Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

803/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 7 november 2013

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådan paragrafen lyder i lag 1639/2009:

1 §
Kapitalvärde

Det i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring avsedda kapitalvärdet fås genom att man multiplicerar beloppet av menersättningen enligt 18 d § i lagen om olycksfallsförsäkring med den kapitalkoefficient som anges i 4 §.

2 §
Räntefot

Den i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring avsedda räntefoten är 2.5 procent.

3 §
Dödlighet

Dödligheten beräknas på basis av tioårskohorter i enlighet med kalenderåret 2010. Den dödlighetsmodell som ska användas vid beräkningen anges i bilagan till denna förordning.

4 §
Kapitalkoefficient

Den kapitalkoefficient som används vid beräkningen av en engångsersättning grundar sig på den prestation som månatligen betalas i efterskott fram till personens död. Kapitalkoefficienten räknas ut enligt formel (1) i bilaga 1.

Kapitalkoefficienten räknas ut utifrån den ålder som erhålls då man adderar ett halvt år till ersättningstagarens ålder på den födelsedag som i de fall som avses i 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring föregick tidpunkten då olycksfallet inträffade.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 25 november 2013.

Denna förordning tillämpas på sådana engångsersättningar i enlighet med 18 e § 3 mom. i lagen om olycksfallsförsäkring som betalas på basis av olycksfall som inträffar den 1 januari 2013 eller därefter.

Helsingfors den 7 november 2013

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Övermatematiker
Pertti Pulkkinen

SHMf om grunderna för sådan menersättning i form av en engångsersättning som avses i lagen om olycksfallsförsäkring

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.