700/2013

Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid primärproduktion av livsmedel (1368/2011) rubriken för avsnitt 2.2, avsnitt 2.2 punkt 3 och avsnitt 4.3 i bilaga 2 samt kapitel 4 i bilaga 3 som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

  Helsingfors den 26 september 2013

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Veterinäröverinspektör
Joanna Kurki

Bilaga 2

2.2. Frilevande vilt som levereras till en anmäld livsmedelslokal i enlighet med 4 § 4, 5 och 6 punkten i förordningen om verksamheter med låg risk


3. Björn och säl får avhudas före leverans till en anmäld livsmedelslokal i enlighet med 4 § 5 och 6 punkten i förordningen om verksamheter med låg risk för att påskynda nedkylningen av kroppen, förutsatt att avhudningen kan utföras hygieniskt. Annat frilevande vilt får inte avhudas eller plockas före leverans till en anmäld livsmedelslokal enligt 4 § 4, 5 och 6 punkten i förordningen om verksamheter med låg risk.

4.3. Transport, leverans och annan hantering av mjölk

1. Rum för kylning och förvaring av mjölk (mjölkrum) får inte vara i direkt förbindelse med djurhållningslokalerna eller andra lokaler från vilka smuts kan överföras till mjölkrummet. Mjölkrummet ska avskiljas från sådana lokaler genom ett mellanrum och två stängbara dörrar eller med en dörr, och i detta fall får luftströmmen inte gå från de smutsiga platserna mot mjölkrummet.

2. Mjölkrummet får användas endast för verksamhet som hänför sig till hantering av mjölk och mjölkningsredskap, och mjölken ska fram till överlåtelsen förvaras i dessa utrymmen.

3.  Anordningar och utrustning för hantering av mjölk som är i beröring med mjölk ska efter rengöring och eventuell desinficering sköljas med vatten som uppfyller kraven i bilaga 1 till denna förordning. Efter tvättningen och desinficeringen ska man säkerställa att sköljvattnet rinner ut från anordningarna och behållarna.

4. Mjölk får inte frysa till på ett primärproduktionsställe. Om råmjölk fryses på ett primärproduktionsställe, ska det göras så snart som möjligt efter mjölkningen och kylningen av mjölken. Fryst råmjölk ska  fram till  överlåtelse  förvaras och transporteras i en  temperatur av -12°C eller kallare.

5. När mjölk förs över i en transportbehållare för transport till en anläggning får temperaturen hos den mjölk som överförs vara högst 6°C. I enskilda fall får man dock till transportbehållaren överföra mjölk vars temperatur är högst 10°C, förutsatt att temperaturen hos den mjölk som är i transportbehållaren inte på grund av detta överstiger 6°C. Mjölkens temperatur får under transport inte överstiga 6°C.

6. Primärproduktionsföretagaren ska ha en bokföring av vilken det framgår att man på primärproduktionsstället iakttar de temperaturer som lagstiftningen kräver vid förvaring och överföring av mjölk.

7. Utöver vad som anges i förordningen om verksamheter med låg risk får obehandlad mjölk endast levereras från en mjölkproduktionsenhet till

a) en livsmedelslokal som har godkänts enligt 13 § 2 mom. i livsmedelslagen,

b) en anmäld livsmedelslokal på samma mjölkproduktionsenhet där producenten överlåter obehandlad mjölk som producerats på enheten direkt till konsumenten i enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av obehandlad mjölk (699/2013),

c) ett detaljförsäljningsställe på samma mjölkproduktionsenhet där producenten använder  obehandlad mjölk för att tillverka mjölkprodukter, med undantag för icke-värmebehandlad mjölk och icke-värmebehandlad grädde, och andra livsmedel.

8. När en primärproduktionsföretagare levererar obehandlad mjölk till en livsmedelslokal enligt underpunkt b eller c, tillämpas kraven i kapitel 12 punkt 1 i bilaga 2 till anläggningsförordningen på testningen av rester av mikrobläkemedel.

Bilaga 3

Kapitel 4. Mjölk

När råmjölk eller annan obehandlad mjölk överlåts direkt till konsumenten i enlighet med 2 § 4 och 5 punkten i förordningen om verksamheter med låg risk eller fryst råmjölk levereras till lokal detaljförsäljning i enlighet med 3 § 3 punkten i samma förordning, tillämpas på primärproduktion, överlåtelse och leverans de krav som gäller primärproduktion i avsnitt IX i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung, de krav i denna förordning som gäller mjölkproduktion, och dessutom följande krav:

1. Obehandlad mjölk får inte hanteras utöver nedkylning och överföring till konsumentens kärl. Råmjölk får dock även förpackas och frysas.

2. Till detaljförsäljning får inte levereras annan obehandlad mjölk än råmjölk som frysts på primärproduktionsstället. Förpackad råmjölk ska märkas i enlighet med avsnitt IX kapitel IV i bilaga III till hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung.

3. Kunden måste ha tillträde till en eventuell försäljningslokal utan att gå genom djurhållningslokaler eller mjölkhanteringslokaler. Mjölkrummet får inte användas som försäljningslokal.

4.  De krav på undersökningsfrekvens för obehandlad mjölk som föreskrivs i hygienförordningen gällande livsmedel av animaliskt ursprung tillämpas inte på ett sådant primärproduktionsställe som inte levererar mjölk till en anläggning. Företagaren måste då göra upp en plan för provtagning för att det somatiska celltalet, det totala antalet bakterier och rester av mikrobläkemedel i obehandlad mjölk ska bli regelbundet undersökt.

5. I samband med att obehandlad mjölk överlåts ska företagaren ge konsumenten information i enlighet med 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av obehandlad mjölk (699/2013). Detta krav gäller inte råmjölk.

6. Obehandlad mjölk ska uppfylla de krav i punkt B i bilaga 3 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygienen vid produktion och överlåtelse av obehandlad mjölk (699/2013) som gäller det somatiska celltalet och antalet bakterier. Detta krav gäller inte råmjölk.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.