820/2013

Utfärdad i Helsingfors den 21 november 2013

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om grunderna för arvoden vid allmän rättshjälp (290/2008) 1 § 1 mom. 3 punkten, 3 och 6 §, 7 § 2 - 4 mom. samt 12 § 6 mom., av dem 3 §, 7 § 2 - 4 mom. och 12 § 6 mom. sådana de lyder i förordning 424/2012, samt

fogas till 1 § 1 mom. en ny 4 punkt, till förordningen en ny 4 a § och till 12 § 2 mom., sådant det lyder i förordning 424/2012, en ny 8 a punkt, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Enligt denna förordning bestäms arvode och kostnadsersättning för


3) det offentliga ombud som förordnats med stöd av 10 kap. 44 § i tvångsmedelslagen (806/2011),

4) det genomsökningsombud som förordnats med stöd av 8 kap. 7 § i tvångsmedelslagen.


3 §
Åtgärder som berättigar till arvode

Arvode betalas för förberedelse av ett ärende, för behandling av ett ärende hos förundersökningsmyndigheten och för muntlig förhandling i domstol. Dessutom betalas arvode för tillkännagivande av domstolens beslut för huvudmannen och för genomgång av beslutet med huvudmannen. Arvode betalas även för resor till en rättegång eller en förundersökningsmyndighet samt för tidsspillan på grund av andra resor som är nödvändiga för biträdandet eller på grund av väntan. Arvode betalas inte för lunch- eller övernattningstid.

4 a §
Åtgärder som vidtas efter ett domstolsbeslut

För tillkännagivande av domstolens beslut för huvudmannen och för genomgång av beslutet med denne betalas arvode för sammanlagt en timme, om det inte finns särskilda skäl att betala arvode för en längre tid.

6 §
Timarvodets belopp

Timarvodet är 110 euro.

7 §
Minimiarvode per ärende

I brottmål som behandlas vid muntlig förhandling i tingsrätten är minimiarvodet 415 euro och, om förhandlingen vid sammanträde har räckt längre än tre timmar, 615 euro.

I tvistemål eller ansökningsärenden som behandlas vid muntlig förhandling i tingsrätten är minimiarvodet 515 euro och, om förhandlingen vid sammanträde har räckt längre än tre timmar, 715 euro.

Om muntlig förhandling hålls i en fullföljdsdomstol, är minimiarvodet 415 euro och, om huvudförhandlingen har räckt längre än tre timmar, 615 euro.


12 §
Utredning om begärda arvoden och kostnadsersättningar

Av utredningen ska framgå


8 a) åtgärder som vidtas efter ett domstolsbeslut och tiden som ska användas för dessa, om inte ett minimiarvode per ärende begärs,


Vad som i 1 mom. föreskrivs om inlämnande av utredningar via justitieförvaltningens elektroniska tjänster tillämpas inte på ärenden som avses i 9 § i utlänningslagen (301/2004), när det är fråga om tagande i förvar.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

Helsingfors den 21 november 2013

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Regeringsråd
Merja Muilu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.