870/2013

Utfärdad i Helsingfor den 13 december 2013

Lag om Energimyndigheten

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Uppgifter

För tillsyn och kontroll av el- och naturgasmarknaden, främjande av en fungerande el- och naturgasmarknad, energieffektiviteten och användningen av förnybar energi samt för verkställighetsuppgifter inom energipolitiken, utsläppshandeln med växthusgaser och energieffektiviteten finns Energimyndigheten.

Energimyndigheten sköter de uppgifter som föreskrivits för myndigheten i

1) elmarknadslagen (588/2013),

2) naturgasmarknadslagen (508/2000),

3) lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden (590/2013),

4) lagen om el- och naturgasnätsavgifter (950/2012),

5) lagen om certifiering och angivande av elens ursprung (1129/2003),

6) lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning (117/2011),

7) lagen om energieffektivitetstjänster hos företag på energimarknaden (1211/2009),

8) lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor (1396/2010),

9) beredskapslagen (1552/2011),

10) lagen om utsläppshandel (311/2011),

11) lagen om handel med utsläppsrätter för luftfart (34/2010),

12) lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (121/2011),

13) lagen om avskiljning och lagring av koldioxid (416/2012),

14) lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013),

15) lagen om kompensationsområden för vindkraft (490/2013).

Energimyndigheten ska sköta de uppgifter som ankommer på den nationella energitillsynsmyndigheten enligt

1) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, nedan förordningen om en byrå för samarbete,

2) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003, nedan elhandelsförordningen,

3) kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, nedan elmarknadsdirektivet,

4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005, nedan naturgasnätsförordningen, till de delar den ska tillämpas i Finland,

5) kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG, nedan naturgasmarknadsdirektivet.

Energimyndigheten deltar i beredningen, utvecklingen och verkställigheten av energieffektivitetsavtalen inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde under ledning av arbets- och näringsministeriet.

Till Energimyndigheten hör uppgifter i samband med styrningen på myndighetsnivå av förvaltningen och verkställigheten av energibesiktningsverksamheten inom de verksamhetsområden som faller inom arbets- och näringsministeriets ansvarsområde.

Energimyndigheten ska under ledning av arbets- och näringsministeriet bereda och administrera produktgruppsspecifika frågor som gäller ekodesignen för och energimärkningen av produkter inom arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde.

Energimyndigheten svarar för att de uppgifter för investeringsprojekt som hänför sig till energiinfrastruktur inom Europeiska unionen samlas in och anmäls till Europeiska kommissionen på föreskrivet sätt.

Energimyndigheten ska dessutom främja målen för den nationella energipolitiken, följa den nationella och internationella utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, ta initiativ till utveckling av den lagstiftning som hänför sig till dess verksamhetsområde, ge utlåtanden i ärenden som hänför sig till dess verksamhetsområde samt bistå arbets- och näringsministeriet i beredningen av ärenden som hänför sig till dess verksamhetsområde.

Energimyndigheten kan också ges andra uppgifter som lämpar sig för dess verksamhetsområde enligt vad som föreskrivs särskilt.

2 §
Administrativ ställning

Behandlingen i statsrådet av ärenden som gäller Energimyndigheten ankommer på arbets- och näringsministeriet.

3 §
Överdirektör

Chef för Energimyndigheten är en överdirektör. Behörighetsvillkor för överdirektören är högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och ledarerfarenhet.

Överdirektören utnämns av statsrådet. Tjänsten som överdirektör tillsätts för viss tid som är minst fem och högst sju år. Samma person kan utnämnas till tjänsten som överdirektör för högst två mandatperioder i följd.

Bestämmelserna i 22 § i statstjänstemannalagen (750/1994) om möjligheten att ställa en tjänsteman till statsrådets disposition för viss tid tillämpas inte på överdirektören.

4 §
Överdirektörens uppgifter

Överdirektören har till uppgift att

1) leda verksamheten vid Energimyndigheten,

2) avgöra ärenden som ska avgöras av Energimyndigheten enligt

a) elmarknadslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

b) naturgasmarknadslagen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

c) lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden,

d) förordningen om en byrå för samarbete eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

e) elhandelsförordningen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

f) naturgasnätsförordningen eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

g) kommissionens förordningar och beslut om riktlinjer som antagits med stöd av el- eller naturgasmarknadsdirektivet,

3) avgöra andra ärenden som hör till Energimyndigheten, om inte beslutanderätten har getts till någon annan tjänsteman genom arbetsordningen,

4) se till att Energimyndighetens uppgifter sköts på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

5 §
Oberoende i fråga om tjänstemän som sköter uppgifter som åligger den nationella energitillsynsmyndigheten

En tjänsteman som sköter de av Energimyndighetens uppgifter som åligger den nationella energitillsynsmyndigheten ska i uppdraget vara oberoende av el- och naturgasföretag, får inte höra till förvaltningsrådet, styrelsen, fullmäktige eller revisorerna för ett företag i el- eller naturgasbranschen och får inte vara anställd av ett företag i el- eller naturgasbranschen.

Bestämmelser om jäv för tjänstemän finns i förvaltningslagen (434/2003).

6 §
Företrädande av staten

Energimyndigheten kärar och svarar på statens vägnar samt bevakar vid domstolar och andra myndigheter samt inrättningar och sammanslutningar statens rätt och fördel i de ärenden som gäller Energimyndigheten.

7 §
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om Energimyndighetens organisation, förvaltning och personal utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

Genom denna lag upphävs lagen om Energimarknadsverket (591/2013).

Energimarknadsverket, som det föreskrivs om i den lag som upphävs, blir Energimyndigheten, som det föreskrivs om i denna lag. Vad som någon annanstans föreskrivs om Energimarknadsverket gäller efter ikraftträdandet av denna lag Energimyndigheten.

De ärenden enligt denna lag som är anhängiga vid arbets- och näringsministeriet överförs vid ikraftträdandet av lagen till Energimyndigheten för behandling.

RP 124/2013
EkUB 29/2013
RSv 157/2013

Helsingfors den 13 december 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Arbetsminister
Lauri Ihalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.