791/2013

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2013

Lag om ändring av lagen om fartygstrafikservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fartygstrafikservice (623/2005) 2 § 25 punkten samt 3, 22 c, 22 e och 29 §, sådana de lyder i lag 225/2012, samt

fogas till 2 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1307/2009, 1237/2011 och 225/2012, nya 26 och 27 punkter, samt till lagen nya 20 d, 22 f och 22 g § som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med


25) anmälningar om fartygsavfall fartygens anmälningar enligt miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009),

26) SafeSeaNet-systemet unionens i övervakningsdirektivet avsedda system för informationsutbyte inom sjöfarten, bestående av ett centralsystem som administreras av kommissionen och av medlemsstaternas nationella system,

27) regelbunden trafik en rad överfarter mellan samma två eller flera hamnar, som antingen följer en offentliggjord tidtabell eller som förekommer så regelbundet eller ofta att de utgör en igenkännlig systematisk serie.

3 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på fartygstrafikservicen på finskt vattenområde samt på den arrenderade delen av Saima kanal och på tillfällig ledning av fartygstrafiken i specialsituationer.

Lagen tillämpas också på VTS-myndighetens övervakning av att ruttsystem och obligatoriska fartygsrapporteringssystem som etablerats utanför finskt vattenområde iakttas.

Lagen tillämpas på fartyg vars bruttodräktighet är minst 300, om inte något annat föreskrivs nedan.

Lagen tillämpas dock inte på

1) krigsfartyg, försvarsmaktens fartyg, gränsbevakningsväsendets fartyg och andra myndigheters fartyg, som inte används för kommersiella tjänster,

2) fiskefartyg, traditionsfartyg samt fritidsbåtar vars längd understiger 45 meter.

Trots vad som i denna lag föreskrivs om fartygstrafikservice får även hamninnehavarna bedriva övervakning och ledning av fartygstrafiken på hamnområdet.

I fråga om anmälningar som hänför sig till sjöfartsskyddet, anmälningar om fartygsavfall samt anmälningar som gäller förtullning och kodexen om Schengengränserna gäller vad som föreskrivs särskilt.

5 kap.

VTS-myndighetens behörighet och skyldigheter

20 d §
Systemet för långväga identifiering och spårning av fartyg

Trafikverket är den behöriga myndighet som ingår de avtal med Europeiska unionens datacentral för långväga identifiering och spårning av fartyg som krävs för utbytet av information och som svarar för samarbetet i fråga om utbytet av information.

Trafiksäkerhetsverket svarar för uppdateringen av datacentralens fartygsregisteruppgifter och för övervakningen av rapporteringen i fråga om fartyg som är registrerade under finsk flagg och av användningen av utrustningen på fartyg. Trafiksäkerhetsverket får utfärda närmare tekniska föreskrifter om utrustning som gäller långväga identifiering och spårning av fartyg.

22 c §
Ankomst- och avgångsmeddelanden om last som innehåller farligt eller förorenande gods

Fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett sådant fartyg med farligt eller förorenande gods ombord som anlöper en finsk hamn eller ankarplats som sin första destination från en hamn utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska, före avgången från lastningshamnen, med hjälp av det elektroniska system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a § lämna ett ankomstmeddelande enligt 22 a § och dessutom elektroniskt informera tullmyndigheten om det farliga gods som fartyget ska transportera. Om destinationen bestäms först under resans gång, ska anmälan lämnas senast då destinationen har bestämts.

Fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren för ett fartyg som ska lämna en finsk hamn med farligt eller förorenande gods ombord ska senast vid avgången lämna en elektronisk anmälan om lasten till tullmyndigheten med hjälp av det elektroniska system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a §.

Anmälningsskyldigheten enligt 1 och 2 mom. gäller alla fartyg oberoende av storlek. I anmälan ska det lämnas de uppgifter som avses i övervakningsdirektivet. Tullmyndigheten ska kontrollera att de uppgifter som lämnats uppfyller gällande krav.

Närmare bestämmelser om den anmälningsskyldighet som gäller last som innehåller farligt eller förorenande gods får utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 e §
Avlastarens anmälningsskyldighet

Avlastaren ska innan lastningen av ett fartyg i en finsk hamn inleds lämna en anmälan till fartygets befälhavare, fartygsoperatören eller dennes ombud om sådant farligt eller förorenande gods som kommer att transporteras med fartyget. Anmälningsskyldigheten gäller alla fartyg oberoende av storlek.

Avlastaren ska försäkra sig om att det gods som ska lastas stämmer överens med anmälan. Om avlastaren inte har lämnat en anmälan enligt 1 mom., får farligt eller förorenande gods inte bjudas ut för transport eller lastas ombord.

Fartyg med farligt eller förorenande gods ombord som anlöper en finsk hamn från en hamn utanför Europeiska unionen ska ha en anmälan från avlastaren med uppgifter om godset.

Närmare bestämmelser om avlastarens anmälningsskyldighet utfärdas genom förordning av statsrådet.

22 f §
Befrielser

När det gäller resor på högst 12 timmar i regelbunden trafik mellan hamnar i Finland eller mellan finska och utländska hamnar kan VTS-myndigheten på ansökan befria fartygsoperatören, ombudet eller befälhavaren från skyldigheten enligt 22 a § 1 mom. att lämna ett ankomstmeddelande, skyldigheten enligt 22 b § 1 mom. att lämna ett avgångsmeddelande och anmälningsskyldigheterna enligt 22 c §. För att befrielse ska kunna beviljas krävs det att befrielsen inte äventyrar sjösäkerheten, att befrielsen kan godtas av alla berörda kuststater och att de övriga villkor för befrielse som anges i övervakningsdirektivet uppfylls.

VTS-myndigheten ska regelbundet kontrollera att villkoren för befrielse uppfylls och återkalla befrielsen, om den som har fått befrielse inte uppfyller villkoren.

VTS-myndigheten ska föra en uppdaterad förteckning över de bolag och fartyg som har beviljats befrielse. Förteckningen och ändringar i den ska sändas till Europeiska kommissionen.

22 g §
Närmare föreskrifter

Tullen meddelar närmare föreskrifter om innehållet i de meddelanden som avses i 22 a och 22 b § och om registrering av meddelandena i det system för hantering av information inom sjöfarten som avses i 20 a §.

Trafikverket får meddela närmare föreskrifter om de förfaranden som ska tillämpas vid insamlingen och förmedlingen av de uppgifter som avses i 22 d §.

29 §
Straffbestämmelser

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en order som VTS-myndigheten har gett med stöd av 17 § 1 mom., mot bestämmelserna i 21 § eller mot de föreskrifter som fastställts i det beslut om inrättande som avses i 8 § eller försummar anmälningsskyldigheten enligt 22, 22 a—22 e eller 23 § ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för fartygstrafikserviceförseelse dömas till böter. Vid överträdelse av Tullens order tillämpas dessutom tullagen (1466/1994).


Denna lag träder i kraft den 15 november 2013.

RP 88/2013
KoUB 12/2013
RSv 108/2013

  Helsingfors den 8 november 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.