799/2013

Utfärdat i Åbo den 9 november 2011

Kyrkomötets beslut om ändring av valordningen för kyrkan

I enlighet med kyrkomötets beslut

 upphävs i valordningen för kyrkan (1056/1993) 2 kap. 25 §, sådan den lyder delvis i kyrkomötets beslut 239/2006, och 28 § 2 och 3 mom., samt

 ändras 1 kap. 1 §, rubriken till 2 kap., 10 § 3 § mom., 13 § 1 mom., 15 § inledningsstycket till 2 mom. och 2 punkten, mellanrubrik C, 23 §, 24 § 1 mom., 26 §, 27 §, 28 § 1 mom. och 29 § 1 mom.,

av dem 1 kap. 1 §, rubriken till 2 kap., 10 § 3 mom., 15 § 2 mom. 2 punkten, mellanrubrik C, 23 § och 24 § 1 mom. sådana de lyder i kyrkomötets beslut 239/2006, som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Bestämmelserna i denna valordning skall iakttas vid direkt kyrkoherdeval och församlingsval enligt 8 kap. 1 § 1 mom. i kyrkolagen, vid val av stiftsfullmäktige enligt 17 b kap., vid biskopsval enligt 18 kap., vid val av prästassessor och lekmannamedlem av domkapitlet samt kontraktsprost enligt 19 kap. samt vid val av ombud till kyrkomötet enligt 20 kap. i kyrkolagen.

2 kap.

Direkt kyrkoherdeval och församlingsval

10 §

Övriga bestämmelser om röstsedlar för direkt kyrkoherdeval finns i 26 §.

13 §

Vid valförrättningen skall föras protokoll, i vilket skall antecknas förrättningens förlopp på varje röstningsställe och valets utgång samt till vilket skall fogas besvärsanvisning. Protokollet skall undertecknas av ordföranden och sekreteraren samt särskilt för varje röstningsställe av två närvarande medlemmar av valnämnden. Protokollet över direkt kyrkoherdeval skall upprättas i två exemplar.


B. Vallängd
15 §

Vallängden skall upprättas;


2) för direkt kyrkoherdeval och för församlingsval som förrättas på nytt till följd av besvär samt för undantagsval i församlingen enligt 8 kap. 5 § i kyrkolagen 55 dagar före den första valdagen.

C. Direkt kyrkoherdeval
23 §

Direkt kyrkoherdeval skall påbörjas efter avslutad gudstjänst den andra söndagen efter det sista valprovet och avslutas antingen samma dag eller därpå följande måndag. Valnämnden bestämmer före dagen för det första valprovet när röstningen skall verkställas. Valet skall förrättas i församlingens kyrka eller på någon annan plats som kyrkorådet eller församlingsrådet bestämmer.

Förhandsröstningen vid direkt kyrkoherdeval börjar den måndag som följer på den söndag som följer efter det sista valprovet och röstningen fortgår till och med fredagen samma vecka. Förhandsröstning äger rum endast i den församling vars kyrkoherde väljs vid valet. Om förhandsröstning och därtill ansluten hemmaröstning gäller för övrigt i tillämpliga delar vad som föreskrivs om detta i 43–49 f §.

24 §

Valnämnden skall sätta upp en kungörelse om det direkta kyrkoherdevalet och när det påbörjas samt om platsen och tiden för röstningen.


26 §

På röstsedeln som valnämnden låter trycka skall i separata kolumner finnas alla valkandidaters namn, tjänsteställning och titel.

27 §

I vänterummen på röstningsstället och i varje valbås skall finnas synlig information om valkandidaterna. Informationen får inte påminna om en röstsedel.

28 §

En röstande skall göra en tydlig och synlig anteckning i den kolumn på röstsedeln där namnet på den kandidat finns som han eller hon röstar på.

29 §

När röstningen förklarats avslutad tas röstsedlarna ut ur valurnan och både antalet röstsedlar och antalet röstande som antecknats i förteckningen över röstberättigade räknas. Därefter skall de röstsedlar avskiljas som är ogiltiga enligt 11 § och det antal röster som envar kandidat har erhållit räknas.Detta beslut träder i kraft samma dag som den ändring av kyrkolagen som kyrkomötet godkänt den 9 november 2011, varigenom ändras 8, 19, 24 och 25 kap. i kyrkolagen.

  Åbo den 9 november 2011

För kyrkomötet


Kari Mäkinenärkebiskop


Katri Kuuskoski kyrkomötets generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.