851/2013

Utfärdad i Helsingfors den 5 december 2013

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om förskottsuppbörd

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om förskottsuppbörd (1124/1996) 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 568/2010, som följer:

2 §
Överlämnande och förvaring av skattekort

Om en betalning utgör huvudsaklig innehållspliktig inkomst för mottagaren, ska skattekortet i god tid före betalningen lämnas till arbetsgivaren eller den som annars är innehållningsskyldig.  Ett skattekort som är avsett för annan inkomst ska uppvisas för betalaren.

Skattekortet behöver inte lämnas till eller visas upp för betalaren om denne har fått de på skattekortet antecknade uppgifterna om innehållningen av Skatteförvaltningen på det sätt som avses i 10 § i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) eller har fått dessa uppgifter av skadeståndstagarens arbetsgivare genom en sådan anmälan om olycksfall som avses i 39 § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

Den förskottsinnehållningsskyldige ska förvara skattekortet. Om förskottsinnehållningsskyldigheten upphör under skatteåret, ska skattekortet omedelbart returneras till den skattskyldige. 

Om ett skattekort för lön innehåller en bestämmelse som gör verkställandet av förskottsinnehållningen beroende av inkomstens belopp, ska den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållningen på skattekortet anteckna löneutbetalaren, beloppet av den utbetalda lön på vilken förskottsinnehållning ska verkställas samt perioden för löneutbetalning. Om skattekortet med stöd av 2 mom. inte har lämnats till den som är skyldig att verkställa förskottsinnehållning, ska den skattskyldige ges ett separat intyg som innehåller ovannämnda uppgifter, uppgifter som specificerar den skattskyldige samt de förskottsinnehållningsuppgifter som använts.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Förordningen tillämpas första gången på prestationer som betalas för 2014.

Helsingfors den 5 december 2013

Finansminister
Jutta Urpilainen

Regeringsråd
Panu Pykönen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.