907/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av lagen om enskilda vägar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om enskilda vägar (358/1962) 38 c § 1 och 3 mom., 40 § 2 mom., 41 § 1 och 3 mom., 51 a §, 52 § 4 mom., 55 § och 67 § 7 punkten,

sådana de lyder, 38 c § 1 mom. i lag 185/2003, 38 c § 3 mom., 40 § 2 mom. och 41 § 1 mom. i lag 1079/2000, 41 § 3 mom. i lag 916/2011, 51 a § i lagarna 555/1995 och 1079/2000, 52 § 4 mom. och 67 § 7 punkten i lag 555/1995 och 55 § i lag 1019/1993, samt

fogas till 43 §, sådan den lyder i lag 555/1995, ett nytt 2 mom. som följer:

38 c §

Inom ett område där vägrätterna är oklara eller inom vilket det på grund av ändrade trafikförhållanden är behövligt att bygga eller dra in vägar eller reglera vägrätterna på något annat sätt, kan en vägförrättning som gäller ett sådant område verkställas på kommunens, väglagets eller fastighetsägarens ansökan för att ändamålsenliga vägförbindelser ska kunna ordnas och vägrätterna fås att motsvara de ändrade förhållandena (lokal vägförrättning). Om ordnandet av vägförbindelserna är behövligt för att minska den lokala trafiken på en allmän väg eller för att slopa eller för att minska antalet plankorsningar mellan väg och järnväg, får lokal vägförrättning sökas även av väghållaren för den allmänna vägen eller av banhållaren. En sådan vägförrättning söks hos Lantmäteriverket, som utfärdar förrättningsförordnandet och sköter om verkställandet av förrättningen även i sådana fall då den helt och hållet gäller ett område som avses i 5 § 3 mom. i fastighetsbildningslagen. Om allmänt intresse kräver det, kan Lantmäteriverket utfärda förordnande för verkställande av lokal vägförrättning utan ansökan.


I fråga om betalningen av kostnaderna för en lokal vägförrättning tillämpas 47 §. Om förrättningen har anhängiggjorts på ansökan och om den helt eller delvis berott på allmänt intresse, kan förrättningskostnaderna helt eller delvis betalas av statens medel. Förrättningsmännen fattar beslut om detta. Ändring i förrättningsmännens beslut får inte sökas genom besvär. Om förrättningen verkställs utan ansökan på Lantmäteriverkets förordnande, betalas förrättningskostnaderna av statens medel.


40 §

Förrättningsingenjören kan vara en diplomingenjör, ingenjör eller tekniker anställd hos Lantmäteriverket eller kommunen i enlighet med vad som anges i 5 och 5 a § i fastighetsbildningslagen. I fråga om förrättningsingenjören och goda männen iakttas i övrigt vad som i fastighetsbildningslagen föreskrivs om förrättningsingenjörer och goda män.

41 §

Förordnande om vägförrättning ska sökas skriftligen hos Lantmäteriverket. Om vägförrättningen gäller ett område som i sin helhet är ett sådant område som avses i 5 § 3 mom. i fastighetsbildningslagen, söks förrättningen hos kommunens fastighetsregisterförare.


Lantmäteriverket eller, om det är fråga om ett sådant område som avses i 5 § 3 mom. i fastighetsbildningslagen, kommunens fastighetsregisterförare kan utan ansökan anhängiggöra en vägförrättning i sådana fall som avses i 283 § i fastighetsbildningslagen.

43 §

I fråga om rätten för Lantmäteriverket och den kommun som sörjer för förandet av fastighetsregistret att få uppgifter för skötseln av lagstadgade tjänsteuppgifter i frågor som gäller enskilda vägar enligt denna lag, tillämpas vad som föreskrivs i 287 § 3 mom. i fastighetsbildningslagen.

51 a §

Lantmäteriverket för register över de enskilda vägar i fråga om vilka väglag har grundats för skötseln av vägärenden (register över enskilda vägar). Registret över enskilda vägar är en del av det fastighetsdatasystem som avses i 3 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster (453/2002). Lantmäteriverket för register över enskilda vägar också då det gäller enskilda vägar på sådana områden som avses i 5 § 3 mom. i fastighetsbildningslagen.

Användningssyftet för registret över enskilda vägar är att

1) möjliggöra inskrivning av vägrätter och andra bruksrättigheter som inrättats till förmån för delägarna i ett väglag för att kunna befästa rättigheterna och för att kunna trygga utomståendes rättigheter,

2) främja behandlingen av förrättningar, fastighetsförrättningar och andra ärenden som gäller enskilda vägar enligt denna lag,

3) säkerställa att uppgifter om vägrätter och andra bruksrättigheter finns tillgängliga för beredning, genomförande och tillsyn i fråga om rättshandlingar och projekt som gäller fastigheter och enskilda vägar som förvaltas av väglag liksom även för domstolarnas och myndigheternas verksamhet.

I fastighetsdatasystemet införs

1) väglagets namn, nummer, den kommun inom vilken vägen löper och vägens utsträckning,

2) sysslomannens eller bestyrelseordförandens namn, personbeteckning och kontaktuppgifter samt ändringar i dessa uppgifter,

3) en rättighet som avses i 12 eller 13 § och den fastighet som belastas av rättigheten samt uppgift om huruvida vägdelägarna har rättigheten gemensamt eller om den innehas av någon av dem,

4) en vägs eller vägdels anslutning till eller avskiljande från väglagets väg samt sammanslagning av två eller flera väglag eller delning eller upplösning av väglaget,

5) indragning eller upphörande av väglagets väg eller en del av vägen.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag tillämpas på sekretess för och utlämnande av personuppgifter lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt på annan behandling av personuppgifter personuppgiftslagen (523/1999). Bestämmelser om hur uppgifter lämnas ut ur fastighetsdatasystemet finns i 6 § i lagen om ett fastighetsdatasystem och anslutande informationstjänster.

De uppgifter som ska föras in i registret över enskilda vägar förvaras permanent, om inte något annat särskilt bestäms i lag. Om uppgifterna i registret har ändrats, ska bevarandet och användbarheten av de tidigare uppgifterna säkerställas genom separat arkivering eller på något annat sätt som datatekniken möjliggör.

52 §

Vägnämnden ska lämna Lantmäteriverket de uppgifter som avses i 51 a § 3 mom. 1, 2 och 4 punkten, när vägnämnden har fattat ett sådant beslut i saken som vunnit laga kraft. Har ett beslut som vid väglagets stämma fattats i en fråga som avses i 67 § 7 punkten hänskjutits till vägnämnden för avgörande, ska vägnämnden underrätta Lantmäteriverket om sitt beslut i saken sedan det har vunnit laga kraft. Vägnämnden ska när den underrättar Lantmäteriverket om ett beslut som avses i 1 mom. 7 punkten bifoga en karta som utvisar den väg som beslutet gäller.

55 §

Ändring i vägnämndens beslut enligt denna lag söks genom besvär hos jorddomstolen. Besvären ska anföras skriftligt och till besvären ska fogas ett utdrag eller en officiell avskrift av vägnämndens protokoll i ärendet jämte beslut. Besvärshandlingarna ska inges av ändringssökanden personligen eller av hans eller hennes befullmäktigade ombud eller genom bud eller med posten tillställas jorddomstolen senast den trettionde dagen efter det att vägnämnden fattade sitt beslut.

67 §

Sysslomannen eller bestyrelsen åligger:


7) att lämna Lantmäteriverket uppgifter som avses i 51 a § 3 mom. 2 punkten, när väglaget vid sin stämma har fattat beslut i saken;Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.