869/2013

Utfärdad i Helsingfors den 11 december 2013

Finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2013

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 5 § i lagen om skatteredovisning (532/1998), sådan den lyder i lag 607/2009:

1 §

Vid redovisning av till skatteåret 2013 hänförliga förskottsinnehållningar, kompletteringar av förskottet och förskott som betalas vid uppbörden samt kvarskatt som betalts innan beskattningen har slutförts tillämpas bestämmelserna i denna förordning.

2 §

Vid redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2013 används följande utdelning:

Statsskatt 28,34 %
Kommunalskatt 61,96 %
Kyrkoskatt 3,25 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
— sjukvårdspremie 4,22 %
— dagpenningspremie 2,23 %
3 §

För redovisning enligt 5 § i lagen om skatteredovisning för skatteåret 2013 beräknas kommunernas utdelning så, att debiterad kommunalskatt enligt den verkställda beskattningen för 2012 rättas i enlighet med inkomstskattesatsen för 2013. Den på detta sätt erhållna debiterade kommunalskatt rättas med en koefficient som utgörs av förhållandet mellan invånarantalen för respektive kommun den 1 januari 2013 och den 1 januari 2012. Utdelningen för respektive kommun beräknas som den andel som den sålunda uppskattade kommunalskatten utgör av summan av alla kommuners motsvarande skatter.

Församlingarnas utdelning beräknas så, att från andelen av debiterad kyrkoskatt avskiljs de evangelisk-lutherska församlingarnas sammanlagda andel, den tyska församlingens andel samt respektive ortodoxa församlings andel i en proportion som motsvarar debiteringen vid den senast verkställda beskattningen. Efter detta fastställs de evangelisk-lutherska församlingarnas andelar på motsvarande sätt som kommunernas utdelning, men med tillämpning av förhållandet mellan medlemsantalen för församlingen den 1 januari 2013 och den 1 januari 2012 och inkomstskatteprocenten för 2013.

4 §

När garantiredovisning enligt 5 a § i lagen om skatteredovisning tillämpas används vid redovisning enligt 5 § i nämnda lag för skatteåret 2013 följande minimibelopp av arbetsgivarprestationer:

Minimibeloppet av förskottsinnehållningar
År Redovisningsmånad Euro
2013 December 2 092 580 317
2014 Januari 2 198 067 025
Minimibeloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift
År Redovisningsmånad Euro  
2013 December 126 092 870
2014 Januari 134 356 082
5 §

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i december 2013, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av den utdelning som tillämpades från och med februari 2013 till november 2013 korrigeras.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 13 december 2013.

Genom denna förordning upphävs finansministeriets förordning av den 6 februari 2013 om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisning avsedda skatter som betalt innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2013 (140/2013).

  Helsingfors den 11 december 2013

Förvaltnings- och kommunminister
Henna Virkkunen

Finansråd
Elina Pylkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.