718/2013

Utfärdad i Helsingfors den 11 oktober 2013

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om finansiering av hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 66 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010):

1 §
Målen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå

Målen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå är

1) att främja befolkningens hälsa och välfärd genom högklassig och effektiv hälsovetenskaplig forskning inom sevicesystemet för hälso- och sjukvården,

2) att främja hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerheten,

3) att producera ny information och se till att den sprids och utnyttjas inom hälso- och sjukvården och inom andra områden i samhället.

2 §
Insatsområden för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå

Insatsområdena för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå är

1) klinisk och translationell forskning av grundläggande natur som gäller förebyggande, uppkomstmekanismer, diagnostik, behandling och rehabilitering i fråga om betydande folkhälsoproblem och sjukdomar,

2) forskning som anknyter till ibruktagande av individualiserad medicin och till biobanksverksamhet,

3) forskning som anknyter till särskilt svårbehandlade eller sällsynta sjukdomar och hälsoproblem,

4) klinisk-epidemiologiska uppföljningsstudier av befolkningskohorter,

5) effektstudier av hälsofrämjande, rådgivning till befolkningen och minskning av hälsoskillnader,

6) forskning inriktad på resultat och effekter av servicesystemet och metoderna inom hälso- och sjukvården, ändring av rutiner samt kompetensledning, patientsäkerhet och kvalitetsledning,

7) hälsovetenskapliga interventions- och effektstudier av hur patientens och klientens rättigheter och valfrihet tillgodoses,

8) hälso- och sjukvårdsforskning på universitetsnivå som anknyter till riksomfattande utvecklingsprojekt.

3 §
Finansiering som ska riktas till insatsområdena

Av den finansiering för hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå som specialupptagningsområdets forskningskommitté har till sitt förfogande varje år ska minst 25 procent riktas till de insatsområden som avses i 2 § 1–3 punkten och minst 15 procent till de insatsområden som avses i 4–8 punkten.

4 §
Tillsättande av en nationell utvärderingsgrupp för den hälsovetenskapliga forskningen

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en nationell utvärderingsgrupp för den hälsovetenskapliga forskningen. Gruppen består av sakkunniga och dess mandatperiod är fyra år åt gången. 

5 §
Den nationella utvärderingsgruppens uppgifter

Den nationella utvärderingsgruppen för den hälsovetenskapliga forskningen har till uppgift att

1) efter att ha hört specialupptagningsområdenas forskningskommittéer lägga fram förslag för social- och hälsovårdsministeriet om grunderna för utvärdering och finansiering av den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå,

2) årligen följa upp insatsområdena för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå,

3) utvärdera uppnåendet av målen för forskningsverksamheten samt forskningens kvalitet, omfattning och resultat och utifrån utvärderingarna lägga fram ett förslag för social- och hälsovårdsministeriet om hur finansieringen för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå ska fördelas mellan de olika specialupptagningsområdena,

4) göra ett sammandrag av utvärderingsperiodens forskningsverksamhet samt lägga fram förslag till mål och insatsområden för forskningsverksamheten för följande fyraårsperiod,

5) följa effekterna av den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå och lägga fram förslag för att utveckla forskningens effektivitet,

6) ge utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet i frågor som gäller verksamhetsområdet.

6 §
Den nationella utvärderingsgruppens sammansättning

Social- och hälsovårdministeriet utser en ordförande och en vice ordförande. Utöver ordföranden och vice ordföranden ska utvärderingsgruppen bestå av sammanlagt högst 18 ledamöter och suppleanter. På förslag av specialupptagningsområdenas forskningskommittéer utser social- och hälsovårdsministeriet 3–5 sekreterare för utvärderingsgruppen.

I den nationella utvärderingsgruppen ska åtminstone social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, universitetens medicinska och hälsovetenskapliga fakulteter, Institutet för hälsa och välfärd, de sjukvårdsdistrikt där det finns ett universitetssjukhus och de andra sjukvårdsdistrikten samt Tekes och Finlands Akademi vara representerade. Också sjukvårdsdistriktens primärvårdsenheter ska ha en tillräcklig representation i utvärderingsgruppen.

I utvärderingsgruppen ska alla de fem specialupptagningsområdena vara representerade och det ska finnas tillräcklig vetenskaplig sakkunskap inom insatsområdena för den hälsovetenskapliga forskningen på universitetsnivå.

Utvärderingsgruppen kan kalla permanenta och tillfälliga sakkunniga.

7 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

Trots vad som föreskrivs i 4 § upphör mandatperioden för den utvärderingsgrupp som tillsätts 2013 vid utgången av 2015.

  Helsingfors  den 11 oktober 2013

Omsorgsminister
Susanna Huovinen

Regeringsråd
Anne Koskela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.