763/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 8 november 2013

Lag om ändring av upphovsrättslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i upphovsrättslagen (404/1961) 19 § 4 mom., 25 g § och mellanrubriken före den, 45 § 4 och 5 mom., 46 § 2 och 3 mom. och 46 a § 3 mom.,

sådana de lyder, 19 § 4 mom. i lag 1228/2006 samt 25 g § och mellanrubriken före den, 45 § 4 och 5 mom., 46 § 2 och 3 mom. och 46 a § 3 mom. i lag 821/2005, samt

fogas till lagen en ny 16 f § och en ny mellanrubrik före den, till 43 §, sådan den lyder i lag 1654/1995, ett nytt 2 mom. och till 45 §, sådan den lyder i lag 821/2005, nya 5 och 6 mom., varvid det ändrade 5 mom. blir 7 mom., samt till lagen nya 46 b—46 d § och en ny mellanrubrik före dem som följer:

Användning av föräldralösa verk
16 f §

I lagen om användning av föräldralösa verk (764/2013) föreskrivs om framställning av exemplar av föräldralösa verk och om överföring av föräldralösa verk till allmänheten

1) vid för allmänheten öppna bibliotek, museer och utbildningsorganisationer,

2) i arkiv och film- och ljudarkiv, samt

3) i allmännyttiga televisions- och radioföretag.

19 §

Upphovsmannen till ett verk har rätt till ersättning för utlåning av exemplar av verket till allmänheten, med undantag för alster av byggnadskonst, konsthantverk och konstindustri. Ersättning kan påyrkas endast för utlåning som har ägt rum under de tre senaste kalenderåren. Rätt till ersättning saknas dock, om utlåningen äger rum vid bibliotek som betjänar forskning eller undervisningsverksamhet. Det som sägs i 41 § tillämpas på den rätt som avses i detta moment. En rättshandling genom vilken en upphovsman överlåter sin rätt till ersättning enligt detta moment, är ogiltig.


Återanvändning av arkiverade program, tidningar och tidskrifter
25 g §

Ett sändarföretag får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 § av ett televisions- eller radioprogram som företaget har i sitt arkiv och av ett verk som ingår i det framställa ett exemplar och använda det för överföring till allmänheten, om verket ingår i ett televisions- eller radioprogram som sändarföretaget producerat eller beställt och som har sänts ut före den 1 januari 2002.

En tidningsförläggare får med stöd av avtalslicens så som bestäms i 26 § av ett verk framställa ett exemplar och använda det för överföring till allmänheten, om verket ingår i en tidning eller tidskrift som förläggaren gett ut före den 1 januari 1999.

Bestämmelserna i 1 och 2 mom. gäller inte verk vars upphovsman har förbjudit användning av verket.

43 §

Upphovsrätten till ett musikaliskt verk med text, för vilket både texten och musiken skapats specifikt, gäller till utgången av det sjuttionde året efter den sist avlidne textförfattarens eller kompositörens dödsår, oberoende av om dessa personer anges som upphovsmän till verket eller inte.

45 §

Om ett i 2 mom. avsett upptaget framförande ges ut eller lagligen görs tillgängligt för allmänheten på annat sätt än genom spridning av exemplar av upptagningen innan 50 år har förflutit från det år då framförandet ägde rum, gäller det i nämnda moment föreskrivna skyddet till utgången av det sjuttionde året efter det år då det upptagna framförandet första gången gavs ut eller gjordes tillgängligt för allmänheten på det nämnda sättet.

Om ett i 3 mom. avsett upptaget framförande ges ut eller lagligen görs tillgängligt för allmänheten på annat sätt än genom spridning av exemplar av upptagningen innan 50 år har förflutit från det år då framförandet ägde rum, gäller det i nämnda moment föreskrivna skyddet till utgången av det femtionde året efter det år då det upptagna framförandet första gången gavs ut eller gjordes tillgängligt för allmänheten på det nämnda sättet.

Överlåtelse av rätt till inspelning av ett framförande på film omfattar rätt att sprida det upptagna framförandet till allmänheten genom uthyrning, om inte något annat har avtalats.

På förfarande som enligt 1—5 mom. kräver den utövande konstnärens samtycke tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2—4 mom., 3, 6—9, 11 och 11 a §, 12 § 1—3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 17 § 2, 3 och 5 mom., 19 § 1, 2 och 5 mom., 21, 22 och 25 b—25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 25 h, 25 i, 26, 26 a—26 f och 26 h §, 27 § 1 och 2 mom. samt 28, 29, 29 a, 41 och 42 §.

46 §

Om upptagningen ges ut innan 50 år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum, gäller det i 1 mom. föreskrivna skyddet till utgången av det sjuttionde året efter det år då upptagningen första gången gavs ut. Om upptagningen inte ges ut utan den, innan 50 år har förflutit från det år då upptagningen ägde rum, på lagligt sätt görs tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom spridning av exemplar av upptagningen, gäller skyddet till utgången av det sjuttionde året efter det år då upptagningen första gången gjordes tillgänglig för allmänheten på det nämnda sättet. Om ett avtal om överlåtelse av rättigheter sägs upp i enlighet med 46 b §, upphör skyddet enligt denna paragraf.

På förfarande som enligt 1 och 2 mom. kräver producentens samtycke tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2—4 mom., 6—9 §, 11 § 2—5 mom., 11 a §, 12 § 1—3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 21, 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 26, 26 a—26 f och 26 h §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §.


46 a §

På förfarande som enligt 1 och 2 mom. kräver producentens samtycke tillämpas på motsvarande sätt 2 § 2 och 3 mom., 6—9 §, 11 § 2—5 mom., 11 a §, 12 § 1—3 mom., 13 a § 2 mom., 14 § 1, 3 och 4 mom., 15, 16 och 16 a—16 e §, 19 § 1, 2 och 5 mom., 22, 25 b och 25 d §, 25 f § 2 och 3 mom., 25 g § 1 och 3 mom., 26, 26 a—26 f och 26 h §, 27 § 1 och 2 mom. samt 29 §.

Uppsägning av ett avtal om överlåtelse av rättigheterna till en ljudupptagning
46 b §

Om en producent av en ljudupptagning inte saluför ljudupptagningen i tillräckligt antal exemplar eller gör den tillgänglig för allmänheten, på trådbunden eller trådlös väg, på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till ljudupptagningen från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer och om 50 år har förflutit från utgivningen av ljudupptagningen eller, om ljudupptagningen inte har getts ut, från det att ljudupptagningen lagligen gjordes tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom spridning av exemplar av upptagningen, kan den utövande konstnären till producenten skriftligen anmäla att han eller hon vill säga upp det avtal genom vilket han eller hon till producenten har överlåtit sina rättigheter till ljudupptagningen.

Den utövande konstnären har rätt att skriftligen säga upp det avtal som avses i 1 mom., om producenten av ljudupptagningen inte inom ett år efter det att den utövande konstnären meddelade sin önskan att säga upp avtalet börjar tillhandahålla ljudupptagningen på båda de sätt som avses i 1 mom.

Om en ljudupptagning innehåller en upptagning av flera utövande konstnärers gemensamma framförande, förutsätter uppsägningen av avtalet att alla utövande konstnärer samtidigt lämnar den anmälan som avses i 1 mom. och, om producenten inte börjar tillhandahålla ljudupptagningen, den uppsägningsanmälan som avses i 2 mom.

Ett avtal genom vilket en utövande konstnär avstår från uppsägningsrätten enligt denna paragraf, är ogiltigt.

Kompletterande åtgärder
46 c §

En utövande konstnär har rätt att av producenten av en ljudupptagning få en årlig tilläggsersättning för varje helt år som följer direkt på det femtionde året efter det att ljudupptagningen gavs ut eller, om ljudupptagningen inte har getts ut, det femtionde året efter det att ljudupptagningen lagligen gjordes tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom spridning av exemplar av upptagningen, om det i avtalet om överlåtelse av rättigheterna har avtalats om en engångsersättning till den utövande konstnären. Ett avtal genom vilket en utövande konstnär avstår från rätten till tilläggsersättning enligt detta moment, är ogiltigt.

Producenten av ljudupptagningen ska för betalning av tilläggsersättningen avsätta 20 procent av de inkomster som producenten har erhållit genom att framställa och sprida exemplar av ljudupptagningen och genom att överföra ljudupptagningen till allmänheten under det år som föregått utbetalningen av ersättningen.

Om en utövande konstnär på basis av ett avtal om överlåtelse av rättigheter som ingåtts med producenten av ljudupptagningen har rätt till en återkommande betalning från producenten, får inga förskottsbetalningar eller avtalsenliga avdrag avräknas från betalningarna till den utövande konstnären efter det att 50 år har förflutit från det att ljudupptagningen gavs ut eller, om ljudupptagningen inte har getts ut, efter det att 50 år har förflutit från det att ljudupptagningen lagligen gjordes tillgänglig för allmänheten på annat sätt än genom spridning av exemplar av upptagningen.

Betalning av tilläggsersättning
46 d §

Den tilläggsersättning som avses i 46 c § 1 och 2 mom. betalas genom förmedling av en organisation som avses i 47 a § 1 mom.

Producenterna av ljudupptagningar ska på begäran ge den organisation som avses i 47 a § 1 mom. uppgifter som gäller alla de utövande konstnärer som har rätt till tilläggsersättning och upptagna framföranden av dem och som kan behövas för att betalningen av tilläggsersättning ska kunna säkerställas.

De utövande konstnärerna och producenterna av ljudupptagningar ska avtala med organisationen om de förfaranden som ska iakttas vid betalningen och fördelningen av tilläggsersättning och om andra praktiska arrangemang.


Denna lag träder i kraft den 15 november 2013. Lagens 16 f § träder dock i kraft den 29 oktober 2014.

Lagens 43 § 2 mom. tillämpas också på musikaliska verk med text som har skapats före denna lags ikraftträdande, om musiken eller texten fortfarande åtnjuter skydd vid ikraftträdandet av denna lag.

Denna lag tillämpas också på sådana framföranden som har tagits upp på en ljudupptagning före denna lags ikraftträdande och sådana ljudupptagningar som har tagits upp före ikraftträdandet och som vid ikraftträdandet av denna lag fortfarande åtnjuter skydd.

På åtgärder som vidtagits, rättigheter som förvärvats och avtal som ingåtts före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. På rättigheter som en producent av en ljudupptagning förvärvat av den utövande konstnären före denna lags ikraftträdande och på avtal som gäller dem tillämpas dessutom 46 b—46 d §.

Lagens 19 § 4 mom. ska dock tillämpas också på sådana överlåtelser av rätten till ersättning för utlåning som ägt rum före ikraftträdandet. Ersättningar för utlåning som med stöd av en sådan överlåtelse av rätten till ersättning för utlåning som gjorts före denna lags ikraftträdande betalats till någon annan än upphovsmannen eller upphovsmannens arvingar behöver inte betalas tillbaka.

Exemplar av musikaliska verk med text som före denna lags ikraftträdande har framställts i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet får fortfarande spridas.

Om inte något annat har avtalats i det avtal om överlåtelse av rättigheter som ingåtts mellan den utövande konstnären och producenten av ljudupptagningen, anses ett avtal som har ingåtts före denna lags ikraftträdande vara giltigt hela den tid under vilken den utövande konstnären åtnjuter skydd enligt denna lag.

RP 73/2013
KuUB 6/2013
RSv 120/2013

  Helsingfors den 8 november 2013

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Kultur- och idrottsminister
Paavo Arhinmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.