749/2013

Utfärdad i Helsingfors den 24 oktober  2013

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om skydd av hästar

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning on skydd av hästar (588/2010) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Väggar och golv

Inomhushöjden i djurstallet ska vara minst hästens mankhöjd multiplicerad med 1,5. Inomhushöjden ska dock alltid vara minst 2,2 meter. Detta gäller dock utrymmet i djurstallet bara till den del det motsvarar de minimiytor som anges i 5 §. Avvikelsen från minimihöjden får dock vara högst två procent. Vid beräkning av inomhushöjden beaktas inte bärande konstruktioner, belysningsanordningar, vattenledningar, ventilationsrör eller annan motsvarande utrustning av teknisk natur som normalt behövs i byggnaden.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 24 oktober  2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinärråd
Pirkko Skutnabb

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.