905/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av lagen om fastighetsförrättningsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fastighetsförrättningsavgift (558/1995) 2 §, 3 § 3 mom., 5 §, 7 § 2 mom. 1 punkten och 11 §, av dem 3 § 3 mom. sådant det lyder i lag 1434/2001, och

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1434/2001 och 960/2009, ett nytt 4 mom. som följer:

2 §

Fastighetsförrättningsavgiften uppbärs till staten i de fall då fastighetsförrättningen har verkställts av en tjänsteman vid Lantmäteriverket. För en fastighetsförrättning som har verkställts av kommunens tjänsteman uppbärs fastighetsförrättningsavgiften till kommunen.

3 §

Arbetsersättningen fastställs på grundval av den arbetstid som använts för förrättningen, de genomsnittliga lönekostnaderna samt de övriga kostnader som orsakas Lantmäteriverket eller kommunen för verkställandet av förrättningen. Närmare bestämmelser om de övriga kostnader som ska beaktas när arbetsersättningen fastställs utfärdas genom förordning av statsrådet.


5 §

Har den avgiftsskyldige vid en förrättning skött sådana uppgifter som ankommer på Lantmäteriverket, minskas förrättningsersättningen med motsvarande andel.

7 §

Fastighetsförrättningsavgift bestäms inte heller för

1) en fastighetsförrättning som har verkställts för statens behov då förrättningen har utförts av en tjänsteman vid Lantmäteriverket,


Bestämmelser om de fall i vilka fastighetsförrättningar är sådana som avses i 2 mom. 1 punkten utfärdas genom förordning av statsrådet.

11 §

Lantmäteriverket kan på statens vägnar och kommunens fastighetsregisterförare på kommunens vägnar av särskilt vägande skäl bevilja en fysisk person eller ett dödsbo uppskov med betalningen av avgiften.

Ändring i Lantmäteriverkets och kommunens fastighetsregisterförares beslut får inte sökas genom besvär.

Närmare bestämmelser om de orsaker som kan utgöra grund för beviljande av betalningsuppskov utfärdas genom förordning av statsrådet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.