900/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om Lantmäteriverket

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 kap.

Uppgifter och organisation

1 §
Lantmäteriverket

Lantmäteriverket, som är underställt jord- och skogsbruksministeriet, har hela landet som sitt verksamhetsområde.

2 §
Uppgifter

Lantmäteriverket ska

1) sörja för fastighetsbildnings- och ägoregleringsverksamheten samt föra register över fastigheter,

2) sörja för inskrivningsärenden som gäller fastigheter samt föra lagfarts- och inteckningsregistret,

3) sörja för allmänna kartverksarbeten samt förvalta det riksomfattande datasystemet för topografiska data och flygbilder,

4) stödja förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturen för geografisk information och främja en ändamålsenlig kartläggning och kartproduktion samt överlåta, publicera och dela ut kartuppgifter och andra uppgifter som hör till dess ansvarsområde,    

5) sörja för att dess fackområde utvecklas och sköta övriga uppgifter som ankommer på verket enligt vad som särskilt föreskrivs eller som jord- och skogsbruksministeriet har förordnat verket att sköta.

Lantmäteriverket kan på beställning utföra uppdrag som hör till dess ansvarsområde och enligt avtal som ingåtts med en kommun fullgöra uppgifter som enligt vad som föreskrivs ska skötas av kommunens fastighetsingenjör eller som denne har förordnats att sköta.

3 §
Organisation

Lantmäteriverket har en centralförvaltning vars förvaltningsort är Helsingfors.

De verksamhetsenheter som är underställda centralförvaltningen är produktionsenheten, enheten för stödfunktioner och enheten för allmän förvaltning. Enheternas verksamhetsområde är hela landet.

Bestämmelser om Lantmäteriverkets servicepunkter utfärdas genom förordning av jord- och skogsbruksministeriet. På Åland finns en egen servicepunkt.

4 §
Enheternas uppgifter

Produktionsenheten har i uppgift att utföra fastighetsförrättnings-, inskrivnings- och kartverksuppgifter som hör till Lantmäteriverket samt andra produktionsuppgifter som avses i 2 §.

Enheten för stödfunktioner har i uppgift att producera sakkunnig- och utvecklingstjänster som avses i 2 §.

Enheten för allmän förvaltning har i uppgift att sörja för Lantmäteriverkets allmänna förvaltning, ekonomiförvaltning och personalförvaltning.

5 §
Arbetsordning

I Lantmäteriverkets arbetsordning meddelas närmare föreskrifter om Lantmäteriverkets organisation och uppgifter och hur de ordnas. Lantmäteriverkets arbetsordning publiceras i Finlands författningssamling.

I respektive arbetsordning för Lantmäteriverkets enheter meddelas närmare föreskrifter om enhetens interna organisation och uppgifter och hur de ordnas.

Lantmäteriverkets arbetsordning fastställs av generaldirektören. Enheternas arbetsordningar fastställs av generaldirektören efter föredragning av respektive enhets chef.

2 kap.

Ledning och beslutsfattande

6 §
Generaldirektörens uppgifter och beslutanderätt

Lantmäteriverket leds av en generaldirektör.

Generaldirektören avgör förvaltningsärenden inom Lantmäteriverkets ansvarsområde. Beslutanderätten i förvaltningsärenden får överföras på någon annan tjänsteman genom förordning av statsrådet.

Generaldirektören får förbehålla sig rätten att avgöra förvaltningsärenden där en enhetschef eller någon annan tjänsteman har beslutanderätt.

Generaldirektören utser en ställföreträdare för sig själv.

7 §
Meddelande av föreskrifter

Föreskrifter som faller under Lantmäteriverkets behörighet meddelas på beslut av generaldirektören.

Generaldirektören beslutar om meddelandet av föreskrifter efter föredragning av en behörig tjänsteman. Ett förslag till föreskrifter ska beredas separat från sådana förvaltningsbeslut som anknyter till tillämpningen av föreskrifterna.

8 §
Behörighetsvillkor för generaldirektören

Behörighetsvillkor för generaldirektören är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.

9 §
Enhetschefernas uppgifter och beslutanderätt

Enheterna vid Lantmäteriverket leds av enhetschefer.

De ärenden som hör till en enhets uppgift avgörs av enhetschefen eller någon annan tjänsteman vid enheten enligt vad som anges i enhetens arbetsordning.

10 §
Handläggning av inskrivningsärenden

Chefen för produktionsenheten ska bestämma vilka av inskrivningsjuristerna som är ansvariga jurister för inskrivningsärenden. Bestämmelser om de ansvariga inskrivningsjuristernas uppgifter finns i enhetens arbetsordning.

Chefen för produktionsenheten får förordna en person som är anställd i tjänsteförhållande och som hör till enhetens produktionspersonal att avgöra inskrivningsärenden, om denne har tillräcklig kunskap för uppgiften.

11 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om personalen, personalens uppgifter, behörighetsvillkoren för tjänster och tillsättande av tjänster utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 kap.

Särskilda bestämmelser

12 §
Förande av talan

Lantmäteriverkets centralförvaltning kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar hos domstol och myndigheter statens fördel och rätt i alla ärenden som gäller Lantmäteriverket.

En enhetschef har rätt att företräda staten i de mål som gäller den berörda enheten, där centralförvaltningens företrädare inte uppträder.

13 §
Behandling och avgörande av förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan som har anförts över Lantmäteriverkets eller dess tjänstemäns eller anställdas verksamhet avgörs av generaldirektören. I Lantmäteriverkets arbetsordning får det dock bestämmas att en klagan som anförts över Lantmäteriverkets tjänstemäns eller anställdas verksamhet avgörs av någon annan tjänsteman.

En förvaltningsklagan som anförts över generaldirektörens eller dennes ställföreträdares verksamhet avgörs av jord- och skogsbruksministeriet.

14 §
Avgiftsbelagda prestationer

Avgifterna för Lantmäteriverkets kartor, flygbilder, publikationer och andra motsvarande prestationer och avgifterna för uppdrag som utförs på beställning, som det inte föreskrivs särskilt om, bestäms enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992). Enligt den lagen bestäms även avgifterna för behandling av inskrivningsärenden.

Vid bestämmande av avgifter för kartor avsedda för allmänt bruk, topografiskt datamaterial, flygbilder, publikationer och andra motsvarande prestationer får kostnaderna för materialanskaffningen lämnas helt eller delvis obeaktade. Det får även bestämmas att ingen avgift alls ska tas ut.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om lantmäteriverket (505/1991).

Vad som någon annanstans i lagstiftningen föreskrivs eller i övrigt bestäms om lantmäteribyråer gäller efter denna lags ikraftträdande Lantmäteriverket.

RP 68/2013
JsUB 7/2013
RSv 102/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.