884/2013

Utfärdad i Helsingfors den 12 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005) 2 § 2 punkten, sådan den lyder i förordning 249/2013, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


2) IMDG-koden den kod som definieras i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (SOLAS) (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg, version 36–12,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 12 december 2013

Trafikminister
Merja Kyllönen

Regeringssekreterare
Tiina Ranne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.