698/2013

Rättelser till förordningen.

Utfärdad i Helsingfors den 26 september 2013

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för avgifter till staten

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om grunderna för avgifter till staten (211/1992) 1 § 2 mom., 3 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 1254/2001, och 5 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 818/1995, som följer:

1 §

Statskontoret kan meddela närmare anvisningar och föreskrifter om beräkning av prestationers självkostnadsvärde och om uppgörande av kostnadsmotsvarighetskalkyl för avgiftsbelagd verksamhet.

3 §

Om en avgift som ska tas ut till staten inte betalas senast på förfallodagen ska myndigheten vidta nödvändiga åtgärder för erhållande av betalning. På ett obetalt belopp tas årlig dröjsmålsränta ut till det belopp som bestäms i 4 § i räntelagen och tillämpas vad som i övrigt bestäms om uttagning av dröjsmålsränta i räntelagen. I stället för dröjsmålsränta kan myndigheten ta ut en dröjsmålsavgift på 10 euro om dröjsmålsräntan understiger det beloppet.

5 §

Myndigheterna kan bevilja betalningstid. Den beviljade betalningstiden får i allmänhet inte vara längre än ett år. Ett avtal om betalningsfristen och dess villkor ska ingås skriftligen. För betalningstiden tas en årlig ränta ut, i enlighet med den referensränta som avses i 12 § i räntelagen förhöjd med tre procentenheter.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.

På en sådan förbindelse om räntebetalning för betalningstiden som getts innan denna förordning träder i kraft ska de bestämmelser tillämpas vad som gällde vid denna förordnings ikraftträdelse.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 26 september 2013

Undervisningsminister
Krista Kiuru

Budgetråd
Kirsti Vallinheimo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.