrättningar och är tillräckligt förtrogen med inlösningsärenden. Om en förrättning i sin helhet sker inom en kommuns detaljplaneområde, med undantag för stranddetaljplaneområden enligt 10 kap. i markanvändnings- och bygglagen (132/1999), och kommunen inte är sakägare vid inlösningsförrättningen, kan med kommunens samtycke en fastighetsingenjör som har motsvarande förtrogenhet med inlösningsärenden förordnas till förrättningsingenjör.

20 §

Inlösningar som grundar sig på ett och samma inlösningstillstånd ska behandlas vid samma förrättning. Lantmäteriverket kan dock vid utfärdandet av förrättningsförordnande eller under förrättningen åtskilja på samma inlösningstillstånd grundade inlösningar för behandling vid olika förrättningar, om det för påskyndande av inlösningen eller av annan orsak är behövligt.

52 §

Sökanden ska utan dröjsmål underrätta Lantmäteriverket om att ersättning har betalts och samtidigt framlägga utredning om detta.

53 §

Då förvärv av äganderätten till en fastighet eller ett område som ska inlösas eller då uppkomsten av andra till avslutande av inlösningen hörande rättsverkningar är av vikt för att syftet med inlösningen ska kunna nås och då besvär över inlösningsbeslutet gäller endast ersättningar eller kostnader eller annars någon sådan omständighet som inte inverkar på bestämmandet av föremålet för inlösningen eller på anteckningar som annars ska göras i fastighetsregistret, kan behövliga registeranteckningar om förrättningen göras på anhållan av den som ansökt om inlösen, även om inlösningsbeslutet inte till alla delar vunnit laga kraft, under förutsättning att den av inlösningskommissionen fastställda inlösningsersättningen behörigen har betalts. Gäller besvär som utgör hinder för registrering endast vissa av de fastigheter som hör till förrättningen, kan registeranteckningarna rörande de övriga fastigheterna göras utan inväntande av att inlösningsbeslutet ska vinna laga kraft. Ovan avsedda anhållan ska riktas till Lantmäteriverket som ska tillställa fastighetsregisterföraren de uppgifter som behövs för registreringen samt anmäla anhållan om registrering till jorddomstolen. Jorddomstolen kan förbjuda registrering till dess besvären har avgjorts. Jorddomstolen kan fatta ett beslut som avses i detta moment också med ordföranden ensam.

54 §

Om fastighetsregistret förs av en kommun, ska kommunen utan dröjsmål meddela Lantmäteriverket att inlösningsförrättningen har antecknats i fastighetsregistret. Lantmäteriverket ska underrätta den myndighet som har utfärdat inlösningstillståndet om att inlösningen har avslutats och, när det är fråga om inlösen enligt 3 § 2 punkten, genom bevislig delgivning meddela ägaren eller innehavaren detta. Bestämmelser om anmälan till inskrivningsmyndigheten finns i 79 § 1 mom.

71 §

Nås inte överenskommelse om tilläggsersättning, ska denna bestämmas vid en förrättning som hålls på ansökan av den som har framställt yrkandet. Vid förrättningen ska bestämmelserna om inlösningsförrättning iakttas. Lantmäteriverket utfärdar förordnande om verkställande av förrättning.


72 c §

En särskild rättighet som förvärvats genom inlösen kan på grundval av ett avtal som ingåtts mellan parterna överföras på någon annan, om den som rättigheten överförs på är ett offentligrättsligt samfund eller ett sådant privaträttsligt samfund som avses i 4 § 2 mom. och samfundet fortsätter med det företag för vilket inlösningen har verkställts. Ärendet avgörs av Lantmäteriverket. En anteckning om överföringen görs i fastighetsregistret.

72 d §

Om den som ansöker om inlösen behöver använda ett område till vilket den sökande på grundval av inlösen har särskild rättighet för ett syfte som avviker från inlösningsbeslutet, kan Lantmäteriverket på ansökan ändra det användningssyfte som nämns i inlösningsbeslutet, om ett allmänt behov det kräver och det men eller den skada som ändringen vållar ägarna av området eller innehavarna av andra särskilda rättigheter som hänför sig till området är ringa. I annat fall ska på ett ärende som gäller ändring av användningssyftet tillämpas bestämmelserna om inlösningstillstånd och inlösningsförrättning som utförs med stöd av tillstånd.

Lantmäteriverket ska innan ett beslut enligt 1 mom. fattas ge dem vars rätt saken gäller tillfälle att inom utsatt tid ge sitt utlåtande om ansökan. På detta förfarande tillämpas 8 och 9 §. Lantmäteriverket ska utan dröjsmål i den ordning som anges i 9 § 1 mom. förutom sökanden delge också områdets ägare och rättsinnehavare det beslut genom vilket användningssyftet har ändrats. En besvärsanvisning ska bifogas beslutet.

En sakägare som anser att en ändring av nyttjanderätten vållar honom men eller skada ska meddela Lantmäteriverket sitt ersättningsyrkande inom sex månader från det att beslutet har delgetts eller, om ändringen av inlösningsbeslutet har överklagats, inom den nämnda tiden från det att beslutet har vunnit laga kraft. Om parterna inte kommer överens om ersättningen inom en av Lantmäteriverket utsatt skälig tid, avgörs frågan vid en förrättning som regleras genom bestämmelserna i 71 § 2 mom. En delgivning som avses ovan i 2 mom. ska innehålla uppgifter om möjligheten att framställa ett ersättningsyrkande.

I fastighetsregistret ska behövliga anteckningar göras om ändringar av inlösningsbeslut och om förrättningar enligt 3 mom.

76 §

Ett ärende som avses i 1 mom. avgörs av den myndighet som beviljar inlösningstillståndet, om en sådan ansökan görs innan frågan om inlösningstillståndet har avgjorts. Görs ansökan medan inlösningsförrättningen pågår, avgör inlösningskommissionen ärendet genom ett beslut som fattas vid inlösningsförrättningen. En ansökan som har gjorts efter det att inlösningsförrättningen har avslutats men innan inlösningen är slutförd, avgörs av Lantmäteriverket.


79 §

När inlösningen är avslutad ska inskrivningsmyndigheten utan dröjsmål anteckna i lagfarts- och inteckningsregistret att inlösningen är avslutad.


84 §

Tillstånd till undersökningen beviljas av Lantmäteriverket. Vid behandlingen av tillståndsärendet kan sakägarna informeras om ärendet genom offentlig delgivning enligt 62 § i förvaltningslagen. Om det likväl är uppenbart att undersökningsarbetet i betydande grad skulle försvåra nyttjandet av någon fastighet, ska en sådan fastighets ägare eller innehavare informeras om ansökan genom vanligt delgivning enligt 59 § i förvaltningslagen. När tillstånd beviljas ska det bestämmas inom vilken tid undersökningen ska utföras. Om bestämmandet av föremålet för inlösningen hänskjuts till inlösningsförrättningen, är inlösningskommissionen berättigad att utföra behövlig undersökning enligt sökandens anvisning.


86 §

Nås inte överenskommelse om ersättningen ska ersättningsyrkande framställas vid inlösningsförrättningen, om verkställighet av inlösen förordnats, och i annat fall vid en förrättning som verkställs på ansökan av den som yrkar ersättning eller den som utför undersökningen. Vid sistnämnda förrättning ska bestämmelserna om inlösningsförrättning iakttas. Ansökan om förrättning ska göras inom ett år efter utgången av den tid som avses i 2 mom., och om dess verkställande förordnar Lantmäteriverket.

87 §

I statsrådets eller Lantmäteriverkets beslut om beviljande av tillstånd till förhandsbesittningstagande får ändring inte separat sökas genom besvär.

93 §

I beslut som Lantmäteriverket gett med stöd av denna lag och genom vilket förrättning har förordnats att verkställas får ändring inte sökas genom besvär.

97 §

Ärenden som avses i 1 mom. avgörs vid inlösningsförrättningen. Förordnande om verkställande av förrättning meddelas av Lantmäteriverket på ansökan av den som yrkar inlösen eller ersättning eller av den inlösnings- eller ersättningsskyldige.

101 §

I fråga om Lantmäteriverkets rätt att få uppgifter av statens eller annat offentligt samfunds myndigheter för utförande av förrättningar enligt denna lag tillämpas vad som föreskrivs i 287 § 3 mom. i fastighetsbildningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.