812/2013

Utfärdad i Helsingfors den 18 november 2013

Lag om ändring av 30 § i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) 30 § som följer:

30 §
Beskattningsvärdet för byggnader och konstruktioner

Som värdet för byggnader, konstruktioner och vattenkraftverk anses återanskaffningsvärdet minskat med följande årliga åldersavdrag:

1) för bostadshus och kontorsbyggnader samt andra med dem jämförliga byggnader av trä 1,25 procent och motsvarande byggnader av sten 1 procent,

2) för butiks-, lager-, fabriks-, verkstads-, ekonomi- och andra med dem jämförliga byggnader av trä samt andra kraftstationer av trä än sådana som hör till ett vattenkraftverk 5 procent och motsvarande byggnader av sten 4 procent,

3) för lager och andra konstruktioner 10 procent,

4) för byggnader, dammar, bassänger och andra konstruktioner som hör till ett vattenkraftverk 1 procent,

5) för byggnader och konstruktioner som direkt tjänar kärnkraftverk 2,5 procent,

6) för byggnader och konstruktioner som hör till ett vindkraftverk 2,5 procent.

Närmare bestämmelser om uträkning av återanskaffningsvärdet utfärdas genom förordning av finansministeriet.

Om byggnaden eller konstruktionen har skadats eller annars nedgått i värde mera än vad åldersavdragen förutsätter, ska återanskaffningsvärdet minskas med det belopp som motsvarar värdeminskningen. Har grundliga förbättringar eller betydande underhållsarbeten utförts i byggnaden eller konstruktionen efter att de har färdigställts, ska åldersavdraget sänkas enligt prövning.

Som värdet för en byggnad eller en konstruktion som är i bruk ska trots 1 mom. anses minst 20 procent av byggnadens eller konstruktionens återanskaffningsvärde. Som värdet för ett bostadshus ska dock anses minst 30 procent av återanskaffningsvärdet och som värdet för de byggnader och konstruktioner som avses i 1 mom. 4—6 punkten minst 40 procent av återanskaffningsvärdet.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

Lagen tillämpas första gången vid bestämmandet av beskattningsvärdet för 2013.

RP 76/2013
RP 102/2013
FiUb 18/2013
RSv 123/2013

  Helsingfors den 18 november 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.