892/2013

Utfärdad i Helsingfors den 13 december 2013

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) 23 a, 27 a, 29 a, 35 a och 68 a §, sådana de lyder, 23 a, 27 a, 29 a och 68 a § i lag 995/2012 samt 35 a § i lag 1511/2011, och

fogas till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 1511/2011, ett nytt 7 mom. och till lagen temporärt en ny 43 a § som följer:

23 a §
Beräkning av de genomsnittliga priserna per enhet för gymnasieutbildning, grundläggandeyrkesutbildning, yrkeshögskolor och grundläggande konstundervisning åren 2013—2015

De justeringar på basis av förändringar i kostnadsnivån som avses i 54 § 2 mom. 2 och 3 punkten i lagen om statsandel för kommunal basservice ska, med avvikelse från 23 §, inte beaktas när bestämmelser utfärdas om de genomsnittliga priserna per enhet för åren 2013 och 2014 för gymnasieutbildning, grundläggande yrkesutbildning, yrkeshögskolor och grundläggande konstundervisning. När bestämmelser utfärdas om de ovannämnda priserna per enhet för år 2015 ska den justering som avses i 3 punkten i ovannämnda moment inte beaktas.

Utöver vad som i 1 mom. föreskrivs om hur det genomsnittliga priset per enhet för gymnasieutbildning ska beräknas, är år 2014 det genomsnittliga priset per enhet 4,1814 procent lägre än det genomsnittliga priset per enhet för 2013. Den förhöjning av det genomsnittliga priset per enhet som görs på grund av förändringar i verksamhetens omfattning och art ska dock inte beaktas.

Utöver vad som i 1 mom. föreskrivs om hur det genomsnittliga priset per enhet för grundläggande yrkesutbildning ska beräknas, är år 2014 det genomsnittliga priset per enhet 1,605 procent lägre än det genomsnittliga priset per enhet för 2013. När minskningen beräknas ska den förhöjning i euro av det genomsnittliga priset per enhet som avses i 68 § inte beaktas och detsamma gäller det avdrag från det genomsnittliga priset som ska göras enligt 69 §.

25 §
Priserna per enhet för grundläggande yrkesutbildning

Priset per enhet också för en del av en examen inom sådan grundläggande yrkesutbildning som ordnas i form av läroavtalsutbildning bestäms enligt 6 mom. när det läroavtal som finansieringen baserar sig på ingås för en person under 25 år som saknar examen efter att ha slutfört den grundläggande utbildningens lärokurs.

27 a §
Beräkning av priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning och särskilda yrkesläroanstalter åren 2013—2015

Med avvikelse från bestämmelserna i 27 § 1 mom. om beräkning av priserna per studerandeårsverke och per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning, beräknas priserna per enhet för yrkesinriktad tilläggsutbildning utifrån ett belopp som år 2013 är 92,6 procent och år 2014 är 91,2 procent av det genomsnittliga pris per enhet för grundläggande yrkesutbildning som avses i 23 §.

Med avvikelse från bestämmelserna i 27 § 4 mom. om justering av priserna per enhet för särskilda yrkesläroanstalter enligt den uppskattade kostnadsnivån det år då priserna per enhet tillämpas, beaktas vid justering av priserna per enhet åren 2013 och 2015 inte den justering som görs till följd av en förändring i kostnadsnivån år 2013 och vid justering av priserna per enhet år 2014 beaktas inte den justering som görs till följd av en förändring i kostnadsnivån år 2014.

29 a §
Beräkning av priserna per enhet för grundläggande utbildning åren 2013—2015

När de priser per enhet för grundläggande utbildning som avses i 29 § fastställs ska den förhöjning som följer av förändringar i kostnadsnivån dras av från grunddelen av hemkommunsersättningen och grundpriset för grundläggande utbildning så att den förhöjning som baserar sig på förändringar år 2013 dras av åren 2013—2015 och den förhöjning som baserar sig på förändringar år 2014 dras av åren 2014 och 2015.

35 a §
Beräkning av priset per enhet för museer, teatrar och orkestrar åren 2014 och 2015

Med avvikelse från 35 § bestäms priset per enhet för museer, teatrar och orkestrar år 2014 så att det föregående årets pris per enhet justeras med de förändringar i verksamhetens omfattning och art som avses i 35 § 1 mom. och det erhållna talet minskas med följande belopp:

1) för museer med 9 460 euro,

2) för teatrar med 3 675 euro,

3) för orkestrar med 3 643 euro.

År 2015 beräknas priserna per enhet i övrigt på det sätt som anges i 1 mom., men så att även de förändringar i kostnadsnivån som avses i 35 § 1 mom. beaktas innan avdragen görs.

5 kap.

Statsunderstöd för anläggningsprojekt

43 a §
Statsunderstöd åren 2014—2019 för huvudprojektet för hundraårsjubileet av Finlands självständighet

Med avvikelse från vad som i detta kapitel föreskrivs om statsunderstöd för anläggningsprojekt, bestäms om villkoren för, ansökan om och utbetalning av statsunderstöd åren 2014—2019 för huvudprojektet för hundraårsjubileet av Finlands självständighet genom förordning av statsrådet.

68 a §
Beräkning av beloppet av avskrivningar för yrkesutbildning och yrkeshögskolor åren 2013—2015

Med avvikelse från det som bestäms i 68 § om en årlig justering av de belopp som nämns i den paragrafen enligt de uppskattade förändringarna i kostnadsnivån, justeras beloppen inte 2013 och 2014 och inte heller 2015 enligt förändringen av den uppskattade och den faktiska kostnadsnivån år 2013.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Lagens 43 a § gäller till och med den 31 december 2019.

RP 115/2013
KuUB 7/2013
RSv 139/2013

  Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.