901/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring av fastighetsbildningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i fastighetsbildningslagen (554/1995) 3 § 2 mom., 5 § 1 mom., 5 a § 2 mom., 6 § 4 mom., 14 § 1 mom., 15 § 1 mom., 68 § 2 mom., 102 §, 192 § 1 mom., 212 § 1 och 2 mom., 234 § 2 mom., 239 §, 241 § 1 mom., 242 § 2 mom., 255 § 2 mom., 285 § 1 och 3 mom. samt 291 § 2 mom.,

av dem 3 § 2 mom., 5 § 1 mom., 6 § 4 mom. samt 212 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 914/2011, 5 a § 2 mom. och 14 § 1 mom. sådana de lyder i lag 322/1999, 68 § 2 mom. och 241 § 1 mom. sådana de lyder i lag 1159/2005, 239 § och 255 § 2 mom. sådana de lyder i lag 1180/2000 samt 285 § 1 mom. sådant det lyder i lag 273/1998, och

fogas till lagen nya 10 a och 10 b § samt till 285 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 273/1998 och 914/2011, ett nytt 4 mom. och till 287 § ett nytt 3 mom. som följer:

3 §

Fastighetsförrättningar och andra åtgärder som avses i 1 mom. sköts av Lantmäteriverket. Inom detaljplaneområden ska dock den myndighet som för fastighetsregister inom området i enlighet med 5 § i fastighetsregisterlagen ha hand om fastighetsförrättningar och andra åtgärder på det sätt som närmare bestäms nedan i 5 § 3 mom. Om en fastighetsförrättning gäller både ett detaljplaneområde och ett område utanför detta, sköts förrättningen likväl av Lantmäteriverket.

5 §

Förrättningsingenjören kan vara en i tjänsteförhållande vid Lantmäteriverket anställd diplomingenjör med för uppgiften lämplig lantmäteriexamen, eller ingenjör eller tekniker med för uppgiften lämplig examen som avlagts vid en yrkeshögskola eller en teknisk läroanstalt, kommunens fastighetsingenjör eller en i tjänsteförhållande hos kommunen anställd ingenjör eller tekniker som har avlagt en ovan avsedd examen.


5 a §

En i tjänsteförhållande vid Lantmäteriverket anställd förrättningsingenjör som avses i 5 § 1 mom. kan med samtycke av Lantmäteriverket förordnas att vara förrättningsingenjör vid en förrättning som avses i 5 § 3 mom. med beaktande av vad som föreskrivs i 4 mom. i den paragrafen.

6 §

Lantmäteriverkets centralförvaltning fastställer grunderna för och beloppet av det arvode, de ersättningar och det dagtraktamente som en god man erhåller. På goda män tillämpas i övrigt vad som i kommunallagen (365/1995) bestäms om kommunens förtroendevalda, om inte något annat föreskrivs nedan.

10 a §

För olycksfall som inträffat vid skötseln av uppgiften som god man betalas ersättning av statens medel på samma grunder som det i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) föreskrivs om olycksfall i arbetet. Ersättning betalas till den del som den skadade inte enligt någon annan lag har rätt till ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring.

10 b §

På ansökan om ersättning, ersättningsskyldighet, ersättning, behandling av ersättningsärende, förande av talan, tystnadsplikt och brott mot den, rätt att få uppgifter, rätt och skyldighet att lämna ut uppgifter, sökande av ändring i beslut i ett ersättningsärende, Statskontorets regressrätt och återkrav av grundlös ersättning tillämpas lagen om olycksfallsförsäkring, yrkessjukdomslagen (1343/1988) och lagen om rehabilitering som ersätts enligt lagen om olycksfallsförsäkring (625/1991). Vad som i dessa lagar föreskrivs om arbetstagare, arbetsgivare och försäkringsanstalt tillämpas på motsvarande sätt på god man, Lantmäteriverket och, med beaktande av bestämmelserna i 9 och 30 § i lagen om olycksfallsförsäkring, på Statskontoret.

14 §

Ansökan om fastighetsförrättning ska göras skriftligen hos Lantmäteriverket. En förrättning som avses i 5 § 3 mom. söks dock hos den som för kommunens fastighetsregister. Nedan bestäms särskilt om hur en förrättning blir anhängig utan ansökan.


15 §

Om en ansökan har gjorts i enlighet med denna lag och de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den, ska Lantmäteriverket eller fastighetsregisterföraren utfärda förrättningsförordnande för verkställande av förrättning.


68 §

För projektnyskifte och för sådant nyskifte som kan främja överlåtandet av mark som tillskottsområden eller annars avsevärt förbättra förhållandena på orten, kan Lantmäteriverket utfärda förrättningsförordnande utan ansökan.

102 §

Om det vid en fastighetsbestämning framgår att ett fel som avses i 278 § har begåtts, ska fastighetsregistermyndigheten överföra ärendet till Lantmäteriverkets centralförvaltning sedan förrättningen har vunnit laga kraft.

192 §

När en förrättning har vunnit laga kraft enligt 284 §, görs anteckningar om förrättningen i fastighetsregistret. Har alla sakägare meddelat att de godkänner förrättningen, kan anteckningarna i fastighetsregistret göras före utgången av besvärstiden. Vad som föreskrivs i detta moment gäller också antecknande i fastighetsregistret av sådana beslut av fastighetsregisterföraren som avses i 3 § 1 mom.


212 §

Förrättningskostnaderna för projektnyskifte enligt 67 § 4 mom. betalas av den som genomför projektet. Om Lantmäteriverket med stöd av 68 § 2 mom. har utfärdat förrättningsförordnande för annat nyskifte utan ansökan, betalas förrättningskostnaderna helt och hållet av statens medel. Om det vid en och samma nyskiftesförrättning görs ägoreglering som följer av behov som avses i såväl 67 § 4 mom. som 67 § 1 mom., svarar den som genomför projektet för förrättningskostnaderna för de åtgärder som behövs med anledning av projektet. Till övriga delar tillämpas på förrättningskostnaderna vad som bestäms ovan i detta moment och i 209 §.

Förrättningskostnaderna för en fastighetsbestämning eller annan förrättning genom vilken en brist i fastighetsregistret eller fastighetsindelningen kan avhjälpas eller ett fel i fastighetssystemet rättas eller tillförlitligheten och klarheten i fastighetssystemet annars främjas ska, enligt vad som bestäms närmare genom förordning av statsrådet, betalas av statens eller kommunens medel, till den del förrättningen eller åtgärden har påkallats av det allmänna intresset. Förrättningskostnaderna för en förrättning som avses i 283 § betalas dock helt och hållet av statens eller kommunens medel. Förrättningskostnaderna betalas av statens medel, om fastighetsregistret förs av Lantmäteriverket och av kommunens medel, om fastighetsregistret förs av en kommunal myndighet.


234 §

Besvärshandlingarna ska skickas till den behöriga jorddomstolen. Jorddomstolen ska lämna uppgift om besvären och besvärens innehåll till fastighetsregisterföraren.

239 §

Besvärsskriften, som ska innehålla tillståndsansökan och de besvär som anförs, ska tillsammans med jorddomstolens dom eller beslut inlämnas till jorddomstolen senast den sextionde dagen efter den dag då jorddomstolens avgörande avkunnades eller gavs. Anför flera personer besvär över jorddomstolens avgörande, behöver endast ett exemplar av jorddomstolens avgörande fogas till besvärsskrifterna.

241 §

Jorddomstolen ska sända de fullföljdshandlingar som lämnats in till den till högsta domstolen sedan den tid som föreskrivits för sökande av ändring har gått ut. Samtidigt ska förrättningshandlingarna tillställas högsta domstolen till påseende. Om en ändringsansökan uppenbart har gjorts för sent, sänds fullföljdshandlingarna till högsta domstolen utan att förrättningshandlingarna skickas med. Jorddomstolen ska lämna uppgift om sökandet av ändring till fastighetsregisterföraren.


242 §

Behörig i ett mål eller ärende är den jorddomstol inom vars domkrets det område som saken gäller är beläget. Om området hör till två eller flera jorddomstolskretsar eller om det i saken är fråga om en rå som samtidigt utgör gränsen mellan två eller flera jorddomstolskretsar, ska saken avgöras av den jorddomstol till vars domkrets största delen av det område eller den rå som saken gäller hör.

255 §

Ett beslut genom vilket en ändringsansökan avvisas ska delges Lantmäteriverket, fastighetsingenjören eller vägnämnden och i besvärsärenden, om förrättningen inte har slutförts, även förrättningsingenjören, som vid förrättningssammanträdet ska föredra det för de övriga sakägarna, vilka då ska anses ha fått del av avgörandet.


285 §

Med undantag för beslut som avses i 3 mom. får Lantmäteriverkets beslut överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Begäran om omprövning av ett beslut genom vilket Lantmäteriverket eller kommunens fastighetsregisterförare har vägrat att utfärda förrättningsförordnande får anföras hos Lantmäteriverkets centralförvaltning i enlighet med förvaltningslagen (434/2003).

Ett beslut med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen. Besvären anförs hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets det område eller största delen av det område som saken gäller är beläget. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

287 §

Statens och andra offentliga samfunds myndigheter är trots sekretessbestämmelserna på begäran skyldiga att lämna ut sakägarnas identifikations- och kontaktuppgifter till Lantmäteriverket och den kommun som ansvarar för förandet av fastighetsregistret för att informera om fastighetsförrättningen.

291 §

I syfte att styra det sätt på vilket förrättningar och uppgifter som avses i denna lag utförs utfärdar Lantmäteriverkets centralförvaltning behövliga formulär för handlingarna samt meddelar föreskrifter om de råmärken som ska användas, de anteckningar som ska göras på kartan och om exaktheten av mätningar vid fastighetsförrättningar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.