821/2013

Utfärdad i Helsingfors den 21 november 2013

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om lagfarts- och inteckningsregister

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i förordningen om lagfarts- och inteckningsregister (960/1996) 25 §, 28 § 4 mom., 31 och 34—36 §, 6 kap. och 39 § samt

ändras 4 § 2 mom. 2 och 3 punkten, 8 § 1 mom. 4 punkten och 2 mom., 12 § 3 mom., 14 § 2 mom., 16 § 3 mom., 18 § 1 mom., 19 § 1 mom., 21 § 1 mom., 22 § 1 och 2 mom., 23 § 1 mom., 26 § 1 mom., 27 och 29 §, 30 § 1 mom. 1 punkten och 2 mom, 32 § 1 och 3 mom., rubriken för 5 kap. samt 37 § 1 och 2 mom. som följer:

4 §

Beträffande ärendets art antecknas om ansökan gäller


2) inskrivning av en särskild rättighet, inskrivning av en ändring eller överföring av rättigheten eller avförande av inskrivningen,

3) fastställande, ändring eller dödande av inteckning eller inskrivning av en ny mottagare av ett elektroniskt pantbrev,


8 §

I fråga om en ansökan som gäller fastställande av inteckning antecknas


4) innehavaren av ett skriftligt pantbrev eller mottagaren av ett elektroniskt pantbrev.

I fråga om en ansökan som gäller ändring eller dödande av en inteckning antecknas dagen och ärendenumret för det avgörande som ändringen avser samt innehållet i ändringen. Om en ny innehavare av ett skriftligt pantbrev eller en ny mottagare av ett elektroniskt pantbrev samt om byte av pantbrev och om ett nytt pantbrev som har getts i stället för ett dödat pantbrev ska en anteckning göras vid inteckningen i fråga.

12 §

Om ett inskrivningsärende inte i sin helhet har avgjorts enligt sökandens yrkande, ska det i registret antecknas att avgörandet avviker från ansökan. Om en ansökan delvis eller helt har avslagits eller lämnats utan prövning eller ärendet har avgjorts på något annat sätt än vad den som har del i saken har yrkat, ska det i registret antecknas huruvida avgörandet har vunnit laga kraft samt huruvida ändringssökande i ärendet är anhängigt.

14 §

Uppgifter om överlåtelse av fastigheter antecknas i registret på grundval av ett meddelande från köpvittnet eller uppgifter från det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet. Motsvarande uppgifter för övriga fång antecknas på grundval av anmälningar från skiftesmän eller från utmätningsmän eller på Lantmäteriverkets eget initiativ.


16 §

Dagboken förs med hjälp av automatisk databehandling.

18 §

I en akt ska de handlingar tas in som har legat till grund för avgörandet och uppgifter om annan utredning som har lagts fram i ärendet samt en utskrift eller en kopia som motsvarar det bevis eller det särskilda beslut som utfärdats som en expedition. Akten ska också innehålla uppgifter om ombudet och om en kompletteringsuppmaning samt om andra härmed jämförbara uppgifter om ärendets behandling.


19 §

Till akten fogas den utredning om betald skatt och om grunderna för hur skatten bestäms som har lagts fram i samband med inskrivningsärendet.


21 §

Lagstadgad panträtt inskrivs, om fordran är större än 1000 euro per fastighet. Trots vad som nämns ovan inskrivs en fordran, om denna enligt ett domstolsbeslut ska betalas på bestämda tider.


22 §

När en inteckning dödas ska inskrivningsmyndigheten makulera det skriftliga pantbrev som har getts som bevis på inteckningen. På samma sätt ska det förfaras när ett skriftligt pantbrev ändras till ett elektroniskt eller när innehavaren av ett skriftligt pantbrev ges ett nytt pantbrev på grund av byte av pantbrev eller ändring av inteckning. Om makuleringen sker så att pantbrevet förstörs, ska det göras en anteckning i akten om att det har förstörts. I annat fall ska det makulerade pantbrevet arkiveras.

När en fastighet eller ett annat inskrivningsobjekt har sålts i den ordning som bestäms i utsökningsbalken (705/2007), antecknar inskrivningsmyndigheten utifrån en anmälan av utmätningsmannen att en inteckning eller någon annan inskrivning har dödats eller avförts. Om det vid tvångsverkställighet har sålts ett område av en utmätt fastighet, ska det antecknas att utmätningen har upphört beträffande det outbrutna området och inteckningen avförs i fråga om detta utifrån en anmälan av utmätningsmannen, även om lagfart inte har sökts på det outbrutna området.


23 §

När ett outbrutet område för vilket lagfart ska sökas är beläget på ett område som kommunen för fastighetsregistret över, ska inskrivningsmyndigheten meddela fastighetsregistermyndigheten i kommunen att lagfart har beviljats.


26 §

Av en expedition ska framgå avgörandets innehåll, inskrivningsmyndighetens namn och datum för avgörandet. Expeditionen undertecknas av den som har avgjort ärendet. Expeditionen kan undertecknas maskinellt.


27 §

Av ett skriftligt pantbrev ska framgå den intecknade fastigheten eller ett annat objekt för inteckningen, inteckningens belopp angivet med bokstäver och siffror samt dagen när ansökan har anhängiggjorts och ärendenummer. Ett skriftligt pantbrev bekräftas med beslutsfattarens underskrift.

På ett skriftligt pantbrev som ges på grund av ändring av en inteckning eller byte av pantbrev ska antecknas det gällande objektet för inteckningen och inteckningens innehåll samt dagen när ansökan har anhängiggjorts och ärendenummer i fråga om den ursprungliga ansökan och den senaste ansökan.

29 §

På ett bevis över en inteckningsbar legorätt eller nyttjanderätt antecknas de uppgifter som har inskrivits om rättighetens innehåll och upplåtelse samt uppgifter om den senast inskrivna överföringen av rättigheten och om en inskrivningsansökan som är anhängig. Av beviset ska dessutom framgå de omständigheter om legorätten eller nyttjanderätten som avses i 28 § 3 mom.

30 §

Av ett gravationsbevis skall beträffande rättigheter och gravationer som hänför sig till en fastighet framgå

1) inteckningens belopp och den i registret antecknade innehavaren av ett skriftligt pantbrev eller mottagaren av ett elektroniskt pantbrev,


Av inteckningar och andra inskrivningar ska deras företräde och objekt framgå.


32 §

De expeditioner och bevis som avses i 26 § 1 mom. och 27—30 § ges som utskrifter ur lagfarts- och inteckningsregistret eller i elektronisk form på det sätt som föreskrivs särskilt.


Ett bevis ska dateras och namnet på den myndighet som har utfärdat beviset ska framgå av det. Den som utfärdar beviset ska underteckna det. Beviset kan undertecknas maskinellt.

5 kap.

Sändande av anmälningar

37 §

Domstolarna, utsökningsmyndigheterna och de myndigheter som sköter fastighetsbildningsuppgifter får med hjälp av automatisk databehandling sända anmälningar till lagfarts- och inteckningsregistrets datasystem på det sätt som Lantmäteriverket närmare bestämmer.

Lantmäteriverket kan ge också andra myndigheter tillstånd att sända i tillståndet specificerade anmälningar samt kreditinrättningar och därmed jämförbara sammanslutningar tillstånd att sända anmälningar om en innehavare av ett skriftligt pantbrev till lagfarts- och inteckningsregistrets datasystem.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 21 november 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Lagstiftningsråd
Pekka Pulkkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.